1602LCDdianzizhong

所属分类单片机开发
开发工具:C/C++
文件大小:506KB
下载次数:12
上传日期:2008-11-27 09:10:54
上 传 者clf
说明:  1602显示电子时钟的51代码。包括C语言和汇编语言两种语言。
(1602 showed that the electronic clock 51 code. Including the C language and assembly language in both languages.)

文件列表:[举报垃圾]
1602LCD显示电子钟
.................\ASM
.................\...\CLOCK - LCD1602
.................\...\CLOCK - LCD1602.asm
.................\...\CLOCK - LCD1602.hex
.................\...\CLOCK - LCD1602.lnp
.................\...\CLOCK - LCD1602.LST
.................\...\CLOCK - LCD1602.M51
.................\...\CLOCK - LCD1602.OBJ
.................\...\CLOCK - LCD1602.Opt
.................\...\CLOCK - LCD1602.plg
.................\...\CLOCK - LCD1602.Uv2
.................\...\CLOCK - LCD1602_Opt.Bak
.................\...\CLOCK - LCD1602_Uv2.Bak
.................\C51
.................\...\CLOCK- LCD1602
.................\...\CLOCK- LCD1602.c
.................\...\CLOCK- LCD1602.hex
.................\...\CLOCK- LCD1602.lnp
.................\...\CLOCK- LCD1602.LST
.................\...\CLOCK- LCD1602.M51
.................\...\CLOCK- LCD1602.OBJ
.................\...\CLOCK- LCD1602.Opt
.................\...\CLOCK- LCD1602.plg
.................\...\CLOCK- LCD1602.Uv2
.................\...\CLOCK- LCD1602_Opt.Bak
.................\...\CLOCK- LCD1602_Uv2.Bak
.................\readme.pdf

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者