JGB28181-master

 • 开发工具: Java
 • 文件大小: 63KB
 • 所需积分: 1 积分
 • 下载次数: 0
 • 收藏次数: 0
 • 上传日期: 2021-04-25 15:59:14
 • 上传者: 寂寞豆芽
 • 说明: 基于国标28181视频流对接协议,云直播运营系统、计算机视觉技术、模式识别技术、视觉感知技术的开发设计和产品整合;
 • 顶(0)
 • 踩(0)
 • 收藏