IPhoneGameDev

所属分类OpenGL
开发工具:C/C++
文件大小:1718KB
下载次数:69
上传日期:2009-02-18 20:59:21
上 传 者管理员
说明:  在Iphone上编写游戏,使用语言c/c++ cocoa
(how to dev game on IPHONE)

文件列表:[举报垃圾]
[cool]遊戲是這樣寫成的 (第1篇 建立 OpenGL ES 項目).htm
[cool]遊戲是這樣寫成的 (第2篇 混合 C C%2B%2B Obj-C 的應用).htm
[cool]遊戲是這樣寫成的 (第3篇 簡單的遊戲框架).htm
[cool]遊戲是這樣寫成的 (第4篇 縮放和混色).htm
[cool]遊戲是這樣寫成的 (第5篇 MD2模型顯示).htm
遊戲是這樣寫成的 (第一篇 建立 OpenGL ES 項目).files
...................................................\1(1).gif
1(2).gif
...................................................\1.gif
2(1).gif
2.gif
...................................................\2.jpg
...................................................\37.gif
...................................................\5.gif
...................................................\6(1).gif
...................................................\6.gif
...................................................\8.gif
...................................................\9.gif
...................................................\crashlanding.png
...................................................\dragdrop.png
...................................................\face.js
...................................................\framework.png
...................................................\friends.gif
...................................................\fullscreen.png
...................................................\global.js
...................................................\hitcache.htm
...................................................\home.gif
...................................................\logo.png
...................................................\magic.gif
...................................................\message.gif
...................................................\none.gif
...................................................\post.js
...................................................\post.png
...................................................\profile.gif
...................................................\pw_ajax.js
...................................................\qq.gif
...................................................\reply.png
...................................................\screen.png
...................................................\sim.png
...................................................\template.png
...................................................\zip.gif
遊戲是這樣寫成的 (第三篇 簡單的遊戲框架).files
1(1).gif
..............................................\1.gif
2(1).gif
2.gif
..............................................\2.jpg
..............................................\5(1).gif
..............................................\5.gif
..............................................\6_37_21cfff245d47a38.png
..............................................\6_37_6effc83a167c6a5.png
..............................................\8.gif
..............................................\9.gif
..............................................\buy.gif
..............................................\edit.gif
..............................................\emailto.gif
..............................................\face.js
..............................................\friends.gif
..............................................\global.js
..............................................\hitcache.htm
..............................................\home.gif
..............................................\logo.png
..............................................\magic.gif
..............................................\message.gif
..............................................\none.gif
..............................................\post.js
..............................................\post.png
..............................................\profile.gif
..............................................\pw_ajax.js
..............................................\quote.gif
..............................................\reply.png
..............................................\top.gif
..............................................\zip.gif
遊戲是這樣寫成的 (第二篇 混合 C C%2B%2B Obj-C 的應用).files
.......................................................\1(1).gif
1(2).gif
.......................................................\1.gif
.......................................................\2.jpg
37.gif
.......................................................\4.gif
.......................................................\5.gif
.......................................................\6(1).gif
.......................................................\6.gif
.......................................................\8.gif
.......................................................\face.js
.......................................................\friends.gif
.......................................................\global.js
.......................................................\hitcache.htm
.......................................................\home.gif
.......................................................\igame-screen.png
.......................................................\init.htm
.......................................................\logo.png
.......................................................\magic.gif
.......................................................\message.gif
.......................................................\none.gif
.......................................................\post.js
.......................................................\post.png
.......................................................\profile.gif
.......................................................\pw_ajax.js
.......................................................\reply.png

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者