3DRPG

所属分类游戏
开发工具:Visual C++
文件大小:4744KB
下载次数:427
上传日期:2006-05-31 21:07:09
上 传 者sadasddsa
说明:  3d游戏的一些基本场景包括任务山水河流等是用vc开发的
(3d game scenes, including some of the basic tasks, such as river landscape is vc development)

文件列表:[举报垃圾]
Game1-12.22
...........\Font.cpp
...........\Font.h
...........\Game.aps
...........\Game.cpp
...........\Game.h
Game.ico
...........\Game.ncb
...........\Game.rc
...........\Game.sln
...........\Game.vcproj
...........\Input.cpp
...........\Input.h
...........\Mesh.cpp
...........\Mesh.h
...........\mod
...........\...\boss.X
...........\...\boss_1.tga
...........\...\boss_2.tga
...........\...\bridge.X
...........\...\bridge_a.tga
...........\...\bridge_b.tga
...........\...\dead_cow.tga
...........\...\dead_cow.X
...........\...\fish.tga
...........\...\fish.X
...........\...\grass_1.tga
...........\...\grass_1.X
...........\...\grass_2.tga
...........\...\grass_2.X
...........\...\grass_3.tga
...........\...\grass_3.X
...........\...\kuangjia.dds
...........\...\kuangjia.X
...........\...\rock.tga
...........\...\rockdoor.X
...........\...\rockdoor_1.tga
...........\...\rockdoor_2.tga
...........\...\rock_1.X
...........\...\rock_2.X
...........\...\rock_3.X
...........\...\rock_4.X
...........\...\role.X
...........\...\role_1.tga
...........\...\role_2.tga
...........\...\tree_1.X
...........\...\tree_1a.tga
...........\...\tree_1b.tga
...........\...\tree_2.X
...........\...\tree_2a.tga
...........\...\tree_2b.tga
...........\...\tree_under.tga
...........\...\tree_under.X
...........\Music.cpp
...........\Music.h
...........\npc.cpp
...........\npc.h
...........\Open.cpp
...........\Open.h
...........\Panel.cpp
...........\Panel.h
...........\ReadMe.txt
...........\res
...........\...\bar_1.tga
...........\...\bar_2.tga
ding.jpg
enter_1.bmp
enter_2.bmp
enter_3.bmp
exit.jpg
...........\...\exit_buttonN_down.jpg
...........\...\exit_buttonN_up.jpg
...........\...\exit_buttonY_down.jpg
...........\...\exit_buttonY_up.jpg
...........\...\floor.jpg
...........\...\loading.bmp
...........\...\loading_1.bmp
...........\...\loading_2.bmp
...........\...\map.bmp
...........\...\Midi_1.mid
...........\...\Midi_2.mid
...........\...\open.jpg
...........\...\quit_1.bmp
...........\...\quit_2.bmp
...........\...\quit_3.bmp
...........\...\sky.jpg
...........\...\sound_1.wav
...........\...\sound_2.wav
...........\...\water.tga
...........\Resource.h
...........\SkinMesh.cpp
...........\SkinMesh.h
...........\Sky.cpp
...........\Sky.h
small.ico
...........\Snow.cpp
...........\Snow.h
...........\Sound.cpp
...........\Sound.h
...........\stdafx.cpp

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者