houseAgency.rar

 • 半路的solo
  了解作者
 • C#
  开发工具
 • 1.6MB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 1
  下载次数
 • 2013-06-07 20:29
  上传日期
对于中小型企业来说,房屋中介系统是一款非常实用的房屋中介软件。使用该软件,不仅可以详细的记录房源信息、用户信息等,同时本系统能够自动去查找和客户需求匹配的房源,可以方便客户同时提高使用者的工作质量与效率。
houseAgency.rar
内容介绍
F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmBargin.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmMain.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmUserLogin.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmFavor.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmFitment.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmFloor.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmMothed.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmSeat.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmType.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmMoneyRemark.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmMoney.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.Properties.Resources.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmHouse.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmIntend.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmIntendInfo.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmOk.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmSelect.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmStateHouse.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmEmpleeyAll.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmEmploeey.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmGov.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmStudyDegree.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmChangYouSelfPwd.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmRestore.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmStock.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmPeopleInfo.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmPeopleList.resources F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.csproj.GenerateResource.Cache F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\bin\Debug\houseAgency.exe F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\bin\Debug\houseAgency.pdb F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.exe F:\源码\C#从基础到项目实战\第28章\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.pdb F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.exe F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.pdb F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\bin\Debug\houseAgency.exe F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\bin\Debug\houseAgency.pdb F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmBargin.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmMain.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmUserLogin.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmFavor.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmFitment.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmFloor.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmMothed.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmSeat.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmType.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmMoneyRemark.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmMoney.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.Properties.Resources.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmHouse.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmIntend.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmIntendInfo.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmOk.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmSelect.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmStateHouse.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmEmpleeyAll.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmEmploeey.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmGov.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmStudyDegree.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmChangYouSelfPwd.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmRestore.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmStock.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmPeopleInfo.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.frmPeopleList.resources F:\图书源码\C#项目整合\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.csproj.GenerateResource.Cache E:\张英豪\c#\C#项目开发整合\C#项目开发整合\MR\赵会东\07\房屋中介管理系统\houseAgency\houseAgency\obj\Debug\houseAgency.exe E:\张英豪\c#\C#项目开发整合\C#项目开发整合\MR\赵会东\07\房屋中介管理系
评论
  相关推荐
  • 房屋中介管理系统
   和大家分享一个基于jsp的房屋中介管理系统,文档资料齐全,包含需求分析,详细设计及源代码等相关资料,是java毕业设计,java项目,java源码的不二选择,希望能在编程的路上给您一起点播和启迪。 功能分析 房屋中介...
  • 房屋中介系统
   对于中小型企业来说,房屋中介系统是一款非常实用的房屋中介软件。使用该软件,不仅可以详细的记录房源信息、用户信息等,同时本系统能够自动去查找和客户需求匹配的房源,可以方便客户同时提高使用者的工作质量与...
  • 房屋中介系统
   房屋中介有详细代码注释和文档说明,需要连接数据库才能运行。具体可以随意参考连接数据的书,也有说明文档教你怎么连接数据库
  • 房屋中介系统
   房屋中介系统包含了存储过程和数据库这些知识点,值得一看......
  • 房屋中介系统
   对于中小型企业来说,房屋中介系统是一款非常实用的房屋中介软件。使用该软件,不仅可以详细的记录房源信息、用户信息等,同时本系统能够自动去查找和客户需求匹配的房源,可以方便客户同时提高使用者的工作质量与...
  • 房屋中介系统
   房屋中介系统使用C#语言
  • 房屋中介系统
   基于asp.net的房屋中介系统,实现前台和后台的分开实现
  • 房屋中介系统
   c#+sql2000开发房屋中介系统
  • 房屋中介系统
   简单的房屋中介系统,SQL2000数据库。用户名,密码 misoft
  • 房屋中介系统
   可以实现房屋中介的基本功能!可以实现房屋中介的基本功能!可以实现房屋中介的基本功能!