taxicounter

所属分类VHDL/FPGA/Verilog
开发工具:VHDL
文件大小:253KB
下载次数:3
上传日期:2013-05-05 10:14:03
上 传 者康国炼
说明:  基于CPLD的出租车计价器,采用vhdl语言开发,能模拟实现出租车计价器的功能
(Taxi meter based on CPLD, using VHDL language development, can realize the taxi meter simulation functions )

文件列表:[举报垃圾]
taxicounter
...........\taxicounter1
...........\............\jijia.acf,14625,2012-03-16
...........\............\jijia.hif,1516,2012-03-16
...........\............\jijia.scf,106,2012-03-16
...........\............\LIB.DLS,221,2012-03-20
...........\............\taxi.acf,15586,2012-03-20
...........\............\taxi.fit,11844,2012-03-20
...........\............\taxi.hif,14189,2012-03-20
...........\............\taxi.mmf,238,2012-03-20
...........\............\taxi.ndb,97819,2012-03-20
...........\............\taxi.pin,4544,2012-03-20
...........\............\taxi.pof,5671,2012-03-20
...........\............\taxi.rpt,63880,2012-03-20
...........\............\taxi.scf,1362790,2012-03-16
...........\............\taxi.snf,125364,2012-03-20
...........\............\TAXI.sym,389,2012-03-03
...........\............\taxi.vhd,3578,2012-03-20
...........\............\top.acf,15583,2012-03-20
...........\............\top.fit,6153,2012-03-20
...........\............\top.gdf,4449,2012-03-19
...........\............\top.hif,14631,2012-03-20
...........\............\top.mmf,2157,2012-03-20
...........\............\top.ndb,123580,2012-03-20
...........\............\top.pin,4543,2012-03-20
...........\............\top.pof,3804,2012-03-20
...........\............\top.rpt,30544,2012-03-20
...........\............\top.scf,106,2012-03-20
...........\............\top.snf,28859,2012-03-20
...........\............\U0432475.DLS,1879,2012-03-20
...........\............\U2882806.DLS,52925,2012-03-20
...........\............\U4250179.DLS,1147,2012-03-19
...........\............\U5436234.DLS,8366,2012-03-19
...........\............\U5791165.DLS,3101,2012-03-19
...........\............\U6628971.DLS,10232,2012-03-20
...........\............\yimaqi.acf,15585,2012-03-19
...........\............\yimaqi.fit,2757,2012-03-19
...........\............\yimaqi.hif,1603,2012-03-19
...........\............\yimaqi.mmf,242,2012-03-19
...........\............\yimaqi.ndb,6835,2012-03-19
...........\............\yimaqi.pin,3521,2012-03-19
...........\............\yimaqi.pof,1963,2012-03-19
...........\............\yimaqi.rpt,13158,2012-03-19
...........\............\yimaqi.scf,1182,2012-03-19
...........\............\yimaqi.snf,5866,2012-03-19
...........\............\YIMAQI.sym,257,2012-03-19
...........\............\yimaqi.vhd,810,2012-03-19

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者