eWORK1.4.rar

 • vu23456
  了解作者
 • WINDOWS
  开发工具
 • 879KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 1
  下载次数
 • 2020-09-01 12:43
  上传日期
TAI LIEU DIEN TU CONG VIEC
eWORK1.4.rar
 • eWORK1.4
 • DATAVRV.txt
  12.3KB
 • eWORK1.4.exe
  5.8MB
 • eWORK.png
  19.1KB
 • Huong dan su dung eWORK.txt
  536B
内容介绍
A1 Loãi ôû board maïch, E2 Prom. 1) Thay board daøn laïnh. C9 Loãi ñaàu caûm bieán nhieät ñoä (R1T) gioù hoài. 1) Loãi bo daøn laïnh. E1 Loãi cuûa bo maïch 1) Thay bo maïch daøn noùng. UC Truøng laäp ñòa chæ ôû remote trung taâm. 1) Kieåm tra laïi ñòa chæ cuûa heä thoáng vaø caøi ñaët laïi. UH Söï coá veà heä thoáng, ñòa chæ heä thoáng gas ko xaùc ñònh. 1) Kieåm tra tín hieäu daøn noùng, laïnh - daøn noùng, noùng. 2) Loãi bo daøn laïnh. 3) Loãi bo daøn noùng. A0 Loãi cuûa thieát bò baûo veä beân ngoaøi. 1) Kieåm tra laïi caøi ñaët vaø thieát bò keát noái beân ngoaøi. 2) Thieát bò khoâng töông thích. 3) Loãi bo daøn laïnh. A3 Loãi heä thoáng ñieàu khieån möùc nöôùc xaû(33H) 1) Ñieän khoâng ñöôïc cung caáp. 2) Kieåm tra coâng taéc phao. 3) Kieåm tra bôm nöôùc xaû. 4) Kieåm tra ñöôøng oáng nöôùc xaû coù ñaûm baûo ñoä doác. 5) Loãi bo daøn laïnh. 6) Loûng daây keát noái. A6 Moto quaït (MF) bò hoûng, quaù taûi. 1) Thay moâ tô quaït. 2) Loãi keát noái daây giöõa moâ tô quaït vaø bo daøn laïnh. A7 Motor caùnh ñaûo gioù bò loãi. 1) Kieåm tra motor caùnh ñaûo gioù. 2) Caùnh ñaûo gioù bò keït. 3) Loãi keát noái daây motor swing. 4) Loãi bo daøn laïnh. A9 Loãi van tieát löu ñieän töû (20E) 1) Kieåm tra cuoän daây van tieát löu ñieän töû, thaân van. 2) Keát noái daây bò loãi. 3) Loãi bo daøn laïnh. AF Loãi möïc thoaùt nöôùc xaû daøn laïnh. 1) Kieåm tra ñöôøng oáng thoaùt nöôùc. 2) PCB daøn laïnh. 3) Boä phuï kieän tuøy choïn (ñoä aám) bò loãi. C4 Loãi ñaàu caûm bieán nhieät ñoä(R2T) daøn trao ñoåi nhieät 1) Kieåm tra caûm bieán nhieät ñoä ñöôøng oáng gas loûng. 2) Loãi bo daøn laïnh. C5 Loãi ñaàu caûm bie61b nhieät ñoä(R3T)ñöôøng oáng gas hôi 1) Kieåm tra caûm bieán nhieät ñoä ñöôøng oáng gas hôi. 2) Loãi bo daøn laïnh. CJ Loãi ôû ñaàu caûm bieán nhieät ñoä treân remote ñieàu khieån 1) Loãi caûm bieán nhieät ñoä cuûa ñieàu khieån. 2) Loãi bo remote ñieàu khieån. E3 Loãi di söï taùc ñoäng cuûa coâng taéc cao aùp 1) Kieåm tra aùp suaát cao daãn tôùi taùc ñoäng cuûa coâng taéc aùp suaát cao. 2) Loãi coâng taéc aùp suaát cao. 3) Loãi bo daøn noùng. 4) Loãi caûm bieán aùp löïc cao. 5) Loãi thöùc thôøi, do maát ñieän ñoät ngoät. E4 Loãi do taùc ñoäng cuûa caûm bieán haï aùp. 1) AÙp suaát thaáp baát thöôøng (< 0,07Mpa). 2) Loãi caûm bieán aùp suaát thaáp. 3) Loãi bo daøn noùng. 4) Van chaën khoâng ñöôïc môû. E5 Loãi do ñoäng cô maùy neùn inverter 1) Maùy neùn inverter bò keït, bò doø ñieän, bò loãi cuoän daây. 2) Daây chaân lock bò sai (U,V,W). 3) Loãi do bieán taàn. 4) Cheânh leäch aùp löïc cao khi khôûi ñoäng (>0,5Mpa). E6 Loãi do maùy neùn thöôøng bò keït or quaù doøng 1) Van chaën chöa môû. 2) Daøn noùng khoâng giaûi nhieät toát. 3) Ñieän aùp caáp khoâng ñuùng. 4) Khôûi ñoäng töø bò loãi. 5) Hoûng maùy neùn thöôøng. 6) Caûm bieán doøng bò loãi. E7 Loãi ôû motor quaït daøn noùng 1) Loãi keát noái quaït vaø bo daøn noùng. 2) Quaït bò keït. 3) Loãi bo bieán taàn quaït daøn noùng. F3 Nhieät ñoä ñöôøng oáng ñaåy ko bình thöôøng 1) Loãi keát noái cuûa caûm bieán nhieät ñoä oáng ñaåy. 2) Caûm bieán nhieät ñoä oáng ñaåy bò loãi hoaëc sai vò trí. 3) Loãi bo daøn noùng. H7 Tín hieäu motor quaït daøn noùng ko bình thöôøng 1) Loãi quaït daøn noùng. 2) Bo inverter quaït bò loãi. 3) Daây truyeàn tín hieäu bò loãi. H9 Loãi ôû daàu caûm bieán nhieät ñoä (R1T) gioù beân ngoaøi 1) Kieåm tra caûm bieán nhieät ñoä gioù ra daøn noùng bò loãi. 2) Loãi bo daøn noùng. J2 Loãi ôû ñaàu caûm bieán doøng ñieän 1) Kieåm tra caûm bieán doøng bò loãi. 2) Bo daøn noùng bò loãi. J3 Loãi ôû ñaàu caûm bieán nhieät ñoä döôøng oáng gas ñi (R31T-R33T) 1) Loãi caûm bieán nhieät ñoä oáng ñaåy. 2) Loãi bo daøn noùng. 3) Loãi keát noái cuûa caûm bieán nhieät ñoä. J5 Loãi ñaàu caûm bieán nhieät ñoä (R2T) ñöôøng oáng gas veà 1) Loãi caûm bieán nhieät ñoä oáng huùt. 2) Loãi bo daøn noùng. 3) Loãi keát noái cuûa caûm bieán nhieät ñoä. J9 Loãi caûm bieán ñoä quaù laïnh (R5T) 1) Loãi caûm bieán ñoä quaù laïnh. 2) Loãi bo daøn noùng. JA Loãi ñaàu caûm bieán aùp suaát ñöôøng oáng gas ñi 1) Loãi caûm bieán aùp suaát cao. 2) Loãi bo daøn noùng. 3) Loãi keát noái cuûa caûm bieán nhieät ñoä or sai vò trí. JC Loãi ñaàu caûm bieán aùp suaát ñöôøng oáng gas veà. 1) Loãi caûm bieán aùp suaát thaáp. 2) Loãi bo daøn noùng. 3) Loãi keát noái cuûa caûm bieán nhieät ñoä or sai vò trí L4 Loãi do nhieät ñoä caùnh taûn nhieät boä bieán taàn taêng. 1) Nhieät ñoä caùnh taûn nhieät taêng cao (>=93 ñoä C). 2) Loãi bo maïch. 3) Loãi caûm bieán nhieät ñoä caùnh taûn nhieät. L5 Maùy neùn bieán taàn baát thöôøng 1) Hö cuoän daây maùy neùn inverter. 2) Loãi khôûi ñoäng maùy neùn. 3) Bo inverter bò loãi. L8 Loãi do doøng bieán taàn khoâng bình thöôøng 1) Maùy neùn inverter quaù taûi. 2) Loãi bo inverter. 3) Maùy neùn hoûng cuoän daây (doø ñieän, daây chaân lock..,) 4) Maùy neùn bò loãi. L9 Loãi do khôûi ñoäng maùy neùn bieán taàn 1) Loãi maùy neùn inverter. 2) Loãi daây keát noái sai (U,V,W,N). 3) Khoâng ñaûm baûo cheânh leäch aùp suaát cao aùp vaø haï aùp khi khôûi ñoäng. 4) Van chaën chöa môû. 5) Loãi bo invetter. LC Loãi tín hieäu giöõa bo inverter vaø bo ñieàu khieån 1) Do keát noái giöõa bo inverter vaø bo ñieàu khieån daøn noùng. 2) Loãi bo ñieàu khieån daøn noùng.
评论
  相关推荐
  • tu.rar
   简单的绘图编程 划直线水平线随手画直线椭圆位图
  • Doc.rar
   Short documentation of subroutines UMAT and UHARD
  • Soi_tinh_the_quang_tu.rar
   im very tired oh my god
  • 51.doc.zip
   51 clock temperature
  • spring doc
   NULL 博文链接:https://a330488020.iteye.com/blog/1633312
  • IEEE_DPWM_Doc.zip
   DPWM(不连续空间矢量算法)与传统的SVPWM方法和多载波调制方式相比,该方法可以最大程度地降低开关损耗,同时该方法可以降低输出电流的谐波含量。本文档收集了6篇近5年在IEEE上发表的文献,供工作中参考。...
  • pdf转换doc超级好用
   运行环境.net2.0 PDF页数比较多时,转换时间较长,请耐心等待。 (经测试200页pdf文件转换时间大约为5小时) 欢迎访问:tu.t28.net 解压密码:同上
  • python-doc-27-34.rar
   doc python 20180801 si wei dao tu
  • 迷宫求解问题.zip
   一次软件作业,迷宫的求解问题,有需要的可以直接下载,(c语言版)