cfxt

所属分类SQL Server
开发工具:SQL
文件大小:1920KB
下载次数:30
上传日期:2004-08-26 10:13:10
上 传 者
说明:  pb与sql2000 咖啡厅管理
(coffee house management of pb and sql2000)

文件列表:[举报垃圾]
cfxt
....\CALC.EXE
....\cfxt.pbl
....\cfxt.pbt
....\cfxt.pbw
....\cfxt1.pbl
....\cfxtkfc.pbl
....\cfxtkfl.pbl
....\cfxtkfq.pbl
....\cfxtkfw.pbl
....\help
....\....\1.txt
....\....\10.txt
....\....\11.txt
....\....\12.txt
....\....\13.txt
....\....\14.txt
....\....\15.txt
....\....\16.txt
....\....\17.txt
....\....\18.txt
....\....\19.txt
....\....\2.txt
....\....\20.txt
....\....\3.txt
....\....\4.txt
....\....\5.txt
....\....\6.txt
....\....\7.txt
....\....\8.txt
....\....\9.txt
....\IEXPLORE.EXE
....\image
have.bmp
none.bmp
....\kfxtxcdo.pbl
....\kfxtxcmu.pbl
....\kfxtxcwi.pbl
....\msimn.exe
....\NOTEPAD.EXE
....\pictures
0402.jpg
....\........\BANANA.ANI
....\........\DRUM.ANI
find.bmp
girl.gif
....\........\GLOBE.ANI
....\........\HAND.ANI
....\........\HORSE.ANI
ico1.ico
JYHT.JPG
....\........\key.bmp
....\........\key0.bmp
....\........\man0.bmp
....\........\NEXT.BMP
....\........\P1.BMP
....\........\PIANO.ANI
....\........\PREO.BMP
....\........\printer.bmp
....\........\REST2.GIF
....\........\shjychina.gif
....\........\STOPWTCH.ANI
....\........\USER2.BMP
....\........\牵手.gif
....\settime.pbl
....\数据库
....\......\cfxt
....\......\午后浓香咖啡店管理系统数据字典.doc

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者