iaged-standard-const

所属分类数据挖掘
开发工具:C++
文件大小:101KB
下载次数:1
上传日期:2017-12-08 09:59:12
上 传 者EI!405827
说明:  经典程序,实现3种插值算法,可以做到任意比例的图像缩小或者放大,且长宽比例可以不同
()

文件列表:[举报垃圾]
ReadMe.txt, 1905, 2002-11-17
VC\ReadMe.txt, 4042, 2000-06-13
9ASM\showyou.net说明.txt, 883, 2003-11-09
showyou.net说明.txt, 883, 2003-11-09
VC\showyou.net说明.txt, 883, 2003-11-09
VC\Dib.h, 1771, 2001-08-21
VC\ImageGeometry.h, 2087, 2001-08-21
VC\ImageProcess.h, 1245, 2001-08-21
VC\ImageScaleDialog.h, 1326, 2000-06-17
VC\Img.h, 8940, 2001-08-21
VC\ImgScale.h, 1378, 2000-06-13
VC\ImgScaleDoc.h, 1449, 2000-06-13
VC\ImgScaleView.h, 2005, 2000-06-15
VC\MainFrm.h, 1366, 2000-06-13
VC\resource.h, 1009, 2000-06-17
VC\StdAfx.h, 1054, 2000-06-13
VC\Dib.cpp, 15841, 2001-08-21
VC\ImageGeometry.cpp, 20146, 2001-08-21
VC\ImageProcess.cpp, 3291, 2001-08-21
VC\ImageScaleDialog.cpp, 1258, 2000-06-17
VC\ImgScale.cpp, 4150, 2000-06-13
VC\ImgScaleDoc.cpp, 2370, 2000-06-13
VC\ImgScaleView.cpp, 5963, 2002-11-14
VC\MainFrm.cpp, 1890, 2000-06-13
VC\StdAfx.cpp, 210, 2000-06-13
8BasDIB.bas, 23560, 2002-11-17
BasPtr.bas, 5665, 2002-11-17
bBasAPI.bas, 4795, 2002-11-17
9ASM\Module1.bas, 5870, 2002-11-10
zyl910_Scale.exe, 57344, 2002-11-17
9ASM\快速平滑缩放.exe, 45056, 2002-11-11
scale.bmp, 97254, 2000-06-18
VC\ImgScale.aps, 26888, 2002-11-14
ClsDIB.cls, 6440, 2002-11-15
VC\ImgScale.clw, 2237, 2002-11-14
VC\ImgScale.dsp, 5120, 2000-06-17
VC\ImgScale.dsw, 539, 2000-06-13
9ASM\Form1.frm, 11918, 2002-11-11
FrmMain.frm, 9862, 2002-11-17
9ASM\Form1.frx, 3274, 2002-11-11
FrmMain.frx, 1418, 2002-11-17
VC\res\ImgScale.ico, 1078, 2001-08-21
VC\res\ImgScaleDoc.ico, 1078, 2000-06-13
VC\ImgScale.ncb, 148480, 2002-11-14
VC\ImgScale.opt, 48640, 2002-11-14
VC\ImgScale.plg, 2306, 2002-11-14
VC\ImgScale.rc, 10074, 2001-08-21
VC\res\ImgScale.rc2, 400, 2000-06-13
9ASM\MSSCCPRJ.SCC, 192, 2002-11-09
闪亮在线.url, 122, 2003-09-08
zyl910_Scale.vbp, 890, 2002-11-17
9ASM\工程1.vbp, 848, 2002-11-11
zyl910_Scale.vbw, 170, 2002-11-17
9ASM\工程1.vbw, 80, 2002-11-11
VC\Release
VC\res
9ASM
VC

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者