zx3016_yinyuebofang

所属分类VHDL/FPGA/Verilog
开发工具:VHDL
文件大小:2329KB
下载次数:11
上传日期:2016-09-07 21:21:16
上 传 者天下无叶落
说明:  vhdl编写的音乐播放器,能够在fpga开发板上运行,内置了几首歌曲,能够播放
(vhdl written music player that can run in the fpga development board, built a few songs, can play)

文件列表:[举报垃圾]
zx3016_yinyuebofang
...................\db
...................\..\mult_v011.tdf,2575,2016-01-11
...................\..\mux_90d.tdf,560104,2016-01-11
...................\..\mux_cqc.tdf,2398,2016-01-11
...................\..\mux_src.tdf,4038,2016-01-11
...................\..\prev_cmp_zx3016_yinyuebofang.asm.qmsg,2242,2016-01-15
...................\..\prev_cmp_zx3016_yinyuebofang.fit.qmsg,55327,2016-01-15
...................\..\prev_cmp_zx3016_yinyuebofang.map.qmsg,17672,2016-01-15
...................\..\prev_cmp_zx3016_yinyuebofang.qmsg,100672,2016-01-15
...................\..\prev_cmp_zx3016_yinyuebofang.sim.qmsg,4490,2016-01-14
...................\..\prev_cmp_zx3016_yinyuebofang.sta.qmsg,25199,2016-01-15
...................\..\wed.wsf,32864,2016-01-14
...................\..\zx3016_yinyuebofang.asm.qmsg,2242,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.asm_labs.ddb,8409,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.cbx.xml,199,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.cmp.bpm,601,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.cmp.cdb,18954,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.cmp.ecobp,28,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.cmp.hdb,12787,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.cmp.kpt,350,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.cmp.rdb,19042,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.cmp_merge.kpt,356,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.cuda_io_sim_cache.45um_ff_1200mv_0c_fast.hsd,388162,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.cuda_io_sim_cache.45um_ii_1200mv_85c_slow.hsd,387427,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.cuda_io_sim_cache.45um_ss_1200mv_85c_slow.hsd,381425,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.db_info,137,2016-01-07
...................\..\zx3016_yinyuebofang.eco.cdb,161,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.eds_overflow,3,2016-01-14
...................\..\zx3016_yinyuebofang.fit.qmsg,55327,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.fnsim.hdb,13997,2016-01-14
...................\..\zx3016_yinyuebofang.fnsim.qmsg,16454,2016-01-14
...................\..\zx3016_yinyuebofang.hier_info,1088,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.hif,4078,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.lpc.html,430,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.lpc.rdb,385,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.lpc.txt,1060,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.map.bpm,588,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.map.cdb,5518,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.map.ecobp,28,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.map.hdb,12185,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.map.kpt,14925,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.map.qmsg,17672,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.map_bb.cdb,649,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.map_bb.hdb,9066,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.pre_map.cdb,3832,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.pre_map.hdb,10150,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.rtlv.hdb,10123,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.rtlv_sg.cdb,3742,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.rtlv_sg_swap.cdb,178,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.sgdiff.cdb,4715,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.sgdiff.hdb,12954,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.sim.hdb,3683,2016-01-14
...................\..\zx3016_yinyuebofang.sim.qmsg,4490,2016-01-14
...................\..\zx3016_yinyuebofang.sim.rdb,4393,2016-01-14
...................\..\zx3016_yinyuebofang.simfam,10,2016-01-14
...................\..\zx3016_yinyuebofang.sim_ori.vwf,7521,2016-01-14
...................\..\zx3016_yinyuebofang.sld_design_entry.sci,154,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.sld_design_entry_dsc.sci,154,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.sta.qmsg,25199,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.sta.rdb,13003,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.sta_cmp.8_slow_1200mv_85c.tdb,17937,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.syn_hier_info,0,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.tiscmp.fastest_slow_1200mv_0c.ddb,111060,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.tiscmp.fastest_slow_1200mv_85c.ddb,110986,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.tiscmp.fast_1200mv_0c.ddb,153757,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.tiscmp.slow_1200mv_0c.ddb,155087,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.tiscmp.slow_1200mv_85c.ddb,155167,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.tis_db_list.ddb,196,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang.tmw_info,304,2016-01-15
...................\..\zx3016_yinyuebofang_global_asgn_op.abo,100426,2016-01-15
...................\incremental_db
...................\..............\compiled_partitions
...................\..............\...................\zx3016_yinyuebofang.root_partition.cmp.atm,21055,2016-01-15
...................\..............\...................\zx3016_yinyuebofang.root_partition.cmp.dfp,33,2016-01-15
...................\..............\...................\zx3016_yinyuebofang.root_partition.cmp.hdbx,5767,2016-01-15
...................\..............\...................\zx3016_yinyuebofang.root_partition.cmp.kpt,341,2016-01-15
...................\..............\...................\zx3016_yinyuebofang.root_partition.cmp.rcf,3620,2016-01-15
...................\..............\...................\zx3016_yinyuebofang.root_partition.map.atm,14504,2016-01-15
...................\..............\...................\zx3016_yinyuebofang.root_partition.map.dpi,797,2016-01-15
...................\..............\...................\zx3016_yinyuebofang.root_partition.map.hdbx,4997,2016-01-15
...................\..............\...................\zx3016_yinyuebofang.root_partition.map.kpt,14928,2016-01-15
...................\..............\README,653,2016-01-07
...................\zx3016_display.bsf,4690,2016-01-07
...................\zx3016_display.vhd,2150,2016-01-07
...................\zx3016_display.vhd.bak,2152,2014-01-03
...................\zx3016_display.vwf,17920,2016-01-11
...................\zx3016_div10.bsf,1579,2016-01-07
...................\zx3016_div10.vhd,434,2016-01-07
...................\zx3016_div10.vhd.bak,436,2014-01-03
...................\zx3016_div10.vwf,2093,2016-01-11
...................\zx3016_div5k.bsf,1579,2016-01-07
...................\zx3016_div5k.vhd,453,2016-01-07
...................\zx3016_div5k.vhd.bak,455,2014-01-03
...................\zx3016_div5k.vwf,1997,2016-01-14
...................\zx3016_fangdou.bsf,1793,2016-01-07
...................\zx3016_fangdou.vhd,542,2016-01-07
...................\zx3016_fangdou.vhd.bak,544,2014-01-03
...................\zx3016_fangdou.vwf,2551,2016-01-11
...................\zx3016_keyqiehuan.bsf,1783,2016-01-07

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者