mcs 51单片机 proteus 仿真实用实例大全 例子集合,含汇编代码keil工程和proteus工程

 • V8_129433
  了解作者
 • C/C++
  开发工具
 • 890KB
  文件大小
 • 7z
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-02-24 14:18
  上传日期
标题:mcs 51单片机 proteus 仿真实用实例大全 例子集合,含汇编代码keil工程和proteus工程 mcs 51单片机 proteus 仿真 例子集合,代码为网上收集 PROTEUS 在 MCS-51 上应用实例 PROTEUS 在 MCS-51 应用例子 绝对经典,绝对通过,仿真正常,可用,亲测 单片机仿真例子源码 单片机汇编源码例子 source code for mcs 51 mcu mcs 51 汇编仿真例子集合 proteus 仿真大全, 100多个基于51单片机的汇编语言汇编c51 proteus 仿真例子 mcu simulate 1.流水灯 仿真 2.开关灯 仿真 3.51驱动74ls系列例子 4.单片机 74ls245 5.单片机驱动喇叭例子,单片机驱动喇叭或蜂鸣器音乐 单片机播放警告声 6.单片机驱动蜂鸣器例子 7.单片机驱动74hc系列例子 8.51单片机处理按键例子,,4x4按键,16按键处理,按键检测 代码 源码 9.单片机驱动电子仿真 和 例子 汇编 组合语言 源码 10.单片机 led 流水灯 例子,仿真,源码 11.51 单片机 驱动 8x8点阵 仿真 已经源码 12.单片机 74ls373 13.单片机 74ls273 14.单片机按键例子源码 15.单片机驱动 8255 例子源码 proteus仿真, 16.51单片机定时器例子, 17.51单片机 计数器例子 源码 实例,proteus 仿真 18.单片机驱动数码管,数码管显示数字,显示移动数字 19.动态数码管数字例子 源码 代码 仿真 20.电位器 ad转换例子 21.电位器调节模拟adc adc0808 单片机 事例 源码 以及proteus 例子仿真 22.单片机做的数字电压表仿真 23.单片机rs232串行通信 串口通信 例子 源码 代码 以及 仿真。 24.51单片机 c51 驱动 74ls165 并口转 串行 例子 事例 以及 proteus 仿真 25.单片机 驱动 74ls164 窜转并 串行 转 并行 例子 汇编源码 汇编代码 以及proteus 仿真 26.单片机 做的 数码管显示时钟,数字时钟 电子中,无ds1302. proteus 模拟 27.单片机 eeprom e2prom 例子 28.c51 单片机 i2c 例子 以及 汇编 组合语言 代码 源码 仿真 模拟 29.c51 单片机 DC马达 直流电机 驱动 例子 以及 代码 源码 仿真 模拟 30.c51 单片机 步进马达 步进电机 例子 以及 代码 源码 仿真 模拟 31.c51 单片机 电子锁 按键锁 例子 以及 代码 源码 仿真 模拟 32.c51 单片机 计算器 例子 以及 代码 源码 仿真 模拟 33.c51 单片机 门铃 例子 以及 代码 源码 proteus 仿真 模拟 34.c51 单片机 定时器 例子 以及 汇编 组合语言 代码 源码 proteus 仿真 模拟 35.c51 单片机 外部中断 例子 以及 汇编 组合语言 代码 源码 proteus 仿真 模拟 36.c51 单片机 pwm 脉宽控制 例子 以及 汇编 组合语言 代码 源码 proteus 仿真 模拟 等等...... 注意这个是压缩包,里有所有的工程文件,都是可用的,解压的时候最好要用 7zip 去解压。
mcs 51单片机 proteus 仿真实用实例大全 例子集合,含汇编代码keil工程和proteus工程
 • MCS-51 examples
 • Chapter 5
 • 45 Numb LED
 • Numb LED.plg
  767B
 • Numb LED.OBJ
  793B
 • Numb LED.PWI
  1KB
 • Last Loaded Numb LED.DBK
  58.4KB
 • Numb LED_Uv2.Bak
  2.1KB
 • Numb LED.lnp
  33B
 • Numb LED.Opt
  996B
 • Numb LED.hex
  527B
 • Numb LED.asm
  1.3KB
 • Numb LED_Opt.Bak
  980B
 • Numb LED.M51
  3.1KB
 • Numb LED.Uv2
  2.1KB
 • Numb LED.DSN
  58.4KB
 • Numb LED.LST
  5.6KB
 • Numb LED
  800B
 • Text4.ASM
  1.5KB
 • 37 Timer&Counter(1)
 • Timer Application (1)_Uv2.Bak
  2.1KB
 • Interrupt.LST
  3.8KB
 • Timer Application (1).DSN
  39.1KB
 • ASK.LST
  3.2KB
 • Text2.ASM
  1.1KB
 • Timer Application (1).lnp
  47B
 • Timer Application (1).SEC
  25.2KB
 • Timer Application (1).hex
  282B
 • Timer Application (1).M51
  2.9KB
 • Last Loaded Timer Application (1).DBK
  39.1KB
 • Timer Application (1)_Opt.Bak
  1022B
 • Timer Application (1).plg
  417B
 • Interrupt.OBJ
  653B
 • Timer Application (1)
  682B
 • Timer Application (1).Uv2
  2.1KB
 • Timer Application (1).Opt
  1.3KB
 • Interrupt.ASM
  995B
 • ASK.ASM
  549B
 • ASK.OBJ
  518B
 • Timer Application (1).PWI
  963B
 • 40 Di-Di Alarm
 • Di-Di Alarm.plg
  413B
 • Di-Di Alarm.DSN
  258.8KB
 • Di-Di Alarm.PWI
  768B
 • Di-Di Alarm
  598B
 • Di-Di Alarm.LST
  3.2KB
 • Di-Di Alarm.lnp
  39B
 • Di-Di Alarm.Opt
  1.2KB
 • Di-Di Alarm_Opt.Bak
  1.2KB
 • Di-Di Alarm.hex
  192B
 • Di-Di Alarm.asm
  581B
 • Di-Di Alarm.OBJ
  566B
 • Di-Di Alarm_Uv2.Bak
  2.1KB
 • Di-Di Alarm.M51
  2.5KB
 • Di-Di Alarm.Uv2
  2.1KB
 • Last Loaded Di-Di Alarm.DBK
  258.8KB
 • 46 Graph LED
 • Graph LED.asm
  1.1KB
 • Graph LED.lnp
  35B
 • Graph LED.plg
  591B
 • Graph LED.hex
  415B
 • Graph LED.PWI
  1.6KB
 • Last Loaded Graph LED.DBK
  53KB
 • Graph LED.DSN
  52.6KB
 • Graph LED_Uv2.Bak
  2.1KB
 • Graph LED.LST
  5.9KB
 • Graph LED.Uv2
  2.1KB
 • Graph LED.Opt
  997B
 • Graph LED
  840B
 • Graph LED.OBJ
  841B
 • Graph LED_Opt.Bak
  984B
 • Graph LED.M51
  3.5KB
 • 43 Counter Design
 • Counter Design.M51
  1.5KB
 • Counter Design.DSN
  49.4KB
 • Counter Design.lnp
  45B
 • Counter Design.hex
  73B
 • Counter Design_Uv2.Bak
  0B
 • Counter Design.OBJ
  357B
 • Counter Design.PWI
  653B
 • Counter Design.LST
  1.5KB
 • Counter Design.Opt
  1.2KB
 • Last Loaded Counter Design.DBK
  49.4KB
 • Counter Design.plg
  454B
 • Counter Design
  420B
 • Counter Design.Uv2
  2.1KB
 • Counter Design.asm
  195B
 • 48 Cymometer
 • Cymometer.Uv2
  2.1KB
 • Cymometer.M51
  7KB
 • Cymometer.Opt
  1.4KB
 • Cymometer
  1.4KB
 • Cymometer.lnp
  35B
 • Cymometer.hex
  724B
 • Cymometer.asm
  2.4KB
 • Cymometer.DSN
  76.8KB
 • Cymometer.PWI
  768B
 • Last Loaded Cymometer.DBK
  76.8KB
 • Cymometer.LST
  11.5KB
 • Cymometer.SEC
  60B
内容介绍
#include <aT89X52.H rel='nofollow' onclick='return false;'> unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, 0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,0,0,0,0}; unsigned char dispcount; unsigned char getdata; unsigned int temp; unsigned char i; sbit ST=P3^0; sbit OE=P3^1; sbit EOC=P3^2; sbit CLK=P3^3; void main(void) { ST=0; OE=0; ET0=1; ET1=1; EA=1; TMOD=0x12; TH0=216; TL0=216; TH1=(65536-4000)/256; TL1=(65536-4000)%256; TR1=1; TR0=1; ST=1; ST=0; while(1) { if(EOC==1) { OE=1; getdata=P0; OE=0; temp=getdata*235; temp=temp/128; i=5; dispbuf[0]=10; dispbuf[1]=10; dispbuf[2]=10; dispbuf[3]=10; dispbuf[4]=10; dispbuf[5]=0; dispbuf[6]=0; dispbuf[7]=0; while(temp/10) { dispbuf[i]=temp%10; temp=temp/10; i++; } dispbuf[i]=temp; ST=1; ST=0; } } } void t0(void) interrupt 1 using 0 { CLK=~CLK; } void t1(void) interrupt 3 using 0 { TH1=(65536-4000)/256; TL1=(65536-4000)%256; P1=dispcode[dispbuf[dispcount]]; P2=dispbitcode[dispcount]; if(dispcount==7) { P1=P1 | 0x80; } dispcount++; if(dispcount==8) { dispcount=0; } }
评论
  相关推荐
  • 单片机课件
   单片机的课件及例题, 单片机的课件及例题, 单片机的课件及例题, 单片机的课 件及例题,
  • 爱上单片机
   一本电子爱好者都能看懂,会边看边笑的单片机入门书籍,作者杜洋曾在《无线电》上发表过“趣味单片机制作专题”、“单片机编程魔法学校”等深受读者喜爱、让无数单片机入门者热血沸腾的系列文章。本书通过生动的语言...
  • 单片机资料
   内含30个单片机应用开发的资料,包括配套单片机入门PPT。
  • 单片机课件
   单片机课的课件,对单片机的基础进行了全面的概述,也有非常精细的指导。
  • 单片机工具
   单片机工具 供单片机学习使用 免费资源 日后还会有更多资源 请联系我
  • 单片机
   单片机c 和汇编程序
  • 单片机课件
   单片机课件 ppt文件格式 介绍了单片机的结构、程序设计、定时器、中断等
  • 单片机教程
   这是一个单片机的教程,可以用于初次学习单片机的人学习。
  • 单片机入门
   很好的单片机学习资源,入门比较好适合对单片机的学习有兴趣的人,而且是名校的精彩讲解,
  • 单片机
   利用protues仿真实现基于51单片机的大棚温湿度检测系统设计