qddown_vc

所属分类Windows编程
开发工具:Visual C++
文件大小:279KB
下载次数:39
上传日期:2006-04-30 09:42:01
上 传 者yanyanlu
说明:  简单类似于QQ功能的局域网聊天室工具,主要基于SOCKET技术设计的
(similar to the simple function of LAN QQ chat room tools, mainly based on the technical design SOCKET)

文件列表:[举报垃圾]
qddown_vc1020442426662
......................\MyQQClient
......................\..........\appface.h
......................\..........\appface.lib
......................\..........\ChatAction.cpp
......................\..........\ChatAction.h
......................\..........\ChatDialog.cpp
......................\..........\ChatDialog.h
......................\..........\GfxGroupEdit.cpp
......................\..........\GfxGroupEdit.h
......................\..........\GfxOutBarCtrl.cpp
......................\..........\GfxOutBarCtrl.h
......................\..........\GfxPopupMenu.cpp
......................\..........\GfxPopupMenu.h
......................\..........\GtBase.urf
......................\..........\LoginLoad.cpp
......................\..........\LoginLoad.h
......................\..........\MainSocket.cpp
......................\..........\MainSocket.h
......................\..........\Message.h
......................\..........\MyQQClient.aps
......................\..........\MyQQClient.clw
......................\..........\MyQQClient.cpp
......................\..........\MyQQClient.dsp
......................\..........\MyQQClient.dsw
......................\..........\MyQQClient.h
......................\..........\MyQQClient.ncb
......................\..........\MyQQClient.opt
......................\..........\MyQQClient.plg
......................\..........\MyQQClient.rc
......................\..........\MyQQClientDlg.cpp
......................\..........\MyQQClientDlg.h
......................\..........\ReadMe.txt
......................\..........\res
......................\..........\...\dragging.cur
......................\..........\...\handcur.cur
LargeIcon.bmp
MyQQClient.ico
......................\..........\...\MyQQClient.rc2
......................\..........\...\nodraggi.cur
SmallIcon.bmp
......................\..........\Resource.h
......................\..........\StdAfx.cpp
......................\..........\StdAfx.h
......................\..........\Typedefine.h
......................\MyQQServer
......................\..........\appface.h
......................\..........\appface.lib
......................\..........\ClientSocket.cpp
......................\..........\ClientSocket.h
......................\..........\GtBase.urf
......................\..........\Message.h
......................\..........\MyQQServer.aps
......................\..........\MyQQServer.clw
......................\..........\MyQQServer.cpp
......................\..........\MyQQServer.dsp
......................\..........\MyQQServer.dsw
......................\..........\MyQQServer.h
......................\..........\MyQQServer.ncb
......................\..........\MyQQServer.opt
......................\..........\MyQQServer.plg
......................\..........\MyQQServer.rc
......................\..........\MyQQServerDlg.cpp
......................\..........\MyQQServerDlg.h
......................\..........\ReadMe.txt
......................\..........\res
MyQQServer.ico
......................\..........\...\MyQQServer.rc2
......................\..........\Resource.h
......................\..........\ServerSocket.cpp
......................\..........\ServerSocket.h
......................\..........\StdAfx.cpp
......................\..........\StdAfx.h
......................\..........\Typedefine.h

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者