bmp

所属分类图片显示
开发工具:Visual C++
文件大小:5779KB
下载次数:37
上传日期:2012-08-23 20:14:12
上 传 者乐家根
说明:  读取一副BMP位图文件并实现原图显示和水平翻转显示
(Read a BMP bitmap file and implement the original image display and flipped horizontally to show)

文件列表:[举报垃圾]
用VC代码读取BMP文件并显示
.........................\1.bmp
\
.........................\Debug
\
.........................\.....\MainFrm.obj,19916,2002-01-01
.........................\.....\MainFrm.sbr,0,2002-01-01
\
\
.........................\.....\qqq.bsc,3130368,2002-01-01
.........................\.....\qqq.exe,118866,2002-01-01
.........................\.....\qqq.ilk,317444,2002-01-01
.........................\.....\qqq.obj,22787,2002-01-01
.........................\.....\qqq.pch,5492740,2002-01-01
.........................\.....\qqq.pdb,492544,2002-01-01
.........................\.....\qqq.res,7228,2002-01-01
.........................\.....\qqq.sbr,0,2002-01-01
.........................\.....\qqqDoc.obj,14571,2002-01-01
.........................\.....\qqqDoc.sbr,0,2002-01-01
.........................\.....\qqqView.obj,31199,2002-01-01
.........................\.....\qqqView.sbr,0,2002-01-01
.........................\.....\StdAfx.obj,105615,2002-01-01
.........................\.....\StdAfx.sbr,1366589,2002-01-01
.........................\.....\vc60.idb,197632,2002-01-01
.........................\.....\vc60.pdb,372736,2002-01-01
.........................\MainFrm.cpp,2504,2004-11-19
.........................\MainFrm.h,1581,2004-11-19
\
\
.........................\qqq.aps,44044,2002-01-01
.........................\qqq.clw,2269,2002-01-01
.........................\qqq.cpp,4155,2004-11-19
.........................\qqq.dsp,4492,2004-11-19
.........................\qqq.dsw,529,2004-11-19
.........................\qqq.h,1323,2004-11-19
.........................\qqq.ncb,99328,2002-01-01
.........................\qqq.opt,49664,2002-01-01
.........................\qqq.plg,1880,2002-01-01
.........................\qqq.rc,11742,2002-01-01
.........................\qqqDoc.cpp,1682,2004-11-19
.........................\qqqDoc.h,1442,2004-11-19
.........................\qqqView.cpp,6088,2002-01-01
.........................\qqqView.h,1921,2002-01-01
.........................\ReadMe.txt,4239,2004-11-19
.........................\res
\
.........................\...\qqq.rc2,395,2004-11-19
\
\
.........................\Resource.h,731,2002-01-01
\
.........................\StdAfx.cpp,205,2004-11-19
.........................\StdAfx.h,1054,2004-11-19

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者