Kalman

所属分类数值算法/人工智能
开发工具:C/C++
文件大小:159KB
下载次数:274
上传日期:2011-10-06 22:11:15
上 传 者孙时杰
说明:  关于联邦卡尔曼滤波的源程序代码、卡尔曼滤波简洁
(Kalman filter on the federal source code, simple Kalman filter)

文件列表:[举报垃圾]
Kalman
......\Kalman
......\......\Debug
......\......\.....\Filter_kalman.obj,4411,2008-11-27
......\......\.....\Kalman.exe,172104,2008-11-27
......\......\.....\Kalman.ilk,192128,2008-11-27
......\......\.....\Kalman.pch,181284,2008-11-27
......\......\.....\Kalman.pdb,418816,2008-11-27
......\......\.....\kalman_main.obj,6038,2008-11-27
......\......\.....\vc60.idb,33792,2008-11-27
......\......\.....\vc60.pdb,45056,2008-11-27
......\......\Filter_kalman.c,1469,2008-11-27
......\......\Kalman.dsp,4355,2008-11-25
......\......\Kalman.dsw,537,2008-11-25
......\......\Kalman.ncb,41984,2008-11-27
......\......\Kalman.opt,53760,2008-11-27
......\......\Kalman.plg,923,2008-11-27
......\......\kalman_main.c,856,2008-11-27
......\......\说明.txt,20,2008-11-27

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者