yudp

所属分类图形图像处理
开发工具:Visual C++
文件大小:5064KB
下载次数:2712
上传日期:2006-07-30 16:48:51
上 传 者降水
说明:  运动目标检测与跟踪,包括目标定位,匹配与跟踪!
(moving target detection and tracking, including Target, matching and tracking!)

文件列表:[举报垃圾]
chap4
.....\軐冨柀测篻緟
.....\............\Debug
.....\............\DIB.cpp
.....\............\DIB.h
.....\............\filename.txt
.....\............\imgs
.....\............\....\ball.bmp
.....\............\....\filename.txt
test_1.bmp
test_2.bmp
test_3.bmp
test_4.bmp
.....\............\....\test_5.bmp
.....\............\....\test_6.bmp
.....\............\....\test_7.bmp
.....\............\....\test_8.bmp
.....\............\....\test_9.bmp
.....\............\....\test_bk1.bmp
.....\............\....\test_bk2.bmp
.....\............\....\Thumbs.db
.....\............\MainFrm.cpp
.....\............\MainFrm.h
.....\............\ReadMe.txt
.....\............\res
.....\............\...\Toolbar.bmp
ydpd.ico
.....\............\...\ydpd.rc2
ydpdDoc.ico
.....\............\Resource.h
.....\............\StdAfx.cpp
.....\............\StdAfx.h
test.bmp
test_1.bmp
test_2.bmp
test_3.bmp
test_4.bmp
.....\............\test_5.bmp
.....\............\test_6.bmp
.....\............\test_7.bmp
.....\............\test_8.bmp
.....\............\test_9.bmp
.....\............\test_bk1.bmp
.....\............\Track.cpp
.....\............\Track.h
.....\............\ydgj.h
.....\............\ydpd.aps
.....\............\ydpd.clw
.....\............\ydpd.cpp
.....\............\ydpd.dsp
.....\............\ydpd.dsw
.....\............\ydpd.h
.....\............\ydpd.ncb
.....\............\ydpd.opt
.....\............\ydpd.plg
.....\............\ydpd.rc
.....\............\ydpdDoc.cpp
.....\............\ydpdDoc.h
.....\............\ydpdView.cpp
.....\............\ydpdView.h

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者