NCC_matching

所属分类图形图像处理
开发工具:Visual C++
文件大小:3323KB
下载次数:78
上传日期:2015-06-03 21:28:19
上 传 者jiujiu_xiaobaicai
说明:  本程序利用NCC算法,实现了角点匹配的功能。
(This procedure using NCC algorithm to achieve the corner matching function.)

文件列表:[举报垃圾]
NCC_matching
\
\
............\Debug
............\.....\NCC_matching.bsc,2409472,2015-05-08
............\.....\NCC_matching.exe,548961,2015-05-08
............\.....\NCC_matching.ilk,809104,2015-05-08
............\.....\NCC_matching.obj,180408,2015-05-08
............\.....\NCC_matching.pch,7046440,2015-05-08
............\.....\NCC_matching.pdb,1115136,2015-05-08
............\.....\NCC_matching.sbr,0,2015-05-08
............\.....\vc60.idb,214016,2015-05-08
............\.....\vc60.pdb,159744,2015-05-08
............\NCC_matching.cpp,7453,2015-05-08
............\NCC_matching.dsp,4139,2015-05-08
............\NCC_matching.dsw,532,2015-05-08
............\NCC_matching.h,0,2015-05-08
............\NCC_matching.ncb,33792,2015-05-08
............\NCC_matching.opt,48640,2015-05-08
............\NCC_matching.plg,1398,2015-05-08

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者