LCD.zip

 • 打不倒的斗士
  了解作者
 • Quartus II
  开发工具
 • 19KB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 10 积分
  下载积分
 • 0
  下载次数
 • 2020-04-13 12:43
  上传日期
LCD 显示字 注册指纹,识别指纹,匹配成功和指纹不存在字样
LCD.zip
 • LCD.docx
  23.5KB
内容介绍
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="generator" content="pdf2htmlEX"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/base.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/fancy.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/622ba6943d2fbb00076d5576/raw.css"> <script src="https://static.pudn.com/base/js/compatibility.min.js"></script> <script src="https://static.pudn.com/base/js/pdf2htmlEX.min.js"></script> <script> try{ pdf2htmlEX.defaultViewer = new pdf2htmlEX.Viewer({}); }catch(e){} </script> <title></title> </head> <body> <div id="sidebar" style="display: none"> <div id="outline"> </div> </div> <div id="pf1" class="pf w0 h0" data-page-no="1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img class="bi x0 y0 w1 h1" alt="" src="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/622ba6943d2fbb00076d5576/bg1.jpg"><div class="c x0 y1 w2 h2"><div class="t m0 x1 h3 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">module LCD(</div><div class="t m0 x2 h3 y3 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">input Sys_Clk,</div><div class="t m0 x2 h3 y4 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">input Rst,</div><div class="t m0 x2 h3 y5 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">output r<span class="_ _0"></span>eg LCD_RS,</div><div class="t m0 x2 h3 y6 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">output LCD_R<span class="_ _0"></span>W,</div><div class="t m0 x2 h3 y7 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">output LCD_E,</div><div class="t m0 x2 h3 y8 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">output r<span class="_ _0"></span>eg [7:0]LCD_Data</div><div class="t m0 x2 h3 y9 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">);</div><div class="t m0 x3 h3 ya ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">r<span class="_ _0"></span>eg LCD_Clk;</div><div class="t m0 x3 h3 yb ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">r<span class="_ _0"></span>eg[7:0] state;</div><div class="t m0 x3 h3 yc ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">r<span class="_ _0"></span>eg [23:0] cnt;</div><div class="t m0 x3 h3 yd ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">r<span class="_ _0"></span>eg &amp;ag;</div><div class="t m0 x3 h3 ye ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">r<span class="_ _0"></span>eg[5:0]char_cnt;</div><div class="t m0 x3 h3 yf ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">r<span class="_ _0"></span>eg[7:0]data_disp;</div><div class="t m0 x3 h3 y10 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">parameter T500KHZ=24'd49999;</div><div class="t m0 x3 h3 y11 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">always@(posedge Sys_Clk or negedge Rst)</div><div class="t m0 x3 h3 y12 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">begin</div><div class="t m0 x2 h3 y13 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">if(!Rst)</div><div class="t m0 x4 h3 y14 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">begin</div><div class="t m0 x5 h3 y15 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">cnt&lt;=24'd0;</div><div class="t m0 x5 h3 y16 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">LCD_Clk&lt;=1'b0;</div><div class="t m0 x4 h3 y17 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">end</div><div class="t m0 x2 h3 y18 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">else if(cnt==T500KHZ)</div><div class="t m0 x5 h3 y19 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">begin</div><div class="t m0 x6 h3 y1a ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">cnt&lt;=24'd0;</div><div class="t m0 x6 h3 y1b ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">LCD_Clk&lt;=~LCD_Clk;</div><div class="t m0 x5 h3 y1c ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">end</div><div class="t m0 x2 h3 y1d ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">else if(&amp;ag==0)</div><div class="t m0 x2 h3 y1e ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">begin</div><div class="t m0 x2 h3 y1f ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">cnt&lt;=24'd0;</div><div class="t m0 x2 h3 y20 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">LCD_Clk&lt;=1'b0;</div><div class="t m0 x2 h3 y21 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">end </div><div class="t m0 x2 h3 y22 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">else</div><div class="t m0 x5 h3 y23 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">cnt&lt;=cnt+1'b1;</div><div class="t m0 x3 h3 y24 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">end</div><div class="t m0 x3 h3 y25 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">parameter IDLE=8'b00_000_000;</div><div class="t m0 x3 h3 y26 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">parameter SETFUNCTION=8'b00_000_001;</div></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.611850,0.000000,0.000000,1.611850,0.000000,0.000000]}'></div></div> </body> </html>
评论
  相关推荐
  • LCD12864.rar
   LCD12864液晶显示实时操作内容与提示;同时加入了指纹识别功能,能够通过管理密码进入进行添加和删除指纹信息
  • TFT LCD显示
   //LCD ¿í¶È u16 height; //LCD ¸ß¶È u16 id; //LCD ID u8 dir; //ºáÆÁ»¹ÊÇÊúÆÁ¿ØÖÆ£º0£¬ÊúÆÁ£»1£¬ºáÆÁ¡£ u16 wramcmd; //¿ªÊ¼Ð´gramÖ¸Áî u16...
  • LCD.rar
   用MTC89c51控制LCD1602屏使其第一行显示:“lLOVE MCU”字样,在其第二行显示:“Hello World! ”字样.
  • LCD2).zip
   LCD 2 zip driver file for lcd controller
  • LCD1602.zip
   51单片机的LCD1602代码以及软件仿真,适合参考以及连线
  • LCD INTERFACING.rar
   LCD interfacing using atmega controller
  • LCD1602.zip
   LCD1602底层驱动代码,实在不知道写什么了呀,很简单的一个代码额
  • LCD.rar
   STM32的LCD屏幕代码 可以直接使用
  • lcd.zip
   tft-lcd液晶屏的驱动代码,可以提供一般对于触摸屏等等的操作
  • Proteus7.12.rar
   Proteus7.12完美破解版.rar电路仿真软件很好用可以仿真单片数字模拟电路