ASP.NET001通用作业批改系统设计+论文

所属分类网络编程
开发工具:ASP
文件大小:1212KB
下载次数:1
上传日期:2018-06-06 19:28:19
上 传 者jfjjf
说明:  ASP.NET001通用作业批改系统设计+论文ASP.NET001 general job correction system design + paper
(ASP.NET001 general job correction system design + paper)

文件列表:[举报垃圾]
2\论文.doc, 537088 , 2007-06-20
2\通用作业批改系统\licenses.licx, 117 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Login.aspx, 3570 , 2007-06-04
2\通用作业批改系统\Login.aspx.cs, 2964 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\LoginOut.aspx, 445 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\LoginOut.aspx.cs, 604 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Reg.aspx, 8996 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Reg.aspx.cs, 1989 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Web.Config, 1776 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\AddKc.aspx, 2414 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\AddKc.aspx.cs, 1724 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\AddTeacher.aspx, 4784 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\AddTeacher.aspx.cs, 1673 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\EditKc.aspx, 5758 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Admin\EditKc.aspx.cs, 3813 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\EditPass.aspx, 3053 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\EditPass.aspx.cs, 1415 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\EditStudent.aspx, 6380 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Admin\EditStudent.aspx.cs, 4704 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\EditTeacher.aspx, 6094 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Admin\EditTeacher.aspx.cs, 3830 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\Index.aspx, 802 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\Index.aspx.cs, 698 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\LeftMenu.aspx, 3393 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Admin\LeftMenu.aspx.cs, 415 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\Mains.aspx, 962 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\Mains.aspx.cs, 412 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Admin\Top.aspx, 1366 , 2007-06-06
2\通用作业批改系统\Admin\Top.aspx.cs, 410 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\App_Code\AdminClass.cs, 4536 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\App_Code\DataAccess.cs, 3729 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\App_Code\MessageBox.cs, 940 , 2007-06-04
2\通用作业批改系统\App_Code\ODB.cs, 678 , 2007-06-04
2\通用作业批改系统\App_Code\StrFormat.cs, 816 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\App_Code\StudentClass.cs, 6289 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\App_Code\TeacherClass.cs, 5703 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\App_Data\Zhuoye_Data.MDF, 1179648 , 2007-06-15
2\通用作业批改系统\App_Data\Zhuoye_Log.LDF, 1048576 , 2007-06-15
2\通用作业批改系统\Bin\App_Licenses.dll, 3072 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Bin\FreeTextBox.dll, 753664 , 2006-07-18
2\通用作业批改系统\Bin\FreeTextBox.dll.refresh, 40 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\image\Logo.jpg, 20311 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\image\Thumbs.db, 12800 , 2007-06-15
2\通用作业批改系统\image\TitleTopBack.jpg, 14942 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\image\vip_login.jpg, 72272 , 2007-06-06
2\通用作业批改系统\Student\EditZy.aspx, 5992 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Student\EditZy.aspx.cs, 3876 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Student\Index.aspx, 3736 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Student\Index.aspx.cs, 2414 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Student\LeftMenu.aspx, 3043 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Student\LeftMenu.aspx.cs, 417 , 2007-06-04
2\通用作业批改系统\Student\Mains.aspx, 964 , 2007-06-04
2\通用作业批改系统\Student\Mains.aspx.cs, 414 , 2007-06-04
2\通用作业批改系统\Student\MyFile.aspx, 11462 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Student\MyFile.aspx.cs, 2578 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Student\NewNote.aspx, 4145 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Student\NewNote.aspx.cs, 1315 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Student\Notes.aspx, 4701 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Student\Notes.aspx.cs, 2566 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Student\Top.aspx, 1365 , 2007-06-06
2\通用作业批改系统\Student\Top.aspx.cs, 412 , 2007-06-04
2\通用作业批改系统\Student\UpZhuoye.aspx, 4417 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Student\UpZhuoye.aspx.cs, 5108 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Student\View.aspx, 1028 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Student\View.aspx.cs, 648 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\AddNews.aspx, 3645 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\AddNews.aspx.cs, 1357 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\EditNews.aspx, 5814 , 2007-06-15
2\通用作业批改系统\Teacher\EditNews.aspx.cs, 3829 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\EditNotes.aspx, 6091 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Teacher\EditNotes.aspx.cs, 3820 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Teacher\EditZy.aspx, 6280 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\EditZy.aspx.cs, 3832 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\ftb.imagegallery.aspx, 1821 , 2007-01-19
2\通用作业批改系统\Teacher\Index.aspx, 804 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\Index.aspx.cs, 702 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\LeftMenu.aspx, 3691 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Teacher\LeftMenu.aspx.cs, 417 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\Mains.aspx, 964 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\Mains.aspx.cs, 414 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\MyFile.aspx, 9459 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\MyFile.aspx.cs, 2396 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\PgZuoye.aspx, 7939 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\PgZuoye.aspx.cs, 4936 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\ShowStudent.aspx, 11715 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\ShowStudent.aspx.cs, 1693 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\ToNote.aspx, 2787 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Teacher\ToNote.aspx.cs, 1303 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Teacher\Top.aspx, 1365 , 2007-06-06
2\通用作业批改系统\Teacher\Top.aspx.cs, 412 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\ToZuoye.aspx, 3714 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\ToZuoye.aspx.cs, 3542 , 2007-07-09
2\通用作业批改系统\Teacher\UpZuoye.aspx, 4528 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\Teacher\UpZuoye.aspx.cs, 2460 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\UpLoad\123.rar, 70 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\UpLoad\bg_test.zip, 82145 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\UpLoad\Ftp.txt, 85 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\UpLoad\Go1.jpg, 69717 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\UpLoad\Go2.jpg, 80111 , 2007-06-05
2\通用作业批改系统\UpLoad\KoDict.exe.td.cfg, 328 , 2007-06-04

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者