• qnerv
  了解作者
 • Visual C++
  开发工具
 • 13KB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 0
  下载次数
 • 2019-05-13 11:57
  上传日期
This is c # crystal report video tutorial 3 very good to refer to
HTWB79.zip
 • uAPPENDIXC.pdf
  18.6KB
内容介绍
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="generator" content="pdf2htmlEX"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/base.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/fancy.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/622b8e7d3d2fbb000719b25a/raw.css"> <script src="https://static.pudn.com/base/js/compatibility.min.js"></script> <script src="https://static.pudn.com/base/js/pdf2htmlEX.min.js"></script> <script> try{ pdf2htmlEX.defaultViewer = new pdf2htmlEX.Viewer({}); }catch(e){} </script> <title></title> </head> <body> <div id="sidebar" style="display: none"> <div id="outline"> </div> </div> <div id="pf1" class="pf w0 h0" data-page-no="1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img class="bi x0 y0 w1 h1" alt="" src="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/622b8e7d3d2fbb000719b25a/bg1.jpg"><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">APPENDIX C</div><div class="t m0 x2 h3 y2 ff1 fs1 fc0 sc0 ls1 ws0">RESERVED WORDS IN C#</div><div class="t m0 x3 h4 y3 ff2 fs2 fc0 sc0 ls2 ws0">T<span class="_ _0"></span>able C.1 shows the reserved words (keywor<span class="_ _1"></span>ds) found in C#. As their name implies, reserved</div><div class="t m0 x3 h4 y4 ff2 fs2 fc0 sc0 ls2 ws0">words cannot be used for other purposes, such as identifiers, in your pr<span class="_ _1"></span>ograms.</div><div class="t m0 x4 h4 y5 ff3 fs3 fc0 sc0 ls3 ws0">T<span class="_ _0"></span>ABLE C.1<span class="_ _2"> </span><span class="ff2 fs2 ls2">C# Keywords</span></div><div class="t m1 x4 h5 y6 ff4 fs4 fc0 sc0 ls4 ws0">abstract<span class="_ _3"> </span>as<span class="_ _4"> </span>base<span class="_ _5"> </span>bool</div><div class="t m1 x4 h5 y7 ff4 fs4 fc0 sc0 ls4 ws0">break<span class="_ _6"> </span>byte<span class="_ _5"> </span>case<span class="_ _5"> </span>catch</div><div class="t m1 x4 h5 y8 ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">char<span class="_ _5"> </span>checked<span class="_ _7"> </span>class<span class="_ _6"> </span>const</div><div class="t m1 x4 h5 y9 ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">continue<span class="_ _3"> </span>decimal<span class="_ _7"> </span>default<span class="_ _7"> </span>delegate</div><div class="t m1 x4 h5 ya ff4 fs4 fc0 sc0 ls4 ws0">do<span class="_ _4"> </span>double<span class="_ _8"> </span>else<span class="_ _5"> </span>enum</div><div class="t m1 x4 h5 yb ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">event<span class="_ _6"> </span>explicit<span class="_ _3"> </span>extern<span class="_ _8"> </span>false</div><div class="t m1 x4 h5 yc ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">finally<span class="_ _7"> </span>fixed<span class="_ _6"> </span>float<span class="_ _6"> </span>for</div><div class="t m1 x4 h5 yd ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">foreach<span class="_ _7"> </span>goto<span class="_ _5"> </span>if<span class="_ _4"> </span>implicit</div><div class="t m1 x4 h5 ye ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">in<span class="_ _4"> </span>int<span class="_ _9"> </span>interface<span class="_ _a"> </span>internal</div><div class="t m1 x4 h5 yf ff4 fs4 fc0 sc0 ls4 ws0">is<span class="_ _4"> </span>lock<span class="_ _5"> </span>long<span class="_ _5"> </span>namespace</div><div class="t m1 x4 h5 y10 ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">new<span class="_ _9"> </span>null<span class="_ _5"> </span>object<span class="_ _8"> </span>operator</div><div class="t m1 x4 h5 y11 ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">out<span class="_ _9"> </span>override<span class="_ _3"> </span>params<span class="_ _8"> </span>private</div><div class="t m1 x4 h5 y12 ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">protected<span class="_ _a"> </span>public<span class="_ _8"> </span>readonly<span class="_ _3"> </span>ref</div><div class="t m1 x4 h5 y13 ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">return<span class="_ _8"> </span>sbyte<span class="_ _6"> </span>sealed<span class="_ _8"> </span>short</div><div class="t m1 x4 h5 y14 ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">sizeof<span class="_ _8"> </span>stackalloc<span class="_ _b"> </span>static<span class="_ _8"> </span>string</div><div class="t m1 x4 h5 y15 ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">struct<span class="_ _8"> </span>switch<span class="_ _8"> </span>this<span class="_ _5"> </span>throw</div><div class="t m1 x4 h5 y16 ff4 fs4 fc0 sc0 ls4 ws0">true<span class="_ _5"> </span>try<span class="_ _9"> </span>typeof<span class="_ _8"> </span>uint</div><div class="t m1 x4 h5 y17 ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">ulong<span class="_ _6"> </span>unchecked<span class="_ _a"> </span>unsafe<span class="_ _8"> </span>ushort</div><div class="t m1 x4 h5 y18 ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">using<span class="_ _6"> </span>virtual<span class="_ _7"> </span>void<span class="_ _5"> </span>volatile</div><div class="t m1 x4 h5 y19 ff4 fs4 fc0 sc0 ls5 ws0">while</div><div class="t m0 x5 h6 y1a ff5 fs4 fc0 sc0 ls6 ws1"><span class="fc1 sc0">27 0-672-32152-1 APPC 01/03/2002 11:08 AM Page 943</span></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.807910,0.000000,0.000000,1.807910,-99.435028,-95.819209]}'></div></div> </body> </html>
评论
  相关推荐
  • 百度语音识别与语音合成官方demo
   方便学习安卓开发百度语音识别与语音合成的官方实例,使用的时候一定要注意要把lib中的所有文件放到新建的工程中,把新建工程中的lib删掉,还有就是语音识别和语音合成中的lib中的文件有重复的,把重复的删掉就行。
  • 语音识别与语音合成
   语音识别与语音合成,LD3320语音识别芯开发手册
  • 百度语音合成和语音识别
   这是我自己弄的代码,不会的自己下载下来看看,我把百度官方文档中的代码提取出来了啊 ,就简单的弄成了两个独立的程序,一个语音合成,一个语音识别!应该都能看懂,不会的留言吧!
  • 语音合成和语音识别
   讯飞语音实现语音合成和语音识别功能,保证能用
  • 语音合成与识别
   基于Visual C++的语音侦听程序。 (Based on Visual C++ voice listener.)
  • 科大讯飞 语音合成 语音识别
   科大讯飞 语音合成 语音识别
  • 语音合成与识别
   马尔可夫模型。一个马尔科夫分类算法,其中使用了马尔科夫估计方法,分类的精度高。
  • 语音合成与识别demo.rar
   下面就展示一个根据讯飞SDK文档做出的具有语音识别语音合成功能的小Demo。 首先,第一步当然是去讯飞官网注册账号,创建应用并获得一个AppID,然后下载相应的SDK,我这里只下了两个,分别是语音听写和语音合成的...
  • vc++ 2005编写微软Speech sdk 语音合成与识别
   此实例是继承了MS Speech SDK 的语音识别合成综合编程,用的是VC++2005编写
  • 语音合成识别
   关于语音合成识别功能,因百度对接口Token有效期的限制,通过浏览器可能会出现返回权限不足的问题,现提供后台实现语音合成及语音识别DEMO