• jkghj
  了解作者
 • matlab
  开发工具
 • 45KB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 10 积分
  下载积分
 • 0
  下载次数
 • 2021-04-27 23:59
  上传日期
同步发电机空载运行,常值励磁电压为400V。在电枢末端发生a相接地短路。假定短路时转子直轴与a相轴重合,并且假定转子转速保持在同步转速不变。利用ode45算法求a相电流和励磁电流的波形
test5.zip
 • test5
 • f3.png
  39.1KB
 • main.m
  782B
 • lgshort.m
  1.1KB
 • f1.png
  52.2KB
内容介绍
function iprime =lgshort(t,i) f=60.; w=2.*pi*f; d=0.; d=d*pi/180.; theta=w*t+d +pi/2; % Parameters of a 500 MVA, 30 KV Synchronous Machine LF = 2.500; LD = 0.0068; LQ = 0.0016; Ld = 0.0072; Lq = 0.0070; MF = 0.100; MD = 0.0054; MQ = 0.0026; MR = 0.1250; L0 =0.002; ra = 0.002; rF = 0.4000; rD = 0.015; rQ = 0.0150; VF = 400; % DC field voltage V = [0; -VF; 0; 0]; % Voltage column vector K=sqrt(1.5); Ls=(L0+Ld+Lq)/3; Lm=(Ld-Lq)/3; R=[ra-2*w*Lm*sin(2*theta) -w*MF*sin(theta) -w*MD*sin(theta) w*MQ*cos(theta) -w*MF*sin(theta) rF 0 0 -w*MD*sin(theta) 0 rD 0 w*MQ*cos(theta) 0 0 rQ]; L=[Ls+Lm*cos(2*theta) MF*cos(theta) MD*cos(theta) MQ*sin(theta) MF*cos(theta) LF MR 0 MD*cos(theta) MR LD 0 MQ*sin(theta) 0 0 LQ]; Li=inv(L); iprime= -Li*V - Li*R*i;
评论
  相关推荐