EM算法硬币.zip

 • 东云博士
  了解作者
 • matlab
  开发工具
 • 396KB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 2
  下载次数
 • 2021-03-07 16:17
  上传日期
EM算法,抛掷、投掷硬币问题,迭代求解E步、M步
EM算法硬币.zip
 • EM算法硬币
 • IMG_5431(20210124-222736).PNG
  465.1KB
 • emcoin.m
  821B
 • .DS_Store
  6KB
内容介绍
clear; clc; %输入投掷硬币的结果 data = [[5 5];[9 1];[8 2];[4 6];[7 3]]; %输入迭代次数 m_step = 10; PA = zeros(1,5); PB = zeros(1,5); A = zeros(5,1); %选取初值 thetaA_start = 0.6; thetaB_start = 0.5; resultA = zeros(1,m_step); resultB = zeros(1,m_step); thetaA = thetaA_start; thetaB = thetaB_start; for iteration = 1:m_step for k = 1:length(data) onedata = data(k,:); PA(k) = thetaA^onedata(1)*(1-thetaA)^onedata(2); PB(k) = thetaB^onedata(1)*(1-thetaB)^onedata(2); A(k) = PA(k)/(PA(k)+PB(k)); end AH = sum(A.*data(:,1)); AT = sum(A.*data(:,2)); thetaA = AH/(AH+AT); resultA(iteration) = thetaA; B = 1-A; BH = sum(B.*data(:,1)); BT = sum(B.*data(:,2)); thetaB = BH/(BH+BT); resultB(iteration) = thetaB; end A resultA(m_step) resultB(m_step)
评论
  相关推荐
  • EM算法.rar
   EM algerithm is a good algerithm
  • EM算法
   EM算法
  • EM算法程序
   里面包含EM算法讲解,EM算法相关论文和源代码。相信一定会让研究此算法的你眼前一亮。
  • EM算法简介
   EM算法的每次迭代由两步组成,E步根据参数初始值或上一次迭代的模型参数来计算出隐性变量的后验概 率,其实就是隐性变量的期望,作为隐藏变量的现估计值; M步将似然函数最大化以获得新的参数值。
  • em算法emememememem
   em算法ememememememem算法emememem算法ememememememememem
  • em 算法源码
   该算法,是基本的Em算法,可以直接调用,经过试验真的很不错,另外里面还有很多源代码,每个源代码都可以直接调用,算法中含有比较细致的描述。
  • 统计学EM算法
   统计学中EM算法的matlab实现,输入可以自己修改或者直接输入mat文件
  • EM算法GMM算法
   改文件包中包含EM算法,已经使用GMM算法进行参数估计,并同时示例进行分类训练和预测
  • EM 算法实现
   包含EM算法的一些原理和代码,比较适合初学者
  • matlabcnhelp.rar
   matlab中文帮助很难找的,快速下载