2.rar

 • PUDN用户
  了解作者
 • Visual C++
  开发工具
 • 3KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 4
  下载次数
 • 2009-12-21 11:30
  上传日期
数据结构实习~~~运动会系统~~~~~~~~~~~~
2.rar
 • 2.txt
  10.1KB
内容介绍
#include<stdio.h> #include<stdlib.h> int a,b,c,d,i,j; struct node { int num; }; struct node *f[22]; void exit0() { FILE *fp; int k; alp:if((fp=fopen("sore.txt","w"))==NULL) { printf("creat error\n"); /*创建文件失败*/ printf(" 1*****try again\n"); /* 重试*/ printf(" 2*****tui chu\n"); /* 强制退出(数据将不会保存到文件)*/ printf(" 3*****return menu\n"); /*回到主菜单*/ alj: scanf("%d",&k); if(k==1) goto alp; else if(k==2) exit(0); else if(k==3) return; else { printf("put in error,pleaseshuru again:"); /* 输入错误,请重新输入*/ goto alj; } } fprintf(fp,"\n\n"); fprintf(fp," fenshu tongji biao\n\n\n"); /*运动会分数统计表*/ fprintf(fp," xiangmu number"); /*项目代号 */ for(i=1;i<=c+d;i++) fprintf(fp,"%5d",i); fprintf(fp," "); fprintf(fp,"\n school number\n");/*学校代号*/ for(i=1;i<=a;i++) { fprintf(fp,"%10d ",i); for(b=1;b<=c+d;b++) { fprintf(fp,"%5d",f[i][b].num); } fprintf(fp,"\n"); } fprintf(fp,"\n\n"); fprintf(fp," the %d school numbers\n\n",a); /*注: 本次运动会有%d个学校参赛 */ fprintf(fp," 1 ~ %dman sport zu,%d ~ %dwoman sport zu \n",c,c+1,c+d); /*其中1 ~ %d组是男子组,%d ~ %d组是女子组*/ printf("\n chengji baocun zai“sore.txt”wenjian\n\n");/* 比赛成绩已保存到当前路径下的“sore.txt”文件中*/ fclose(fp); exit(1); } int choose() { int choo; printf("\n\n 1******shuru chengji\n"); /* 输入成绩*/ printf(" 2******tongjixuexiao zhongfen\n"); /*统计各学校的总分 */ printf(" 3******an xuexiao biaohao shuchu\n"); /*按学校编号排序输出*/ printf(" 4******an xuexiao zhongfen shuchu\n"); /*按学校总分排序输出*/ printf(" 5******an man sport zu shuchu\n"); /*按男团体总分排序输出 */ printf(" 6******an woman sport zu shuchu\n"); /*按女团体总分排序输出*/ printf(" 7******an xuexiao bianhao chaxun xiangmu chengji\n"); /*按学校编号查询学校某个项目的成绩 */ printf(" 8******an xiangmu bianhao chaxun qian3 hou qian5 xuexiao\n");/*按项目编号查询取得前三或前五名的学校 */ printf(" 9******exit\n\n"); /*退出*/ printf("please enter you choise");/*请选择:*/ scanf("%d",&choo); return(choo-1); } void input() { int ab,ac,ae,af,g=1,get[5]={0,0,0,0,0}; printf("\nshuru xiangmu bianhao:"); /*请输入项目代号:*/ ale:scanf("%d",&ab); if(ab>c+d||ab<1) { printf("\nxiangmu bu cunzai,please shuru again\n"); /*此项目代号不存在,重新输入 */ goto ale; } ae=0; for(i=0;i<=a;i++) { if(f[i][ab].num!=0) { ae=1; break; } } if(ae==1) { al2: printf("\nchengji yijing luru,chongxin luru:\n"); /*此项目成绩曾经已被录入过,是否要重新录入(您输入的项目代号可能有误,强烈建议您查证后再录入)*/ printf(" 1++++chongxin luru\n");/* 重新录入(若重新录入,以前的该项目成绩将被删除)*/ printf(" 2++++dai chazheng zai luru\n\n");/*不要,待查证后再录入 */ scanf("%d",&af); if(af==2) { printf("ni yi luru!!!!!\n"); /*您已取消录入*/ return; } else if(af==1) { for(i=1;i<=a;i++) { if(f[i][ab].num!=0) { f[i][0].num=f[i][0].num-f[i][ab].num; if(ab<=c) f[i][c+d+1].num=f[i][c+d+1].num-f[i][ab].num; else f[i][c+d+2].num=f[i][c+d+2].num-f[i][ab].num; } f[i][ab].num=0; } } else goto al2; } al: printf("\nqian ji ming win:\n\n"); /*此项目是以前几名为胜出者*/ printf(" 3-------qian 3\n"); /*以前三名*/ printf(" 5-------qian 5\n\n"); /*以前五名 */ scanf("%d",&ac); if(ac==3) { printf("\nwin school number:"); /*请依次输入获胜学校代号*/ af=5; for(i=0;i<3;i++) { alq: scanf("%d",&ae); if(ae>a||ae<1) { printf("%dxuexiao bu cunzai,chongxin shuru %dming xuexiao bianma\n",ae,g); /*%d学校代号不存在,重新输入第%d名的学校代号 */ goto alq; } for(b=0;b<5;b++) { if(ae==get[b]) { printf("tongxuexiao cannot zai tongyi xiangmu you liangge mingci ,chongxin shuru%dming xuexiao bianma!!!\n",g); /*同一个学校不能在同一项目中有两个名次,请重新输入第%d名的学校代号*/ goto alq; } else get[b]=ae; } f[ae][0].num=f[ae][0].num+af; f[ae][ab].num=af; if(ab<=c) f[ae][c+d+1].num=f[ae][c+d+1].num+af; else f[ae][c+d+2].num=f[ae][c+d+2].num+af; if(af>3) af=af-2; else af--; g++; } } else if(ac==5) { printf("please yici shuru win school number:"); /*请依次输入获胜学校代号 */ af=7; for(i=0;i<5;i++) { alw: scanf("%d",&ae); if(ae>a||ae<1) { printf("%dschool number bu cunzai,chongxin shuru%dming schoolnumber\n",ae,g); /*学校代号不存在,重新输入第%d名的学校代号*/ goto alw; } for(b=0;b<5;b++) { if(ae==get[b]) { printf("tongxuexiao cannot zai tongyi xiangmu you liangge mingci ,chongxin shuru%dming xuexiao bianma!!!\n",g); /*同一个学校不能在同一项目中有两个名次,请重新输入第%d名的学校代号*/ goto alw; } else get[b]=ae; } f[ae][0].num=f[ae][0].num+af; f[ae][ab].num=af; if(ab<=c) f[ae][c+d+1].num=f[ae][c+d+1].num+af; else f[ae][c+d+2].num=f[ae][c+d+2].num+af; if(af>3) af=af-2; else af--; g++; } } else goto al; printf("\n\n shuru wancheng ! ! ! ! \n"); /* 输入完成*/ } void each() { printf("\n duiying geshi:\n school numbers:tongti chengji\n\n "); /*对应的格式为:学校代号:团体总成绩*/ for(i=1;i<=a;i++) { printf("%2d:%3d ",i,f[i][0].num); if(i%3==0) printf("\n "); } } void biaohao() { printf("\nxiangmu"); /*项目代号*/ for(i=1;i<=c+d;i++) { if(i>9) printf("%4d ",i); else printf("%5d ",i); } printf("\n"); printf("school\n");/*学校代号 */ for(i=1;i<=a;i++) { printf(" %d ",i); for(b=1;b<=c+d;b++) { if(f[i][b].num>9) printf("%6d",f[i][b].num); else printf("%7d",f[i][b].num); } printf("\n"); } } void zongfen() { struct nod { int ke; int num; }; int ha; struct nod *de; de=(struct nod *)malloc(sizeof(struct nod)*a+1); printf("\an xuexiao biaohao shuchu\n\n"); /*按学校编号排序输出 */ printf(" xuexiao bianhao zhongfen\n\n"); /*学校代号 总分*/ for(i=1;i<=a;i++) { de[i].ke=i; de[i].num=f[i][0].num; } for(i=1;i<=a;i++) { for(b=i;b<a;b++) { if(de[b].num rel='nofollow' onclick='return false;'>de[i].num) { ha=de[b].ke; de[b].ke=de[i].ke; de[i].ke=ha; ha=de[b].num; de[b].num=de[i].num; de[i].num=ha; } } } for(i=1;i<=a;i++) { printf("%13d%8d\n",de[i].ke,de[i].num); } } void nanzong() { struct nod { int ke; int num; }; int ha; struct nod *de; de=(struct nod *)malloc(sizeof(struct nod)*a+1); printf("\n an man sport zu shuchu\n\n"); /*按男子团体总分排序输出 */ printf(" xuexiao bianhao manzu zhongfen\n\n"); /*学校代号 男子团体总分*/ for(i=1;i<=a;i++) { de[i].ke=i; de[i].num=f[i][c+d+1].num; } for(i=1;i<=a;i++) { for(b=i;b<a;b++) { if(de[b].num rel='nofollow' onclick='return false;'>de[i].num) { ha=de[b].ke; de[b].ke=de[i].ke; de[i].ke=ha; ha=de[b].num; de[b].num=de[i].num; de[i].num=ha; } } } for(i=1;i<=a;i++) { printf("%13d%12d\n",de[i].ke,de[i].num); } } void nvzong() { struct nod { int ke; int num; }; int ha; struct nod *de; de=(struct nod *)malloc(sizeof(struct nod)*a+1); printf(" an woman sport zu shuchu\n\n"); /*按女子团体总分排序输出 */ printf(" xuexiao bianhao womanzu zhongfen\n\n"); /*学校代号 女子团体总分*/ for(i=1;i<=a;i++) { de[i].ke=i; de[i].num=f[i][c+d+2].num; } for(i=1;i<=a;i++) { for(b=i;b<a;b++) { if(de[b].num rel='nofollow' onclick='return false;'>de[i].num) { ha=de[b].ke; de[b].ke=de[i].ke; de[i].ke=ha; ha=de[b].num; de[b].num=de[i].num; de[i].num=ha; } } } for(i=1;i<=a;i++) { printf("%15d%13d\n",de[i].ke,de[i].num); } } void xuexiao() { int dr,dt; printf("\nshuru ni chaxun school number:");/*请输入您要查询的学校代号 */ aly:scanf("%d",&dr); if(dr>a||dr<1) { printf("school number bu cunzai,chongxin shuru\n"); /*学校代号
评论
  相关推荐