msc c51单片机各实用例子源码及proteus仿真集合非常经典大全非常有用汇编语言代码

 • c0_492357
  了解作者
 • C/C++
  开发工具
 • 2.7MB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 1
  下载次数
 • 2022-02-24 14:38
  上传日期
超级51单片机 proteus 仿真 例子集合,代码有网上收集而来, PROTEUS 在 MCS-51 上应用实例 PROTEUS 在 MCS-51 应用例子 绝对经典,绝对通过,仿真正常,可用,亲测 单片机仿真例子源码 单片机汇编源码例子 source code for mcs 51 mcu mcs 51 汇编仿真例子集合 proteus 仿真大全, 100多个基于51单片机的汇编语言汇编c51 proteus 仿真例子 mcu simulate 流水灯 仿真 开关灯 仿真 51驱动74ls系列例子 单片机 74ls245 单片机驱动喇叭例子,单片机驱动喇叭或蜂鸣器音乐 单片机播放警告声 单片机驱动蜂鸣器例子 单片机驱动74hc系列例子 51单片机处理按键例子,,4x4按键,16按键处理,按键检测 代码 源码 单片机驱动电子仿真 和 例子 汇编 组合语言 源码 单片机 led 流水灯 例子,仿真,源码 51 单片机 驱动 8x8点阵 仿真 已经源码 单片机 74ls373 单片机 74ls273 单片机按键例子源码 单片机驱动 8255 例子源码 proteus仿真, 51单片机定时器例子, 51单片机 计数器例子 源码 实例,proteus 仿真 单片机驱动数码管,数码管显示数字,显示移动数字 动态数码管数字例子 源码 代码 仿真 电位器 ad转换例子 电位器调节模拟adc adc0808 单片机 事例 源码 以及proteus 例子仿真 单片机做的数字电压表仿真 单片机rs232串行通信 串口通信 例子 源码 代码 以及 仿真。 51单片机 c51 驱动 74ls165 并口转 串行 例子 事例 以及 proteus 仿真 单片机 驱动 74ls164 窜转并 串行 转 并行 例子 汇编源码 汇编代码 以及proteus 仿真 单片机 做的 数码管显示时钟,数字时钟 电子中,无ds1302. proteus 模拟 单片机 eeprom e2prom 例子 c51 单片机 i2c 例子 以及 汇编 组合语言 代码 源码 仿真 模拟 c51 单片机 DC马达 直流电机 驱动 例子 以及 代码 源码 仿真 模拟 c51 单片机 步进马达 步进电机 例子 以及 代码 源码 仿真 模拟 c51 单片机 电子锁 按键锁 例子 以及 代码 源码 仿真 模拟 c51 单片机 计算器 例子 以及 代码 源码 仿真 模拟 c51 单片机 门铃 例子 以及 代码 源码 proteus 仿真 模拟 c51 单片机 定时器 例子 以及 汇编 组合语言 代码 源码 proteus 仿真 模拟 c51 单片机 外部中断 例子 以及 汇编 组合语言 代码 源码 proteus 仿真 模拟 c51 单片机 pwm 脉宽控制 例子 以及 汇编 组合语言 代码 源码 proteus 仿真 模拟
msc c51单片机各实用例子源码及proteus仿真集合非常经典大全非常有用汇编语言代码
 • MCS-51 examples
 • Chapter 6
 • 52 8X8 Matrix LED
 • 8x8 Matrix LED.asm
  1.7KB
 • 8x8 Matrix LED_Opt.Bak
  1008B
 • 8x8 Matrix LED.LST
  8.6KB
 • 8x8 Matrix LED.hex
  516B
 • 8x8 Matrix LED.DSN
  52.2KB
 • 8x8 Matrix LED_Uv2.Bak
  0B
 • 8x8 Matrix LED.Opt
  1.2KB
 • 8x8 Matrix LED.plg
  253B
 • 8x8 Matrix LED.OBJ
  1.1KB
 • 8x8 Matrix LED.M51
  5KB
 • Last Loaded 8x8 Matrix LED.DBK
  52.2KB
 • 8x8 Matrix LED.Uv2
  2.1KB
 • 8x8 Matrix LED.PWI
  653B
 • 8x8 Matrix LED.lnp
  45B
 • 8x8 Matrix LED
  1.1KB
 • 51 Serial Communication
 • Serial Communication.plg
  922B
 • Last Loaded Serial Communication.DBK
  60.8KB
 • Serial Communication.OBJ
  536B
 • Serial Communication.M51
  2.1KB
 • Serial Communication.asm
  477B
 • Serial Communication.Uv2
  2.1KB
 • Serial Communication_Uv2.Bak
  0B
 • Serial Communication.hex
  124B
 • Serial Communication.PWI
  795B
 • Serial Communication
  597B
 • Serial Communication.DSN
  60.8KB
 • Serial Communication.LST
  2.2KB
 • Serial Communication.lnp
  57B
 • Serial Communication.Opt
  1021B
 • 49 Serial to Parallel
 • Serial to Parallel.OBJ
  593B
 • Serial to Parallel_Uv2.Bak
  0B
 • Serial to Parallel
  640B
 • Serial to Parallel.LST
  2.5KB
 • Serial to Parallel.DSN
  44.6KB
 • Serial to Parallel.PWI
  653B
 • Serial to Parallel.asm
  593B
 • Serial to Parallel.hex
  187B
 • Last Loaded Serial to Parallel.DBK
  44.6KB
 • Serial to Parallel.lnp
  53B
 • Serial to Parallel.Opt
  1016B
 • Serial to Parallel.M51
  2.5KB
 • Serial to Parallel.Uv2
  2.1KB
 • Serial to Parallel.plg
  474B
 • 50 Parallel to Serial
 • Last Loaded Parallel to Serial.DBK
  51.6KB
 • Parallel to Serial.Uv2
  2.1KB
 • Parallel to Serial.plg
  751B
 • Parallel to Serial
  570B
 • Parallel to Serial.Opt
  1015B
 • Parallel to Serial_Uv2.Bak
  0B
 • Parallel to Serial.OBJ
  514B
 • Parallel to Serial.DSN
  51.6KB
 • Parallel to Serial.PWI
  963B
 • Parallel to Serial.hex
  101B
 • Parallel to Serial.LST
  2KB
 • Parallel to Serial.M51
  2.2KB
 • Parallel to Serial.lnp
  53B
 • Parallel to Serial.asm
  404B
 • Chapter 4
 • 30 Key Board
 • Key Board.Opt
  1.2KB
 • Key Board.PWI
  806B
 • Key Board_Uv2.Bak
  0B
 • Last Loaded Key Board.DBK
  40.6KB
 • Key Board.hex
  328B
 • Key Board.LST
  6.2KB
 • Key Board.Uv2
  2.1KB
 • Key Board.lnp
  35B
 • Key Board.DSN
  45.1KB
 • Key Board.plg
  804B
 • Key Board.M51
  3.7KB
 • Key Board.asm
  1.6KB
 • Key Board
  841B
 • Key Board.OBJ
  848B
 • 15 Ad Lamp
 • Ad Lamp.lnp
  31B
 • Ad Lamp.PWI
  742B
 • Ad Lamp.Opt
  1.3KB
 • Ad Lamp.Uv2
  2.1KB
 • Ad Lamp
  448B
 • Ad Lamp.hex
  128B
 • Ad Lamp.asm
  422B
 • Ad Lamp_Uv2.Bak
  2.1KB
 • Ad Lamp.LST
  2.4KB
 • Ad Lamp.plg
  213B
 • Last Loaded Ad Lamp.DBK
  47KB
 • Ad Lamp.M51
  2.1KB
 • Ad Lamp.DSN
  47KB
 • Ad Lamp_Opt.Bak
  1.1KB
 • Ad Lamp.OBJ
  414B
 • 13 Flash Lamp
 • Flash Lamp.lnp
  37B
 • Flash Lamp.M51
  1.6KB
 • Flash Lamp.DSN
  34.1KB
 • Flash Lamp_Uv2.Bak
  2.1KB
内容介绍
#include <aT89X52.H rel='nofollow' onclick='return false;'> unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, 0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,0,0,0,0}; unsigned char dispcount; unsigned char getdata; unsigned int temp; unsigned char i; sbit ST=P3^0; sbit OE=P3^1; sbit EOC=P3^2; sbit CLK=P3^3; void main(void) { ST=0; OE=0; ET0=1; ET1=1; EA=1; TMOD=0x12; TH0=216; TL0=216; TH1=(65536-4000)/256; TL1=(65536-4000)%256; TR1=1; TR0=1; ST=1; ST=0; while(1) { if(EOC==1) { OE=1; getdata=P0; OE=0; temp=getdata*235; temp=temp/128; i=5; dispbuf[0]=10; dispbuf[1]=10; dispbuf[2]=10; dispbuf[3]=10; dispbuf[4]=10; dispbuf[5]=0; dispbuf[6]=0; dispbuf[7]=0; while(temp/10) { dispbuf[i]=temp%10; temp=temp/10; i++; } dispbuf[i]=temp; ST=1; ST=0; } } } void t0(void) interrupt 1 using 0 { CLK=~CLK; } void t1(void) interrupt 3 using 0 { TH1=(65536-4000)/256; TL1=(65536-4000)%256; P1=dispcode[dispbuf[dispcount]]; P2=dispbitcode[dispcount]; if(dispcount==7) { P1=P1 | 0x80; } dispcount++; if(dispcount==8) { dispcount=0; } }
评论
  相关推荐
  • 单片机课件
   单片机的课件及例题, 单片机的课件及例题, 单片机的课件及例题, 单片机的课 件及例题,
  • 爱上单片机
   一本电子爱好者都能看懂,会边看边笑的单片机入门书籍,作者杜洋曾在《无线电》上发表过“趣味单片机制作专题”、“单片机编程魔法学校”等深受读者喜爱、让无数单片机入门者热血沸腾的系列文章。本书通过生动的语言...
  • 单片机资料
   内含30个单片机应用开发的资料,包括配套单片机入门PPT。
  • 单片机课件
   单片机课的课件,对单片机的基础进行了全面的概述,也有非常精细的指导。
  • 单片机工具
   单片机工具 供单片机学习使用 免费资源 日后还会有更多资源 请联系我
  • 单片机
   单片机c 和汇编程序
  • 单片机课件
   单片机课件 ppt文件格式 介绍了单片机的结构、程序设计、定时器、中断等
  • 单片机教程
   这是一个单片机的教程,可以用于初次学习单片机的人学习。
  • 单片机入门
   很好的单片机学习资源,入门比较好适合对单片机的学习有兴趣的人,而且是名校的精彩讲解,
  • 单片机
   利用protues仿真实现基于51单片机的大棚温湿度检测系统设计