PmacCtrl_v5.1

所属分类图形图像处理
开发工具:Visual C++
文件大小:3312KB
下载次数:11
上传日期:2011-05-22 16:33:44
上 传 者风之彩YUN
说明:  利用vc开发基于pmac控制卡的运动控制程序
(Developed using vc motion control card based on pmac control procedures)

文件列表:[举报垃圾]
PmacCtrl_v5.1
.............\PmacCtrl
.............\........\Data
.............\........\Debug
.............\........\.....\PmacCtrl.exe,196700,2011-01-22
.............\........\.....\PmacCtrl.ilk,311784,2011-01-22
.............\........\.....\PmacCtrl.obj,47606,2011-01-22
.............\........\.....\PmacCtrl.pch,6878572,2011-01-22
.............\........\.....\PmacCtrl.pdb,386048,2011-01-22
.............\........\.....\PmacCtrl.res,7356,2011-01-22
.............\........\.....\PmacCtrl.sbr,9458,2011-01-22
.............\........\.....\PmacCtrlDlg.obj,240810,2011-01-22
.............\........\.....\PmacCtrlDlg.sbr,46831,2011-01-22
.............\........\.....\StdAfx.obj,105866,2011-01-22
.............\........\.....\StdAfx.sbr,1375040,2011-01-22
.............\........\.....\vc60.idb,205824,2011-01-22
.............\........\.....\vc60.pdb,364544,2011-01-22
.............\........\Help.txt,9076,2004-06-11
.............\........\Illustration
\
\
\
\
\
.............\........\............\StructureA.JPG,38891,2004-06-10
.............\........\............\StructureB.JPG,35996,2004-06-10
.............\........\............\StructureC.JPG,37990,2004-06-10
.............\........\............\StructureD.JPG,31583,2004-06-10
.............\........\............\StructureE.JPG,28681,2004-06-10
.............\........\PComm32.dll,688128,2002-10-31
.............\........\PmacCtrl.cpp,2172,2004-05-24
.............\........\PmacCtrl.dsp,4623,2004-05-22
.............\........\PmacCtrl.dsw,541,2004-04-22
.............\........\PmacCtrl.h,1263,2004-05-24
.............\........\PmacCtrl.ncb,58368,2011-01-22
.............\........\PmacCtrl.opt,48640,2011-01-22
.............\........\PmacCtrl.plg,1723,2011-01-22
.............\........\PmacCtrl.rc,14461,2004-05-24
.............\........\PmacCtrlDlg.cpp,78571,2004-06-11
.............\........\PmacCtrlDlg.h,6727,2004-06-11
.............\........\ReadMe.txt,3615,2004-04-22
.............\........\res
\
.............\........\...\PmacCtrl.rc2,400,2004-04-22
.............\........\resource.h,4617,2004-05-24
.............\........\StdAfx.cpp,210,2004-04-22
.............\........\StdAfx.h,1054,2004-04-22

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者