VBproject VCD

所属分类*行业应用
开发工具:WINDOWS
文件大小:630KB
下载次数:62
上传日期:2004-06-10 14:14:59
上 传 者钱吉
说明:  原创VB+SQL影音租赁系统 醮简单 具体看里边的文本文档
(Original VB+ SQL Chiu simple audio-visual rental system specific to see inside the text document)

文件列表:[举报垃圾]
VBproject VCD
.............\ActionData.DCA
.............\ActionData.Dsr
.............\ActionData.dsx
.............\ActorButton
.............\...........\ActorButton.vbp
.............\...........\ActorButton.vbw
.............\...........\button1.vbg
.............\...........\ModuleButton.bas
.............\...........\MSSCCPRJ.SCC
.............\...........\UserCtrlActionButton.ctl
.............\...........\UserCtrlActionButton.ctx
.............\AdvertisementData.DCA
.............\AdvertisementData.Dsr
.............\AdvertisementData.dsx
.............\ArtData.DCA
.............\ArtData.Dsr
.............\ArtData.dsx
.............\CartoonData.DCA
.............\CartoonData.Dsr
.............\CartoonData.dsx
.............\comedydateEnvironment.DCA
.............\comedydateEnvironment.Dsr
.............\comedydateEnvironment.dsx
.............\DataEnvironment1.DCA
.............\DataEnvironment1.Dsr
.............\DataEnvironment1.dsx
.............\Form1.frm
.............\Form1.log
.............\Login.vbp
.............\Login.vbw
.............\LoginSelect.frm
.............\ManagerView.frm
.............\ManagerView.log
.............\ManPsChange.frm
.............\ManPsChange.log
.............\MemberData.DCA
.............\MemberData.Dsr
.............\MemberData.dsx
.............\MemberEdit.frm
.............\MemberEdit.frx
.............\MemberEdit.log
.............\MemberRE.frm
.............\MemberRE.frx
.............\MemberRE.log
.............\MemberView.frm
.............\MemberView.frx
.............\MemberView.log
.............\MSSCCPRJ.SCC
.............\OdrderView.frm
.............\OdrderView.frx
.............\OdrderView.log
.............\Orderdetails.frm
.............\Orderdetails.frx
.............\Orderdetails.log
.............\OrdersData.DCA
.............\OrdersData.Dsr
.............\OrdersData.dsx
.............\OrderSearch.frm
.............\OrderSearch.log
.............\OrdersReportData.DCA
.............\OrdersReportData.Dsr
.............\OrdersReportData.dsx
.............\OrdertailsData.DCA
.............\OrdertailsData.Dsr
.............\OrdertailsData.dsx
.............\OrderViewData.DCA
.............\OrderViewData.Dsr
.............\OrderViewData.dsx
.............\pic
.............\...\图形按钮.txt
调整大小 调整大小 Babysista_p1.gif
调整大小 调整大小 Bubble 1_p1.gif
调整大小 调整大小 Bubble 2_p1.gif
调整大小 调整大小 Bubble 4_p1.gif
调整大小 调整大小 Bubble 5_p1.gif
.............\...\调整大小 调整大小 Butterfly_p1.gif
.............\...\调整大小 调整大小 Chess_p1.gif
.............\...\调整大小 调整大小 Clouds_p1.gif
.............\...\调整大小 调整大小 Spiral_p1.gif
.............\...\调整大小 调整大小 Waterdots_p1.gif
.............\ReturnData.DCA
.............\ReturnData.Dsr
.............\ReturnData.dsx
.............\ScienceData.DCA
.............\ScienceData.Dsr
.............\ScienceData.dsx
.............\ServerConnect.bas
.............\sql1.sql
.............\TerrorData.DCA
.............\TerrorData.Dsr
.............\TerrorData.dsx
.............\UserLogin.cls
.............\VB102.tmp
.............\VB106.tmp
.............\VB10A.tmp
.............\VB10E.tmp
.............\VB112.tmp
.............\VB116.tmp
.............\VB11F.tmp

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者