TEXTCOM.rar

 • 蒋里ll
  了解作者
 • C#
  开发工具
 • 94KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 1
  下载次数
 • 2021-04-16 12:41
  上传日期
c# 打开 电子秤串口 并读取电子秤数据。
TEXTCOM.rar
内容介绍
D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.exe D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.pdb D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\TEXTCOM\TEXTCOM\bin\Debug\TEXTCOM.exe D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\TEXTCOM\TEXTCOM\bin\Debug\TEXTCOM.pdb D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Form1.resources D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Properties.Resources.resources D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\GenerateResource-ResGen.read.1.tlog D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\GenerateResource-ResGen.write.1.tlog D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Form2.resources D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.exe D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.pdb D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\bin\Debug\TEXTCOM.exe D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\bin\Debug\TEXTCOM.pdb D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Form1.resources D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Form2.resources D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Properties.Resources.resources D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\GenerateResource-ResGen.read.1.tlog D:\Users\lvyun\Documents\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\GenerateResource-ResGen.write.1.tlog D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.exe D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.pdb D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\bin\Debug\TEXTCOM.exe D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\bin\Debug\TEXTCOM.pdb D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Form1.resources D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Form2.resources D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Properties.Resources.resources D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\GenerateResource-ResGen.read.1.tlog D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\ResGen.read.1.tlog D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\GenerateResource-ResGen.write.1.tlog D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\ResGen.write.1.tlog D:\Works\Documents\Visual Studio 2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\bin\Debug\TEXTCOM.exe.config D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\bin\Debug\TEXTCOM.exe.config D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.exe D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.pdb D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Form1.resources D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Form2.resources D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Properties.Resources.resources D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\GenerateResource-ResGen.read.1.tlog D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\GenerateResource-ResGen.write.1.tlog D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\bin\Debug\TEXTCOM.exe D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\bin\Debug\TEXTCOM.pdb D:\Document\Development\VS2010\Samples\TEXTCOM\TEXTCOM\obj\Debug\TEXTCOM.Form3.resources
评论
  相关推荐
  • 串口通讯.zip
   通过 VC 编写的一个串口通讯例子代码。
  • 串口程序.zip
   c# 串口编程实例源码(打开串口、发送数据测试)
  • 串口调试.rar
   C# 制作的 串口 调试助手源代码 下载。
  • 串口服务器
   串口数据和网络数据互转,可以实现串口输出在局域网内多台电脑上显示
  • pythoncom 串口
   python 脚本串口通讯的经典源码。是所有python爱好者学习串口编程不可多得的好资料。
  • 串口监视精灵
   CommMonitor侦测、拦截、逆向分析串口通信协议,是侦测RS232/422/485串行端口的专业工具软件,是软硬件工程师的最佳助手。CommMonitor 能侦听、拦截、记录、分析串行通信协议,让您对应用程序操作串行端口的过程和...
  • 串口服务器
   网口转串口Net2Serial,实现网络数据和串口数据相互转换的功能,使用时需要配置用于接收数据的串口以及要传向的目标网络IP与端口号,网络数据的发送采用UDP/TCPServer/TCPClient/SocketServer/SocketClient模式,...
  • 实验3 串口实验.rar
   实现串口,当你输入值时,可以返回。该串口非常简单对于初学者而言是非常适合你的
  • 串口通信.rar
   串口通信是单片机一个重要的部分,单片机和PC,单片机和单片机之间的通信大都用串口。单片机的串口是全双工异步串口通信方式。通过TXD(P3.1)发送,RXD(P3.0)引脚接收输入。串口传送数据是一帧一帧发送的,它有四...