lcd1602a

所属分类单片机开发
开发工具:C51
文件大小:2KB
下载次数:2
上传日期:2016-07-11 11:01:25
上 传 者dyingto
说明:  1602A LCD显示程序,运行程序LCD显示屏显示“BT F310 V1.0”,SPI接口方式的NLSF595并行输出控制LCD.
(1602A LCD display program, run the program LCD display shows BT F310 V1.0 , NLSF595 parallel output SPI interface mode control LCD.)

文件列表:
lcd1602a.c (8794, 2006-10-24)

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者