YUVPlayer.rar

 • PUDN用户
  了解作者
 • Visual C++
  开发工具
 • 1.7MB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 2
  下载次数
 • 2014-11-14 10:38
  上传日期
很好的YUV播放器,用于检测和播放YUV文件,研究音视频的同学必不可少的用具。很实用。
YUVPlayer.rar
 • YUVPlayer
 • 使用说明.txt
  1.6KB
 • YUVPlayer用户手册V1.0.0.1.pdf
  1.4MB
 • YUVPlayer.exe
  1011KB
内容介绍
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="generator" content="pdf2htmlEX"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/base.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/fancy.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/6243ebc70cf57275afb79317/raw.css"> <script src="https://static.pudn.com/base/js/compatibility.min.js"></script> <script src="https://static.pudn.com/base/js/pdf2htmlEX.min.js"></script> <script> try{ pdf2htmlEX.defaultViewer = new pdf2htmlEX.Viewer({}); }catch(e){} </script> <title></title> </head> <body> <div id="sidebar" style="display: none"> <div id="outline"> </div> </div> <div id="pf1" class="pf w0 h0" data-page-no="1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img class="bi x0 y0 w1 h1" alt="" src="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/6243ebc70cf57275afb79317/bg1.jpg"><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x2 h2 y3 ff1 fs0 fc0 sc0 ls1 ws1">YUVPla<span class="_ _0"></span>yer<span class="ls0 ws0"> </span></div><div class="t m0 x3 h3 y4 ff2 fs1 fc0 sc1 ls2 ws2">&#25773;&#25918;&#22120;<span class="ff1 sc0 ls0 ws0"> </span></div><div class="t m0 x4 h4 y5 ff3 fs2 fc0 sc1 ls3 ws3">&#29992;&#25143;<span class="ls0 ws0">&#25163;&#20876;<span class="ff1 sc0"> </span></span></div><div class="t m0 x5 h4 y6 ff1 fs2 fc0 sc0 ls4 ws4">V1<span class="_ _1"></span>.0.<span class="_ _1"></span>0.1<span class="_ _1"></span><span class="ls0 ws0"> </span></div><div class="t m0 x1 h5 y7 ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 y8 ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 y9 ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 ya ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 yb ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 yc ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 yd ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 ye ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 yf ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 y10 ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 y11 ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 y12 ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 y13 ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 y14 ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 y15 ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x7 h6 y16 ff4 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 y17 ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 y18 ff3 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">&#26477;&#24030;&#28023;&#24247;&#23041;&#35270;<span class="ls5 ws5">&#36719;&#20214;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;</span><span class="ff4"> </span></div><div class="t m0 x6 h5 y19 ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">http://<span class="_ _0"></span>www<span class="_ _2"></span>.hikvision.com<span class="_ _0"></span> </div><div class="t m0 x6 h5 y1a ff3 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">&#25216;&#26415;&#28909;&#32447;&#65306;<span class="ff4">400-<span class="_ _0"></span>700-<span class="_ _0"></span>5998 </span></div><div class="t m0 x6 h5 y1b ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x6 h5 y1c ff4 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">2010-08</div><a class="l" rel='nofollow' onclick='return false;'></a></div></div></body> </html>
评论
  相关推荐
  • yuvplayer.zip
   播放编辑YUV视频,可以实现任意帧的暂停播放,轻量便捷
  • YUVPlayer.zip
   YUVPlayer可以读取.yuv格式的图片或视频序列,便于学习HEVC,HM_10.0
  • YUVPlayer-.zip
   可以播放YUV视频,
  • YUVPlayer.zip
   可以查看,播放YUV格式的图像和视频文件,图像处理开发必备工具,用于分析定位算法处理结果,isp通路处理结果十分有用。欢迎大家下载
  • YUVPlayer1.5.1最新
   1、支持YUV4:0:0 YUV4:2:0 YUV4:4:4 .rgb格式 .bgr格式 2、支持8...针对以前上传的YUVPlayer1.5版本的某些Bug:查看序列像素值时,8bit位深以上序列,不能正常显示其值。8bit位深以上序列,不能单独查看Y、U、V分量。
  • YUVPlayer YUV播放器
   YUVPlayer YUV播放器 播放YUV文件的工具,开发音视频必备工具
  • YUV player
   Windows Mobile 上的YUV player, 采用 GDI技术, RGB TO YUV 转换等
  • yuvplayer 2.5.1
   源码2.5.0版本:...韩国工程师写的yuvplayer, 显示RGB32和RGB24有点问题,我进行了修改,并增加了其他三种格式 RGB* 代表在数据文件中是 RED 在高位, BGR* 代表在数据文件中是 RED 在低位,
  • yuvplayer_win_v09.zip
   yuv Player for Windows
  • qpopper2.53.tar.Z
   pop3 server