VGG19_with_tensorflow-master111

所属分类人工智能/神经网络/深度学习
开发工具:Python
文件大小:427KB
下载次数:9
上传日期:2018-05-17 22:25:16
上 传 者林媛媛
说明:  卷积神经网络,vgg19利用TensorFlow实现VGG19
(cnn Convolution neural network, vgg19 realized vgg119 by tensor flow)

文件列表:[举报垃圾]
VGG19_with_tensorflow-master, 0 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\.gitignore, 1055 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\LICENSE, 35141 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\README.md, 2184 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\caffe_classes.py, 21706 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\demo1.png, 120511 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\demo2.png, 132459 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\demo3.png, 111696 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\testModel.py, 2223 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\testModel, 0 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\testModel\000018.jpg, 16184 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\testModel\002689.jpg, 16071 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\testModel\005525.jpg, 14826 , 2017-12-17
VGG19_with_tensorflow-master\vgg19.py, 4452 , 2017-12-17

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者