CloudComputing 云计算 文档 全集1

 • P6_336727
  了解作者
 • 3MB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-04-06 06:19
  上传日期
CloudComputing 云计算 文档 全集1 CloudComputing 云计算 文档 全集1
CloudComputing1.rar
 • CloudComputing1
 • saas.pdf
  320.6KB
 • GRID.pdf
  354.1KB
 • cloudcomputingsecurity.pdf
  599.3KB
 • cloudplatform.pdf
  552.4KB
 • cloud简介.pdf
  396.8KB
 • privatecloud.pdf
  811.4KB
 • cloudcomputingpeformance.pdf
  491.7KB
内容介绍
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="generator" content="pdf2htmlEX"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/base.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/fancy.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/624cc1aefc37f87c249e8c18/raw.css"> <script src="https://static.pudn.com/base/js/compatibility.min.js"></script> <script src="https://static.pudn.com/base/js/pdf2htmlEX.min.js"></script> <script> try{ pdf2htmlEX.defaultViewer = new pdf2htmlEX.Viewer({}); }catch(e){} </script> <title></title> </head> <body> <div id="sidebar" style="display: none"> <div id="outline"> </div> </div> <div id="pf1" class="pf w0 h0" data-page-no="1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img class="bi x0 y0 w1 h1" alt="" src="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/624cc1aefc37f87c249e8c18/bg1.jpg"><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x2 h2 y3 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0"> <span class="_ _0"></span> </div><div class="t m0 x3 h2 y4 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0"> <span class="_ _1"> </span> </div><div class="t m0 x3 h2 y6 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff1 fs0 fc1 sc1 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x3 h2 y8 ff1 fs0 fc1 sc1 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x3 h2 y9 ff1 fs0 fc1 sc1 ls0 ws0"><span class="fc3 sc3"> </span></div><div class="c x4 ya w2 h3"><div class="t m0 x5 h4 yb ff2 fs1 fc2 sc2 ls0 ws0">&#19968;&#27493;&#19968;&#27493;&#25945;&#20320;&#25171;&#36896;&#31169;&#26377;&#20113;<span class="ff3"> </span></div></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.568627,0.000000,0.000000,1.568627,0.000000,0.000000]}'></div></div> </body> </html>
评论
  相关推荐
  • 云计算
   云计算
  • 云计算报告
   云计算课程的报告模板,报告的固定模式和结课资料。
  • 大话云计算
   大话云计算,通过轻松的插图,语言,生动形象的对云计算进行了描述。
  • 云计算
   Cloud_Computing gggggggggg
  • 大话云计算
   《大话云计算》是一本关于云计算的幽默科普读物,内容涉及云计算的方方面面。从云计算的产生背景、发展历史、基本概念、关键技术,到云计算的困境、未来、应用领域,再到国内外云计算的发展现状.
  • 云计算标准
   关于云计算的国家标准,GB/T 32399,学习标准是王道,是所有产品开发的依据
  • 云计算
   亚行文件 使用的云是IBM,Azure,AWS
  • 云计算
   [HiC2011]Urban computing(郑宇).pdf [HiC2011]TILERA Many-Core Processors for Cloud Applications(Ran Gu).pdf 博文链接:https://hansha2.iteye.com/blog/1717420
  • 云计算
   NULL 博文链接:https://wanglinxi.iteye.com/blog/403288
  • 云计算
   云计算