rsa.zip

 • L1near_S
  了解作者
 • Python
  开发工具
 • 1KB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 10 积分
  下载积分
 • 0
  下载次数
 • 2021-02-09 16:02
  上传日期
RSA加解密:RSA加密和解密,一般情况的加密和解密
rsa.zip
 • rsa.py
  2.6KB
内容介绍
from Crypto.Util.number import inverse, long_to_bytes,bytes_to_long import base64 p = 162377403429557704373037292385254584075360833936881067835049381241277372883776263870904446313063744235176592468436464971687315016994980864647482985132766993222055084432714701273579216417743856214007241996890038034267491995619278164071413883589742751656532506642774720654274996855347188188474881807792959708112783 q = 110766965486800652537238566541678669170779406614497655101035967618298496253842935671216202429638038084837606596352684575186832650765661101578270301180890054005920803239741481662281194090095411366722013290120377388906955448725481728170834925109007297131952326365945060535066186920302420129695880964515924674427361 N = 17986052241518124152579698727005505088573670763293762110375836247355612011054569717338676781772224186355540833136105641118789391002684013237464006860953174190278718294774874590936823847040556879723368745745863499521381501281961534965719063185861101706333863256855553691578381034302217163536137697146370869852180388385732050177505306982196493799420954022912860262710497234529008765582379823928557307038782793649826879316617865012433973899266322533955187594070215597700782682186705964842947435512183808651329554499897644733096933800570431036589775974437965028894251544530715336418443795864241340792616415926241778326529055663 nn = (p-1) * (q-1) e = 65537 d = inverse(e,nn) # print d # c = bytes_to_long(base64.b64decode('apxy3z3DgGnzaEedcUy3A49wAsqyyn9sqx6eYZL5iDrCq0Wjs8BOY2Ofza5wuaFigm32PVpO5jpuDgw9b6oX8KM2ZB9/dDmwQc7JKnAKhCQrIc1v9qt7iQbnTK0DTQj/xvQkz/IBeSjoWBmHOx4s0tDxZRAjOPui5wwAywNM3ynULEPczv+xN2v+6HBeoS2YuyfF5mq/pIAMPwZs+QpkuwxSbNQ6xPNP9Ox1IeKz/41F7/D2fDsGB5CcFdAiQq+r95BhVeGzeaiQBpzwAXAPKIyO+fP6/M9XmpSJwjaMSiAUnksp9KfVOXgEG9Z0FmxP6rgqPl0vU+rVeJ2RsTUYCSP8Vy+PD3PGwDDdUtNzvcEXKr2BKiNoOUxprBAtyvcsmGqRLgDl1ZVgzSZ1U4MAmJ9x42mIU0XvolqaOCJZzaym1kJoBlw7/7+Nej4owEtan/c3TIkDkr/gCenUD/8MSlvnfTUMGdQLkSht2BZiuiHxVVRVzY5ETG6v+w9AtDMC')) c = 10760807485718247466823893305767047250503197383143218026814141719093776781403513881079114556890534223832352132446445237573389249010880862460738448945011264928270648357652595432015646424427464523486856294998582949173459779764873664665361437483861277508734208729366952221351049574873831620714889674755106545281174797387906705765430764314845841490492038801926675266705606453163826755694482549401843247482172026764635778484644547733877083368527255145572732954216461334217963127783632702980064435718785556011795841651015143521512315148320334442235923393757396733821710592667519724592789856065414299022191871582955584644441117223 m = pow(c,d,N) # print m flag = long_to_bytes(m) #binascii.unhexlify print flag
评论
  相关推荐
  • RSA加密解密
   RSA加密算法,利用mfc编写的界面,此程序能让我们更清楚的理解RSA加密过程
  • RSA 加密解密
   利用RSA算法,对数据进行加密,及解密,可运行。需要先运行productKey程序获得秘钥
  • rsa加密解密
   android和 ios 与java web服务器端的rsa 加密解密 ,android端密文服务器端需要特殊处理,才可以解密
  • RSA加密解密
   RSA数字签名,加密解密,MFC形式,c/c++实现,chd软工
  • RSA加解密
   密码学实验报告源码,python语言实现
  • RSA加密解密
   RSA加密解密算法实现软件注册和软件收费认证的很好方法!
  • rsa加密解密
   RSA加密解密,html+css+js编写,如果有不懂的话可以私我。很基础
  • RSA加密解密
   正是基于这种理论,1978年出现了著名的RSA算法,它通常是先生成一对RSA 密钥,其中之一是保密密钥,由用户保存;另一个为公开密钥,可对外公开,甚至可在网络服务器中注册。为提高保密强度,RSA密钥至少为500位长,...
  • rsa加密解密
   c++实现rsa加密解密功能,素数p,q随机选取
  • rsa加密解密
   基本的RSA算法由于同态性,所以在实际的应用中,并不采用基本的RSA算法进行加密。本程序要求利用C/C++语言,利用RSA-OAEP算法对给定的消息进行...其中RSA-OAEP的加解密示意图如上(大家编程时,自己选择合适的长度)。