Clips

所属分类人工智能/神经网络/深度学习
开发工具:C/C++
文件大小:8764KB
下载次数:383
上传日期:2005-01-30 22:56:01
上 传 者冯海
说明:  一套美国国家宇航局人工智能中心NASA的专家系统工具源代码
(a National Center of NASA NASA artificial intelligence expert system tool for source code)

文件列表:[举报垃圾]
Clips
.....\DOCUMENT
.....\........\3CCP.PDF
.....\........\ABSTRACT.PDF
.....\........\APG.PDF
.....\........\ARCH5-1.PDF
.....\........\BPG.PDF
.....\........\IG.PDF
.....\........\TM.PDF
.....\........\USRGUIDE.PDF
.....\........\VIRTCONF
.....\........\........\PAPER01
.....\........\........\.......\ACQCLIPS.CLP
.....\........\........\.......\ACQCLIPS.OUT
.....\........\........\.......\ACQINPUT.BAT
.....\........\........\.......\ACQUISIT.DOC
.....\........\........\.......\PAPER01.PDF
.....\........\........\PAPER02
.....\........\........\.......\MULTCLP.DOC
.....\........\........\.......\PAPER02.PDF
.....\........\........\PAPER03
.....\........\........\.......\CLIPCONF.DOC
.....\........\........\.......\PAPER03.PDF
.....\........\........\PAPER04
.....\........\........\.......\BIOGENES.DOC
.....\........\........\.......\PAPER04.PDF
.....\........\........\PAPER05
.....\........\........\.......\CCP.CLP
.....\........\........\.......\CCP.DOC
.....\........\........\.......\CROSSWD.CLP
.....\........\........\.......\GRAPHCOL.CLP
.....\........\........\.......\N-QUEENS.CLP
.....\........\........\.......\PAPER05.PDF
.....\........\........\PAPER06
.....\........\........\.......\OUT.TXT
.....\........\........\.......\PAPER06.PDF
.....\........\........\.......\SWARTZ.CLP
.....\........\........\.......\SWARTZ.DOC
.....\........\........\PAPER07
.....\........\........\.......\ESDESIGN.DOC
.....\........\........\.......\PAPER07.PDF
.....\........\........\PAPER08
.....\........\........\.......\GENPAP97.MCW
.....\........\........\.......\PAPER08.PDF
.....\........\........\PAPER09
.....\........\........\.......\CHEMF1.BAT
.....\........\........\.......\CHEMF1.OUT
.....\........\........\.......\CHEMF123.BAT
.....\........\........\.......\CHEMF123.OUT
.....\........\........\.......\CHEMF2.BAT
.....\........\........\.......\CHEMF2.OUT
.....\........\........\.......\CHEMF3.BAT
.....\........\........\.......\CHEMF3.OUT
.....\........\........\.......\CHEMFIRM.CLP
.....\........\........\.......\CHEMFIRM.DOC
.....\........\........\.......\PAPER09.PDF
.....\........\........\PAPER10
.....\........\........\.......\OUTPUT
.....\........\........\.......\PAPER10.PDF
.....\........\........\.......\SWARTZ.CLP
.....\........\........\.......\SWARTZ95.DOC
.....\........\........\PAPER11
.....\........\........\.......\CLIPSVC7.DOC
.....\........\........\.......\PAPER11.PDF
.....\........\........\PAPER12
.....\........\........\.......\PAPER12.PDF
.....\........\........\.......\PPRM7AS2.DOC
.....\........\........\PAPER13
.....\........\........\.......\AGENT25_.DOC
.....\........\........\.......\PAPER13.PDF
.....\........\........\PAPER14
.....\........\........\.......\PAPER14.PDF
.....\........\........\.......\PAPER25.DOC
.....\........\........\PAPER15
.....\........\........\.......\HEDGES-2.TXT
.....\........\........\.......\PAPER15.PDF
.....\........\........\.......\README-2.TXT
.....\........\........\.......\TESTDAT1.TXT
.....\........\........\.......\TESTDATA.TXT
.....\........\........\.......\WXSYS-25.DOC
.....\........\........\.......\WXSYS-25.TXT
.....\........\........\PAPER16
.....\........\........\.......\CLPPAP25.DOC
.....\........\........\.......\PAPER16.PDF
.....\........\........\PAPER17
.....\........\........\.......\PAPER17.DOC
.....\........\........\.......\PAPER17.PDF
.....\INTRODUC.TXT
.....\PROGRAMS
.....\........\PC
.....\........\..\CLIPS.HLP
.....\........\..\CLIPS6.HLP
.....\........\..\CLIPSDOS.EXE
.....\........\..\CLIPSW16.EXE
.....\........\..\CLIPSW32.EXE
.....\........\..\CLPEDT16.EXE
.....\........\..\CLPEDT32.EXE
.....\........\..\EXAMPLES
.....\........\..\........\BOOK
.....\........\..\........\....\ANIMAL.CLP

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者