zx_pr_exp_5

所属分类人工智能/神经网络/深度学习
开发工具:Visual C++
文件大小:1022KB
下载次数:33
上传日期:2010-11-01 22:17:15
上 传 者林语
说明:  应用C/C++语言编程实现分级聚类的三种方法:均值聚类、最小距离聚类、最大距离聚类
(three ways of clustering)

文件列表:[举报垃圾]
zx_pr_exp_5
...........\Debug
...........\.....\zx_pr_exp.exe,45056,2010-04-25
...........\.....\zx_pr_exp.ilk,426508,2010-04-25
...........\.....\zx_pr_exp.pdb,666624,2010-04-25
...........\zx_pr_exp
...........\.........\Debug
...........\.........\.....\BuildLog.htm,7666,2010-04-25
...........\.........\.....\mt.dep,69,2010-04-25
...........\.........\.....\stdafx.obj,12209,2010-04-25
...........\.........\.....\vc90.idb,183296,2010-04-25
...........\.........\.....\vc90.pdb,274432,2010-04-25
...........\.........\.....\zx_pr_exp.exe.embed.manifest,663,2010-04-25
...........\.........\.....\zx_pr_exp.exe.embed.manifest.res,728,2010-04-25
...........\.........\.....\zx_pr_exp.exe.intermediate.manifest,621,2010-04-25
...........\.........\.....\zx_pr_exp.obj,59758,2010-04-25
...........\.........\.....\zx_pr_exp.pch,3211264,2010-04-25
...........\.........\ReadMe.txt,1314,2010-04-25
...........\.........\stdafx.cpp,296,2010-04-25
...........\.........\stdafx.h,320,2010-04-25
...........\.........\targetver.h,765,2010-04-25
...........\.........\zx_pr_exp.cpp,4058,2010-04-25
...........\.........\zx_pr_exp.vcproj,4522,2010-04-25
...........\.........\zx_pr_exp.vcproj.5747B9A8DDD8472.Administrator.user,1427,2010-04-25
...........\zx_pr_exp.ncb,1649664,2010-04-25
...........\zx_pr_exp.sln,893,2010-04-25

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者