zhinengfengshan-code-code

所属分类:单片机开发
开发工具:Asm
文件大小:81KB
下载次数:1
上传日期:2023-06-27 20:27:33
上 传 者雪华
说明:  用SRC单片机控制智能风扇内含有电路图及代码,很好学习资料。
(src control zhi neng feng shan you sch and code.)

文件列表:
zhinengfengshan-code-code\proj\1602.lst (3882, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\1602.obj (4637, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\18B20.lst (12009, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\18B20.obj (11174, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\main.lst (2825, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\main.obj (4930, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\Smart fan (19904, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\Smart fan.hex (6219, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\Smart fan.lnp (94, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\Smart fan.M51 (23396, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\Smart fan.plg (178, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\Smart fan.uvopt (76548, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\Smart fan.uvproj (13748, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\Smart fan_uvopt.bak (76566, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\Smart fan_uvproj.bak (13915, 2012-07-05)
zhinengfengshan-code-code\proj\STARTUP.A51 (6376, 2009-05-07)
zhinengfengshan-code-code\proj\STARTUP.LST (14077, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj\STARTUP.OBJ (749, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\src\1602.c (1624, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\src\18B20.c (6504, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\src\config.h (285, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\src\main.c (926, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\智能风扇.ddb (307200, 2012-07-06)
zhinengfengshan-code-code\proj (0, 2023-06-26)
zhinengfengshan-code-code\src (0, 2023-06-26)
zhinengfengshan-code-code (0, 2023-06-26)

近期下载者

相关文件


收藏者