• Demons..
  了解作者
 • C/C++
  开发工具
 • 13KB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 0
  下载次数
 • 2018-10-13 19:02
  上传日期
矩阵键盘的驱动程序,用数码管显示....。
3、矩阵键盘.zip
 • 3、矩阵键盘
 • 矩阵键盘扫描
 • jvzhenjianpan.OBJ
  5.8KB
 • jvzhenjianpan
  5KB
 • jvzhenjianpan.lnp
  58B
 • jvzhenjianpan.Opt
  991B
 • jvzhenjianpan.LST
  6.7KB
 • jvzhenjianpan.plg
  181B
 • jvzhenjianpan.hex
  1.6KB
 • jvzhenjianpan_Uv2.Bak
  0B
 • jvzhenjianpan.M51
  9.3KB
 • jvzhenjianpan.c
  3.1KB
 • jvzhenjianpan.Uv2
  2.1KB
 • jvzhenjianpan_Opt.Bak
  983B
内容介绍
//4*4键盘检测程序,按下键后相应的代码显示在数码管上 #include<reg51.h> sbit beep=P2^3; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; unsigned char i=100; unsigned char j,k,temp,key; void delay(unsigned char i) { for(j=i;j>0;j--) for(k=125;k>0;k--); } unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; display(unsigned char num) { P0=table[num]; dula=1; dula=0; P0=0xc0; wela=1; wela=0; } void main() { dula=0; wela=0; while(1) { P3=0xfe; temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delay(10); if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xee: key=0; break; case 0xde: key=1; break; case 0xbe: key=2; break; case 0x7e: key=3; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; beep=0; } beep=1; display(key); P1=0xfe; } } P3=0xfd; temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delay(10); if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xed: key=4; break; case 0xdd: key=5; break; case 0xbd: key=6; break; case 0x7d: key=7; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; beep=0; } beep=1; display(key); } } P3=0xfb; temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delay(10); if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xeb: key=8; break; case 0xdb: key=9; break; case 0xbb: key=10; break; case 0x7b: key=11; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; beep=0; } beep=1; display(key); } } P3=0xf7; temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delay(10); if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xe7: key=12; break; case 0xd7: key=13; break; case 0xb7: key=14; break; case 0x77: key=15; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; beep=0; } beep=1; display(key); } } } }
评论
  相关推荐
  • MAX262程序.rar
   max262的驱动程序 欢迎大家下载使用 谢谢
  • 51单片机工程应用实例随书光盘.zip
   6.3 矩阵键盘的使用 6.4 用ad9835和单片机制作的波形发生器 6.5 调试方法 6.5.1 硬件电路的调试 6.5.2 软件调试 第7章 自制简单的51编程器 7.1 8051系列单片机编程器的基本原理 7.2 编程器的硬件电路 7.3 ...
  • 51单片机实例程序
   包含很多代码,很好用,包括最初的流水灯,矩阵键盘,继电器,等等,有c代码和核心文件
  • Java范例开发大全 (源程序
    实例126 将由键盘中录入的信息保存到文件中 176 实例127 一个文件变成多个小文件 178 实例128 多个小文件合成一个文件 181 实例129 统计指定文件中的字符个数 183 实例130 对象的序列化与反序列化 185...
  • 非常经典的51单片机常用实例程序和开发板原理图
   51单片机常用实例程序代码:内容主要有:1 流水...15 矩阵键盘16 LCD12864 17 步进电机17 步进电机驱动18 ADC0832 19 RS485通讯 20 直流电机 21 定时器0 22 按键计数器 23 交通信号灯控制 24 中断 25 串口接收发送程序
  • 单片机教程和实例程序
   例程(6)-矩阵键盘 例程(7)-外部中断 例程(8)-定时器 例程(9)-串口通信 例程(10)-内部EEPROM 例程(11)-用PCA扩展外部中断 例程(12)-用PCA实现定时器 例程(13)-用PCA输出高速脉冲 例程(14)-用PCA输出PWM 例程(15)-模数...
  • 51单片机C语言应用程序设计实例精讲(光盘).rar
   51单片机C语言应用程序设计实例精讲 光盘内容 包括程序、电路图等
  • 51单片机C语言应用程序设计实例精讲_实例
   配套《51单片机C语言应用程序设计实例精讲》,共有书中的28个实例,包括keil下的C程序,相应的电路图等。
  • 单片机程序设计实例 (带书签pdf, 阅读起来就是爽,不是精品我不发)
   5 VFD驱动芯片及程序设计 4. 5 微型打印机接口程序设计 4. 6 A/D及D/A接口程序设计 4. 7 V/F器件及接口程序设计 4. 7. 1 V/F变换器的原理 4. 7. 2 几种常用的V/F变换器 4. 7. 3 V/F变换器的应用 第5章 单片机总线...
  • sampe-fft.rar
   这是在matlab/simulink环境下,对一个连续信号采样及离散化.并进行FFT频谱分析的实例