LCD

所属分类VHDL/FPGA/Verilog
开发工具:Verilog
文件大小:328KB
下载次数:3
上传日期:2017-12-07 23:59:04
上 传 者nicolashw
说明:  通过运用FPGA的液晶显示模块显示一段数字或者字符。
(Display a number of numbers or characters by using the LCD module of FPGA.)

文件列表:[举报垃圾]
LCD\LCD.qpf, 907, 2017-11-30
LCD\LCD.qsf, 2775, 2011-01-01
LCD\db\LCD.db_info, 137, 2017-11-30
LCD\db\prev_cmp_LCD.map.qmsg, 12886, 2017-12-06
LCD\db\LCD.sld_design_entry.sci, 154, 2011-01-01
LCD\db\LCD.cmp.rdb, 6177, 2017-12-06
LCD\db\prev_cmp_LCD.qmsg, 87473, 2017-12-06
LCD\db\LCD.map.qmsg, 12886, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(0).cnf.cdb, 1388, 2017-12-06
LCD\db\LCD.eco.cdb, 161, 2011-01-01
LCD\db\LCD.rtlv.hdb, 12782, 2017-12-06
LCD\db\LCD.cbx.xml, 209, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(0).cnf.hdb, 805, 2017-12-06
LCD\db\LCD.map_bb.logdb, 4, 2017-12-06
LCD\db\LCD.fit.qmsg, 18301, 2017-12-06
LCD\db\LCD.rtlv_sg.cdb, 8437, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(1).cnf.cdb, 1522, 2017-12-06
LCD\db\LCD.map.logdb, 4, 2017-12-06
LCD\db\LCD.asm.qmsg, 1821, 2017-12-06
LCD\db\LCD.cmp0.ddb, 33673, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(3).cnf.cdb, 1479, 2017-12-06
LCD\db\LCD.tan.qmsg, 54236, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(1).cnf.hdb, 611, 2017-12-06
LCD\db\prev_cmp_LCD.fit.qmsg, 18301, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(2).cnf.cdb, 1271, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(2).cnf.hdb, 728, 2017-12-06
LCD\db\LCD.map.cdb, 7502, 2017-12-06
LCD\db\altsyncram_ts21.tdf, 10874, 2017-12-01
LCD\db\LCD.rtlv_sg_swap.cdb, 2069, 2017-12-06
LCD\db\prev_cmp_LCD.asm.qmsg, 1821, 2017-12-06
LCD\db\LCD.map.hdb, 11449, 2017-12-06
LCD\db\prev_cmp_LCD.tan.qmsg, 54236, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(3).cnf.hdb, 623, 2017-12-06
LCD\db\LCD.map.bpm, 522, 2017-12-06
LCD\db\LCD.cmp.ecobp, 28, 2017-12-06
LCD\db\altsyncram_ah21.tdf, 10822, 2017-11-30
LCD\db\LCD.cmp_bb.logdb, 4, 2017-12-06
LCD\db\LCD.cmp_bb.rcf, 5520, 2017-12-06
LCD\db\LCD.pre_map.hdb, 12803, 2017-12-06
LCD\db\LCD.pre_map.cdb, 6494, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(4).cnf.cdb, 1682, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(4).cnf.hdb, 1081, 2017-12-06
LCD\db\LCD.sgdiff.hdb, 13072, 2017-12-06
LCD\db\LCD.sgdiff.cdb, 6933, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(5).cnf.cdb, 3639, 2017-12-06
LCD\db\LCD.(5).cnf.hdb, 1316, 2017-12-06
LCD\db\LCD.sld_design_entry_dsc.sci, 154, 2017-12-06
LCD\db\LCD.map_bb.cdb, 7368, 2017-12-06
LCD\db\LCD.map_bb.hdb, 11474, 2017-12-06
LCD\db\LCD.tis_db_list.ddb, 174, 2017-12-06
LCD\db\LCD.cmp_bb.hdb, 11831, 2017-12-06
LCD\db\LCD.cmp_bb.cdb, 11436, 2017-12-06
LCD\db\LCD.hif, 6824, 2017-12-06
LCD\db\LCD.hier_info, 9242, 2017-12-06
LCD\db\LCD.psp, 3, 2017-12-06
LCD\db\LCD.dbp
LCD\db\LCD.pss, 365, 2017-12-06
LCD\db\LCD.syn_hier_info
LCD\db\LCD.map.ecobp, 28, 2017-12-06
LCD\lpm_rom0_waveforms.html, 1055, 2017-12-06
LCD\lpm_rom0_wave0.jpg, 106843, 2017-12-06
LCD\lpm_rom0.v, 6295, 2017-12-06
LCD\lpm_rom0.bsf, 2114, 2017-12-06
LCD\lpm_rom0_bb.v, 4926, 2017-12-06
LCD\LCD.bdf, 9971, 2017-12-06
LCD\LCD.map.summary, 404, 2017-12-06
LCD\LCD.done, 26, 2017-12-06
LCD\data1.hex, 1101, 2017-12-06
LCD\fpdiv.bsf, 1763, 2017-11-30
LCD\count.bsf, 2675, 2017-11-30
LCD\fpdiv.v.bak, 472, 2017-11-30
LCD\fpdiv.v, 467, 2017-11-30
LCD\LCD.pin, 20470, 2017-12-06
LCD\LCD.fit.smsg, 411, 2017-12-06
LCD\LCD.fit.summary, 401, 2017-12-06
LCD\LCD.sof, 74078, 2017-12-06
LCD\LCD.pof, 131258, 2017-12-06
LCD\LCD.tan.summary, 1970, 2017-12-06
LCD\LCD.dpf, 239, 2011-01-01
LCD\count.v.bak, 306, 2017-11-30
LCD\count.v, 305, 2017-11-30
LCD\LCD.fit.rpt, 79858, 2017-12-06
LCD\LCD.asm.rpt, 6998, 2017-12-06
LCD\LCD.tan.rpt, 100299, 2017-12-06
LCD\lpm_rom0.cnx, 5147, 2017-12-06
LCD\LCD.map.rpt, 34540, 2017-12-06
LCD\LCD.flow.rpt, 4455, 2017-12-06
LCD\LCD.qws, 935, 2011-01-01
LCD\db
LCD

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者