lvshi.zip

 • lidayes
  了解作者
 • JavaScript
  开发工具
 • 4.4MB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 10 积分
  下载积分
 • 1
  下载次数
 • 2021-04-05 23:21
  上传日期
一期开发已经完成,用于展示公司和发展新用户的网站
lvshi.zip
 • lvshi
 • css
 • deal.css
  6.6KB
 • profiles.less
  4.3KB
 • index.less
  37.9KB
 • profiles.css
  4KB
 • menberCenter.css
  6KB
 • menberCenter.less
  7KB
 • cooperation.less
  11.1KB
 • universalLaw.css
  3.6KB
 • cooperation.css
  9.5KB
 • deal.less
  7.4KB
 • base.css
  5.7KB
 • newsDetails.less
  655B
 • universalLaw.less
  3.9KB
 • base.less
  6.4KB
 • newsDetails.css
  598B
 • index.css
  33.8KB
 • js
 • index.js
  0B
 • base.js
  458B
 • static
 • imgs
 • weixin1.png
  6KB
 • chakana.png
  1.8KB
 • zhuan1.png
  4.5KB
 • shangyiye.png
  1.6KB
 • maib1.png
  2.7KB
 • zhuan.png
  2.8KB
 • banner5.png
  590.1KB
 • dati.png
  2.6KB
 • maidouwu1.png
  9.6KB
 • maia1.png
  2.7KB
 • jihua.png
  3KB
 • gouxuan.png
  1.7KB
 • datibg.png
  132.1KB
 • erweima.png
  5.5KB
 • jihua1.png
  1.7KB
 • yan.png
  1.1KB
 • banner3.png
  524.5KB
 • banner0.png
  773.5KB
 • banner2.png
  717.6KB
 • tuandui1.png
  3.2KB
 • tuiguang.png
  2KB
 • co-jia.png
  2.4KB
 • jiegou.png
  9KB
 • ying.png
  44.2KB
 • zhifubao1.png
  6.3KB
 • gou1.png
  1.3KB
 • denglv.jpg
  31.8KB
 • zixun1.png
  2.7KB
 • yanzheng.png
  1.3KB
 • maib.png
  2KB
 • icon-bottom.png
  1.7KB
 • pu1.png
  4.5KB
 • anyuan1.png
  2.5KB
 • huiyuan.png
  2.4KB
 • m-right.png
  1.7KB
 • maichu.png
  2.4KB
 • ceo.png
  84.1KB
 • ben1.png
  4.5KB
 • suo.png
  1.8KB
 • xiayiye.png
  1.6KB
 • right.png
  41.9KB
 • hezhuo1.png
  3.6KB
 • weixin.png
  4.5KB
 • zixun.png
  2.1KB
 • shu.png
  45.8KB
 • co-bg.png
  49.8KB
 • maidouwu.png
  13.7KB
 • shuo.png
  2.9KB
 • bangzhu.png
  1.7KB
 • pufa.png
  3.5KB
 • mairu.png
  2.7KB
 • dianhua.png
  1.9KB
 • backtop.png
  1.7KB
 • pu.png
  2.7KB
 • banner1.png
  706.3KB
 • woyaodati.png
  2.3KB
 • cancel.png
  1.9KB
 • bgError.jpg
  19.4KB
 • icon.png
  1.6KB
 • quanyi.png
  2.6KB
 • chenggong.png
  2.8KB
 • gou.png
  1.3KB
 • maia.png
  2KB
 • xuanzhong.png
  1.2KB
 • youbian.png
  1.9KB
 • tuiguang1.png
  1.7KB
 • jieshao.jpg
  60.2KB
 • shouye.png
  1.6KB
 • hezhuo.png
  3.2KB
 • phone.png
  1.1KB
 • zhifub.png
  4.9KB
 • shuo1.png
  4.6KB
 • tongji.png
  1.4KB
 • shouxi.png
  31.6KB
 • huodou.png
  2.3KB
 • tuijian.png
  2.1KB
 • quanyi1.png
  1.7KB
内容介绍
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/lvshi/css/base.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/lvshi/css/index.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/lvshi/css/menberCenter.css"> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.0"></script> <script src="http://cdn.bootcss.com/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script> <title>律师网</title> </head> <body> <div class="header hvc"> <div class="center vc"> <div class="logo vc">LOGO</div> <div class="nav vc"> <ul class="vc"> <li class="hvc vertical hra cur">首页<span class="cura">Home</span></li> <li class="hvc vertical hrb">推荐案源<span>Provide Clues</span></li> <li class="hvc vertical hrb">买卖律豆<span>Trading Center</span></li> <li class="hvc vertical hrb">公司介绍<span>About Us</span></li> <li class="hvc vertical hrc">首席执行官<span>CEO Introduction</span></li> <li class="hvc vertical hrb">普法强国<span>Universal Law</span></li> <li class="hvc vertical hrb">合作律师<span>Cooperation</span></li> <li class="hvc vertical hrb">行业新闻<span>News Center</span></li> <li class="hvc vertical hrb">会员中心<span>Member Center</span></li> </ul> <div class="infor hvc vertical" id="login"> <div class="inforImg"></div> <p>HI,唐涵宇</p> </div> </div> </div> </div> <div class="main relative"> <div class="banner relative"> <ul class="img-list"> <li></li> </ul> <div class="m-zhanghu hvc vertical"> <p class="m-title">律师网,不只是<span>律师网</span></p> <div class="m-contents hvc"> <div class="m-left"> <div class="m-leftTop hvc"> <div class="m-yue hvc vertical"> <p class="m-name">账户余额</p> <p class="m-jine">2000<span>元</span></p> </div> <div class="m-icon"> </div> </div> <div class="m-leftBottom m-shu vc"> <div class="m-bottom hvc">充值</div> <div class="m-bottom hvc">提现</div> </div> </div> <div class="m-left"> <div class="m-leftTop hvc"> <div class="m-yue hvc vertical"> <p class="m-name">律豆账户</p> <p class="m-jine">2000<span>元</span></p> </div> <div class="m-icon"> </div> </div> <div class="m-leftBottom vc"> <div class="m-bottom hvc">买入</div> <div class="m-bottom hvc">卖出</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="bcontent"> <div class="btop hvc btopbg"> <div class="btopa hvc"> <p class="btexta">答题免费获得律豆</p> <div class="btopdiv "> <p class="btextb">查看详情</p> </div> </div> <div class="btopshu"></div> <div class="btopa hvc"> <p class="btexta">律豆可以赚钱</p> <div class="btopdiv "> <p class="btextb">查看详情</p> </div> </div> <div class="btopshu"></div> <div class="btopa hvc"> <p class="btexta">推荐案源可以赚钱</p> <div class="btopdiv "> <p class="btextb">查看详情</p> </div> </div> </div> <div class="dzindex vc between"> <div class="maia hvc"> <div class="hvc vertical"> <p>权益规则</p> </div> </div> <div class="maia hvc"> <div class="vc vertical maib relative"> <div class="maiatop vc vertical"> <p class="maibp">会员升级</p> </div> <div class="icon hvc"> <div class="icon-right"></div> </div> </div> </div> <div class="maia hvc"> <div class="hvc vertical"> <p>推广管理</p> </div> </div> </div> </div> <div class="hang relative"> <!--加hvc可以三角居中 right居右 取消前两个样式居左--> <div class="hzhong hvc"> <div class="sanjiao"></div> </div> </div> <!--权益规则--> <div class="m-content display"> <div class="p-fazhan hvc"> <div class="p-left vc relative"> <div class="p-xian"></div> <div class="p-xiana p-xianc"></div> <div class="p-xianb"></div> </div> <div class="p-zhong hvc vertical"> <p class="p-zhongp">权益规则</p> <p class="p-zhongpa">MEMBERSHIP INTERESTS</p> </div> <div class="p-left vc relative"> <div class="p-xianb"></div> <div class="p-xiana"></div> <div class="p-xian"></div> </div> </div> <div class="m-tequan"> <p class="m-tqnr">特权内容:</p> <p class="m-xiangqing"> 1、每月自8号始,国美G3-G5等级会员皆可在礼包页面领取专属的购物礼包,每月礼包份额有限,先到先得。 2、购物礼包包含红券、蓝券或者店铺券,具体礼包内容见礼包页详细活动规则。</p> </div> </div> <!--会员升级--> <div class="m-content display"> <div class="p-fazhan hvc"> <div class="p-left vc relative"> <div class="p-xian"></div> <div class="p-xiana p-xianc"></div> <div class="p-xianb"></div> </div> <div class="p-zhong hvc vertical"> <p class="p-zhongp">权益规则</p> <p class="p-zhongpa">MEMBERSHIP INTERESTS</p> </div> <div class="p-left vc relative"> <div class="p-xianb"></div> <div class="p-xiana"></div> <div class="p-xian"></div> </div> </div> <div class="m-shengji hvc vertical"> <p class="m-fashuo">您好;您已是法硕会员!</p> <p class="m-tishi">续费和升级规则续费和升级规则续费和升级规则续费和升级规则续费和�
评论
  相关推荐
  • 招聘小程序
   体育圈招聘小程序,测试可用,不带后台,供参考。此源码仅可用作学习和交流。
  • 关机小程序
   一个自己写的关机的小程序
  • 小程序demo
   小程序知乎日报 运行即可 小程序demo 适合小程序初学者
  • 精美小程序
   精美小程序 精美小程序 精美小程序 精美小程序 精美小程序
  • 桌面小程序
   让桌面开花的小程序。 让桌面开花的小程序。 让桌面开花的小程序。 让桌面开花的小程序
  • 小程序源码
   公司信息展示的小程序,源码,内有效果图截图。小程序源码。
  • 串口小程序
   很适合初学者的串口通信小程序,用VS2005编写的
  • 钢琴小程序
   钢琴小程序钢琴小程序钢琴小程序钢琴小程序钢琴小程序
  • 测绘小程序
   测绘小程序,大地测量四边形用到的小程序测绘小程序,大地测量四边形用到的小程序测绘小程序,大地测量四边形用到的小程序
  • 小程序源码
   免费小程序完整源码,小程序商城源码,小程序源码(包括后台)