huang3

所属分类GDI/图象编程
开发工具:Visual C++
文件大小:97KB
下载次数:16
上传日期:2008-12-27 14:36:20
上 传 者huang文丽
说明:  VC++6.0,对图片进行二值化处理
(VC++ 6.0, pictures binarization processing)

文件列表:[举报垃圾]
_值化勘换
.........\readme.txt
.........\测諕嗾片
_值化后.bmp
功壋lena嗾俏.bmp
.........\涐_码
.........\.....\dibapi.cpp
.........\.....\dibapi.h
.........\.....\MainFrm.cpp
.........\.....\MainFrm.h
.........\.....\mydib.cpp
.........\.....\mydib.h
.........\.....\MyDIP.aps
.........\.....\MyDIP.clw
.........\.....\MyDIP.cpp
.........\.....\MyDIP.dsp
.........\.....\MyDIP.dsw
.........\.....\MyDIP.h
.........\.....\MyDIP.rc
.........\.....\MyDIPDoc.cpp
.........\.....\MyDIPDoc.h
.........\.....\MyDIPView.cpp
.........\.....\MyDIPView.h
.........\.....\ReadMe.txt
.........\.....\Release
.........\.....\res
MyDIP.ico
.........\.....\...\MyDIP.rc2
MyDIPDoc.ico
Toolbar.bmp
.........\.....\Resource.h
.........\.....\StdAfx.cpp
.........\.....\StdAfx.h

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者