ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义

所属分类图形图象
开发工具:Visual C++
文件大小:2210KB
下载次数:58
上传日期:2004-07-01 18:47:14
上 传 者yuzhongxu
说明:  图像处理方面的讲义,至于教材吗,自己买吧56rmb
( The picture processing aspect printed lecture, as for the teaching material, own buys 56rmb 璧但 )

文件列表:
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义 (0, 2004-07-01)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\1-2introd.doc (439808, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\3neigbor.doc (218624, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\4edge.doc (145408, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\5Geometry.doc (273920, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\6morph.doc (518144, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\7transfo.doc (373248, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\9coding.doc (246272, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dipexp_experiment.doc (51712, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\MFM1992 (43072, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip (0, 2004-07-01)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads (0, 2004-07-01)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\1-2introd.doc (439808, 2001-12-20)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\3neigbor.doc (218624, 2001-12-20)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\4edge.doc (145408, 2001-12-20)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\5Geometry.doc (273920, 2001-12-20)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\6morph.doc (518144, 2001-12-20)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\7transfo.doc (373248, 2001-12-20)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\9coding.doc (246272, 2001-12-20)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\dip_proc.zip (8792, 2001-12-20)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\dip_proc (0, 2004-07-01)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\dip_proc\FFT.CPP (3249, 1995-12-10)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\dip_proc\RESOURCE.H (375, 1996-02-27)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\dip_proc\TESTFFT.H (265, 1996-04-27)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\dip_proc\DIP.CPP (25211, 1996-02-27)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\dip_proc\DIP.H (2273, 1996-02-27)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\dip_proc\READ.CPP (967, 1995-12-09)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\dip_proc\REVERSE.CPP (749, 1996-04-28)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\dip\Downloads\dip_proc\TESTFFT.CPP (2797, 1996-04-27)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\img (0, 2004-07-01)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\img\DIP1_1.BMP (66614, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\img\DIP1_2.BMP (66614, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\img\DIP2_1.BMP (132150, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\img\DIP2_2.BMP (66614, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\img\DIP3.BMP (263222, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\img\DIP4_1.BMP (66614, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\img\DIP4_2.BMP (66614, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\img\DIP5_1.BMP (90422, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\img\DIP5_2.BMP (66614, 2001-10-22)
ZhuZhiGang数字图像处理算法讲义\img\DIP5_3.BMP (66614, 2001-10-22)
... ...

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者