• sanxj
  了解作者
 • matlab
  开发工具
 • 2KB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 1
  下载次数
 • 2018-03-07 23:26
  上传日期
建立优化模型,确定优化变量,利用线性规划算法进行优化,仿真结果图片显示。
线性规划.zip
 • 第10章 线性规划
 • SIMPLEMTHD.M
  1.6KB
 • CMPSIMPLEMTHD.M
  1.8KB
 • MODIFSIMPLEMTHD.M
  2.2KB
内容介绍
function [x,minf] = ModifSimpleMthd(A,c,b,baseVector) sz = size(A); nVia = sz(2); n = sz(1); xx = 1:nVia; nobase = zeros(1,1); m = 1; if c>=0 vr = find(c~=0 ,1,'last'); rgv = inv(A(:,(nVia-n+1):nVia))*b; if rgv >=0 x = zeros(1,vr); minf = 0; else disp('不存在最优解!'); x = NaN; minf = NaN; return; end end for i=1:nVia if(isempty(find(baseVector == xx(i),1))) nobase(m) = i; m = m + 1; else ; end end bCon = 1; M = 0; B = A(:,baseVector); invB = inv(B); while bCon nB = A(:,nobase); ncb = c(nobase); B = A(:,baseVector); cb = c(baseVector); xb = invB*b; f = cb*xb; w = cb*invB; for i=1:length(nobase) sigma(i) = w*nB(:,i)-ncb(i); end [maxs,ind] = max(sigma); if maxs <= 0 minf = cb*xb; vr = find(c~=0 ,1,'last'); for l=1:vr for t=1:length(baseVector) if(baseVector(t)==l) x(l)=xb(t); end end end bCon = 0; else y = inv(B)*A(:,nobase(ind)); if y <= 0 disp('No solution!'); else minb = inf; chagB = 0; for j=1:length(y) if y(j)>0 bz = xb(j)/y(j); if bz<minb minb = bz; chagB = j; end end end tmp = baseVector(chagB); baseVector(chagB) = nobase(ind); nobase(ind) = tmp; for j=1:chagB-1 if y(j) ~=0 invB(j,:) = invB(j,:) - invB(chagB,:)*y(j)/y(chagB); end end for j=chagB+1:length(y) if y(j) ~=0 invB(j,:) = invB(j,:) - invB(chagB,:)*y(j)/y(chagB); end end invB(chagB,:) =invB(chagB,:)/y(chagB); end end M = M + 1; if (M == 1000000) disp('找不到最优解!'); x = NaN; minf = NaN; return; end end
评论
  相关推荐