pc2-9.4.1-3850

所属分类控制台编程
开发工具:Visual C++
文件大小:20782KB
下载次数:0
上传日期:2017-04-20 16:01:47
上 传 者低调点
说明:  SYC经常跟同学玩单机版的“三国杀”游戏。他喜欢把每次玩的输赢记录成一个由 W 、 L 组成的字符串。其中 W 代表他赢了一局, L 代表他输了一局。游戏是五局三胜制,每次在对手之前取得三局胜利则视为赢得了一“场”,若对手先赢得三局胜利则输掉一“场”,无论输赢,都将开始下一场游戏。 现在,请你根据输入的字符串计算SYC赢了多少场。
( OK, you are not too bad, em... But you can never pass the next test. feng5166 says. I will tell you an odd number N, and then N integers. There will be a special integer among them, you have to tell me which integer is the special one after I tell you all the integers. feng5166 says. But what is the characteristic of the special integer? Ignatius asks. The integer will appear at least (N+1)/2 times. If you can t find the right integer, I will kill the Princess, and you will be my dinner, too. Hahahaha..... feng5166 says. Can you find the special integer for Ignatius?)

文件列表:[举报垃圾]
pc2-9.4.1
.........\bin
.........\...\pc2admin,354,2016-12-20
.........\...\pc2admin.bat,759,2016-12-20
.........\...\pc2aj,392,2016-12-20
.........\...\pc2aj.bat,789,2016-12-20
.........\...\pc2board,354,2016-12-20
.........\...\pc2board.bat,757,2016-12-20
.........\...\pc2ef,327,2016-12-20
.........\...\pc2ef.bat,726,2016-12-20
.........\...\pc2env,957,2016-12-20
.........\...\pc2env.bat,1142,2016-12-20
.........\...\pc2extract,365,2016-12-20
.........\...\pc2extract.bat,789,2016-12-20
.........\...\pc2judge,357,2016-12-20
.........\...\pc2judge.bat,762,2016-12-20
.........\...\pc2nc,207,2016-12-20
.........\...\pc2nc.bat,773,2016-12-20
.........\...\pc2report,395,2016-12-20
.........\...\pc2report.bat,801,2016-12-20
.........\...\pc2reset,524,2016-12-20
.........\...\pc2reset.bat,1703,2016-12-20
.........\...\pc2server,1344,2016-12-20
.........\...\pc2server.bat,1863,2016-12-20
.........\...\pc2submit,400,2016-12-20
.........\...\pc2submit.bat,829,2016-12-20
.........\...\pc2tapi,384,2016-12-20
.........\...\pc2tapi.bat,788,2016-12-20
.........\...\pc2team,367,2016-12-20
.........\...\pc2team.bat,773,2016-12-20
.........\...\pc2ver,185,2016-12-20
.........\...\pc2ver.bat,735,2016-12-20
.........\...\pc2zip,210,2016-12-20
.........\...\pc2zip.bat,760,2016-12-20
.........\data
.........\....\xsl
.........\....\...\full.xsl,1571,2016-12-20
.........\....\...\fullnums.xsl,1611,2016-12-20
.........\....\...\index.xsl,9593,2016-12-20
.........\....\...\iScoreBoard.php.xsl,3187,2016-12-20
.........\....\...\pc2export.xsl,681,2016-12-20
.........\....\...\sumatt.xsl,3867,2016-12-20
.........\....\...\summary.xsl,4529,2016-12-20
.........\....\...\sumtime.xsl,3903,2016-12-20
.........\doc
.........\...\api
.........\...\...\allclasses-frame.html,5450,2017-01-24
.........\...\...\allclasses-noframe.html,4790,2017-01-24
.........\...\...\constant-values.html,8209,2017-01-24
.........\...\...\deprecated-list.html,3320,2017-01-24
.........\...\...\edu
.........\...\...\...\csus
.........\...\...\...\....\ecs
.........\...\...\...\....\...\pc2
.........\...\...\...\....\...\...\api
.........\...\...\...\....\...\...\...\APIConstants.html,17016,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\class-use
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\APIConstants.html,4153,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ContestTestFrame.APIAbstractTestComparator.html,4483,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ContestTestFrame.ClarificationListener.html,4439,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ContestTestFrame.ConfigUpdateListener.html,4428,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ContestTestFrame.ConnectionEventListener.html,4461,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ContestTestFrame.html,4197,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ContestTestFrame.ISiteWrapper.html,4340,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ContestTestFrame.PrintAllReports.html,4373,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ContestTestFrame.RunListener.html,4329,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IClarification.html,11998,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IClarificationComparator.html,4285,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IClarificationEventListener.html,8259,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IClient.ClientType.html,7476,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IClient.html,14287,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IContest.html,6618,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IContestClock.html,9574,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IGroup.html,9590,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IJudgement.html,9781,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ILanguage.html,11456,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IProblem.html,13938,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IProblemDetails.html,6799,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IRun.html,19713,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IRunComparator.html,4175,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IRunJudgement.html,6285,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ISite.html,11730,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ISiteComparatorBySiteNumber.html,4318,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\IStanding.html,7339,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ITeam.html,8422,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\RunStates.html,7421,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ServerConnection.ConnectionEventListener.html,4461,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\.........\ServerConnection.html,4197,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\ContestTestFrame.APIAbstractTestComparator.html,13713,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\ContestTestFrame.ClarificationListener.html,18898,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\ContestTestFrame.ConfigUpdateListener.html,18791,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\ContestTestFrame.ConnectionEventListener.html,12468,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\ContestTestFrame.html,105878,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\ContestTestFrame.ISiteWrapper.html,12344,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\ContestTestFrame.PrintAllReports.html,12863,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\ContestTestFrame.RunListener.html,28953,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\exceptions
.........\...\...\...\....\...\...\...\..........\class-use
.........\...\...\...\....\...\...\...\..........\.........\LoadContestDataException.html,4451,2017-01-24
.........\...\...\...\....\...\...\...\..........\.........\LoginFailureException.html,7031,2017-01-24

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者