• phr34k3rr
  了解作者
 • PHP
  开发工具
 • 56KB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 10 积分
  下载积分
 • 0
  下载次数
 • 2019-01-28 19:10
  上传日期
This package can simulate human body parts behavior. It consists of several classes that implement the behavior of different body by using the Observer design pattern to listen to events that occur in the body surrounding environment and react accordingly by triggering actions that may affect the environment. Currently it can simulate the body head, eyes, ears, mouth and nose. It also simulates environment elements such as light, sound and smell.
digital-human.zip
 • enviroment
 • EnviromentElement.php
  792B
 • enviroment.php
  1.3KB
 • sound.php
  442B
 • IEnviroment.php
  713B
 • light.php
  355B
 • smell.php
  473B
 • nose.php
  426B
 • index.php
  1.8KB
 • mouth.php
  594B
 • documentation.txt
  5.8KB
 • element.php
  788B
 • Iobserver.php
  295B
 • head.php
  1.3KB
 • ear.php
  416B
 • screen.jpg
  49KB
 • eye.php
  805B
 • DefaultBody.php
  1.5KB
内容介绍
---- EN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Digital-Human is a two-layer model that simulates the behavior of the human body in its surrounding environment. Lets define and add new body organs and environmental components. Digital-Human is a set of classes based on a Observer patern, you can use to build a model of man and the environment surrounding it. Human model responds to changes in environmental parameters. A body may also generate events that affect the environment. This model is bidirectional. A set of classes allows for the extension of the body by adding new elements/organs. Each element is an appropriate class that represents a new organ. The Authority responds to external stimuli and introduces a method catchEnviroment (EnviromentElement $element), which should support provided to it an element of the environment. Example Class body is Ear. Each such class should inherit from the class element, and must implement the interface IObserver. A set of classes allows for the extension of the layer of the environment. Part of the environment is a class which should include a method responsible for the conduct of the environmental component. It should inherit from class EnviromentElement. An example of a class of environment is sound element, which contains a method emitSound (). By default, Digital-Human consists of a head, eyes, ears, nose and mouth. Each of them responds to stimuli from the environment (eg ear responds to sound), and emits the same thing for the environment (mouth emit sound). How to add new body organ (Nose) -------------------------------- 1.) Create new class class Nose extends Element implements IObserver { } 2) Create method is responsible for responding to changes in the environment public function catchEnviroment(EnviromentElement $element) { if($element instanceof Smell) { echo '<br />NOSE: Smell received: "'.$element->smellKind.'"'.'Volume: '.$element->volume; } } 3) In main program code block (here: index.php) $enviroment = new Enviroment(); $human = new DefaultBody($enviroment); $nose = new Nose(); $human->addBodyElement($nose); By default, the components of the environment are such as sound, light, smell. Emit any of them can cause the body's response to it. Adding a component of the environment (Smell) --------------------------------------------- 1) Create new class: class Smell extends EnviromentElement { public $smellKind = ''; public $volume = 10; } 2) Create a method that will emit smell public function emitSmell($smellKind, $volume = 10) { $this->smellKind = $smellKind; $this->volume = $volume; $this->notifyEnviroment(); //!!important } 3) In main program code block (here: index.php) $envSmell = new Smell($enviroment); $envSmell->emitSmell('Rose', 3); It's all have fun! :) ----- PL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Digital-Human jest modelem dwuwarstwowym symulującym zachowanie organizmu człowieka w otaczającym go środowisku. Pozwala defniować i dodawać nowe organy i elementy środowiska. Digital-Human jest zestawem klas bazującym na wzorcu obserwator, za pomocą którego można zbudować model człowieka i środowiska go otaczającego. Model człowieka reaguje na zmiany parametrów środowiska. Człowiek również może generować zdarzenia mające wpływ na środowisko. Jest to model dwukierunkowy. Zestaw klas pozwala na rozbudowę organizmu/ciała poprzez dodawanie nowych elementów. Każdy element jest odpowiednią klasą reprezentującą nowy organ. Organ reaguje na bodźce zewnętrzne implementując metodę catchEnviroment(EnviromentElement $element), która powinna obsługiwać dostarczony jej element środowiska. Przykładowa klasa organu to Ear. Każda taka klasa powinna dziedziczyć z klasy Element i musi implementować interfejs IObserver. Zestaw klas pozwala na rozbudowę warstwy środowiska. Elementem środowiska jest jest klasa, która powinna zawierać metody odpowiadające za zachowanie danego składnika środowiska. Powinna dziedziczyć po klasie EnviromentElement. Przykładowa klasa elementu środowiska to Sound, która zawiera metodę emitSound(). Domyślnie DH składa się z głowy, oczu, uszu, nosa i ust. Każdy z nich reaguje na bodźce pochodzące ze środowiska (np ucho reaguje na dźwięk) lub sama emitują coś do środowiska (usta emitują dźwięk) Dodanie organu np: Nose 1) Utworzyć nową klasę: class Nose extends Element implements IObserver { } 2) Utworzyć metodę odpowiedzialną za reakcję na zmiany w środowisku: public function catchEnviroment(EnviromentElement $element) { if($element instanceof Smell) { echo '<br />NOSE: Smell received: "'.$element->smellKind.'"'.'Volume: '.$element->volume; } } 3) W głównym bloku kodu (tutaj: index.php) $enviroment = new Enviroment(); $human = new DefaultBody($enviroment); $nose = new Nose(); $human->addBodyElement($nose); W zestawie istnieją takie składniki środowiska jak: dźwięk, światło, zapach. Wyemitowanie któregoś z nich może spowodować reakcję elementu organizmu Dodanie składnika środowiska np smell: 1) Utworzyć nową klasę: class Smell extends EnviromentElement { public $smellKind = ''; public $volume = 10; } 2) Utworzyć metodę, która będzie emitowała zapach public function emitSmell($smellKind, $volume = 10) { $this->smellKind = $smellKind; $this->volume = $volume; $this->notifyEnviroment(); //!!important } 3) W głównym bloku kodu (u nas index.php) $envSmell = new Smell($enviroment); $envSmell->emitSmell('Rose', 3); Miłej zabawy :)
评论
  相关推荐
  • Digital_image_analysis_for_melanoma_diagnosis.rar
   digital image analysis and design. an important research article about the topic which is good.
  • VLSI_design_CMOS_transistors.zip
   CMOS VLSI Digital Design
  • Digital-electronics-1
   Digital-electronics-1 库尔兹(Kurz)BPC-DE1 Odkaz na EDA游乐场:
  • Digital-electronics-1
   Digital-electronics-1 我的GitHub存储库 实验作业2) 真相表 C b 一种 f(c,b,a) 0 0 0 1个 0 0 1个 1个 0 1个 0 0 0 1个 1个 0 1个 0 0 0 1个 0 1个 1个 1个 1个 0 0 1个 1个 1个 0 design....
  • Machet Digital Design Flow-开源
   用于数字设计仿真和FPGA综合自动化的Perl脚本的集合。 它支持Verilog,VHDL和混合语言(Verilog + VHDL)设计。 有关如何使用它的更多信息,请参见MediaWiki。
  • Digital-electronics-1
   Digital-electronics-1 标头六示例 斜体文字重点强调的文字重点强调的文字删除线文字 有序列表中的第一件事 有序列表中的第二件事 有序列表中的第三件事 无序列表中的第一件事 无序列表中的第二件事 无序列表中的第...
  • Digital-electronics-1
   Digital-electronics-1 标头 强调(斜体,粗体) 列表(有序,无序) 链接 桌子 VHDL源代码清单 源代码 \begin{align*} f(c,b,a) =&~ \ overline{b} \,a + \ overline{c} \,\ overline{b} \\ f(c,b,a) _ { \textup...
  • Digital-electronics-1
   Digital-electronics-1 Nadpisdruhéúrovně Toto jetučný文字 Tento text je italicou 乔治华盛顿 约翰·亚当斯 托马斯·杰斐逊 詹姆斯·麦迪逊 詹姆斯·梦露 约翰·昆西·亚当斯 第一个标题 第二个标题 ...
  • ethos-design-system
   精神设计系统 我们在用来构建我们的数字产品的可重用组件,模式和设计指南的集合。 设置 请参阅package.json以获取节点engines –您...$ cp -a ~/Downloads/fonts/ ethos-design-system/src/fonts/ 如果不先使用适当
  • GaussDB_100_1.0.1-DATABASE-REDHAT-64bit.tar.gz
   guassdb100在redhat上安装包,单机部署的包,安装步骤请看我的文中介绍,经过大量实验搭建总结出来的文档