VB酒店管理系统,北邮《数据库》课程实践

 • U3_616371
  了解作者
 • 870.5KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-04-07 09:41
  上传日期
VB酒店管理系统,北邮电子工程学院《数据库》课程的大作业(是我们这级中唯一得分为满分的作业),使用的是VB + SQL Server 2000。包括入住登记、换房、退房、信息变更等,界面美观、功能齐全。想抄的请来此下载。
VB酒店管理系统,北邮《数据库》课程实践.rar
 • Database
 • CodeTable.frm
  16.9KB
 • 工程1.vbw
  687B
 • FindByNameSex.frm
  2.9KB
 • RoomChange.frm
  8.5KB
 • 报告.doc
  91KB
 • FRMADD~1.log
  136B
 • FindByAgeSex.frm
  4.7KB
 • StateChangeFrame.frm
  3.5KB
 • GuestChange.frm
  13.9KB
 • ModeQuery.frm
  4.7KB
 • Module1.bas
  1.6KB
 • GuestRegFrame.frm
  17.7KB
 • FindByCountry.frm
  2.4KB
 • 工程1.vbp
  1.6KB
 • EnterRegFrame.frx
  6B
 • GuestFind.frm
  14.6KB
 • Management.frm
  14KB
 • 实验题.ppt
  310KB
 • VB开发简介.ppt
  1MB
内容介绍
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="generator" content="pdf2htmlEX"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/base.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/fancy.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/62927b0dbf399b7f3533df0b/raw.css"> <script src="https://static.pudn.com/base/js/compatibility.min.js"></script> <script src="https://static.pudn.com/base/js/pdf2htmlEX.min.js"></script> <script> try{ pdf2htmlEX.defaultViewer = new pdf2htmlEX.Viewer({}); }catch(e){} </script> <title></title> </head> <body> <div id="sidebar" style="display: none"> <div id="outline"> </div> </div> <div id="pf1" class="pf w0 h0" data-page-no="1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img class="bi x0 y0 w1 h1" alt="" src="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/62927b0dbf399b7f3533df0b/bg1.jpg"><div class="c x0 y1 w2 h2"><div class="t m0 x1 h3 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">&#25968;&#25454;&#24211;&#12298;&#37202;&#24215;&#31649;&#29702;&#31995;&#32479;&#12299;&#23454;&#39564;&#25253;&#21578;</div><div class="t m0 x2 h4 y3 ff1 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">&#21271;&#20140;&#37038;&#30005;&#22823;&#23398; <span class="ff2">05807<span class="_ _0"> </span></span>&#29677; &#39038;&#36828; &#23398;&#21495;&#65306;<span class="ff2">052421 </span>&#29677;&#20869;&#24207;&#21495;&#65306;<span class="ff2">03</span></div><div class="t m0 x3 h5 y4 ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#19968;&#12289;&#25968;&#25454;&#23383;&#20856;</div><div class="t m0 x3 h5 y5 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">1.<span class="ff1">&#34920;&#33521;&#25991;&#21517;&#65306;</span>guests <span class="ff1">&#34920;&#20013;&#25991;&#21517;&#65306;&#23458;&#20154;&#20449;&#24687;&#34920;</span></div><div class="t m0 x4 h5 y6 ff1 fs2 fc0 sc1 ls0 ws0">&#24207;&#21495;<span class="_ _1"> </span>&#23646;&#24615;&#21517;<span class="_ _2"> </span>&#21547;&#20041;<span class="_ _3"> </span>&#20851;&#38190;&#23383;<span class="_ _4"> </span>&#31867;&#22411;<span class="_ _5"> </span>&#38271;&#24230;<span class="_ _6"> </span>&#22495;&#20540;<span class="_ _7"> </span>&#21462;&#20540;&#35828;&#26126;</div><div class="t m0 x4 h5 y7 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">1<span class="_ _8"> </span>roomcode<span class="_ _9"> </span><span class="ff1">&#25151;&#38388;&#21495;&#30721;<span class="_ _a"> </span></span>PK<span class="_ _b"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>4<span class="_ _c"> </span>&#58900;<span class="_ _d"> </span><span class="ff1">&#21442;&#29031;<span class="_ _e"> </span></span>room<span class="_ _e"> </span><span class="ff1">&#34920;</span></div><div class="t m0 x4 h6 y8 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">2<span class="_ _8"> </span>name</div><div class="t m0 x5 h5 y9 ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#23458;&#20154;&#22995;&#21517;</div><div class="t m0 x6 h6 y8 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#58900;<span class="_ _f"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>20<span class="_ _10"> </span>&#58900;<span class="_ _d"> </span>&#58900;</div><div class="t m0 x4 h5 ya ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">3<span class="_ _8"> </span>sex<span class="_ _11"> </span><span class="ff1">&#24615;&#21035;<span class="_ _3"> </span></span>&#58900;<span class="_ _f"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>1<span class="_ _c"> </span>&#58900;<span class="_ _d"> </span>M:<span class="ff1">&#30007;&#65307;</span>F:<span class="ff1">&#22899;</span></div><div class="t m0 x4 h6 yb ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">4<span class="_ _8"> </span>age</div><div class="t m0 x5 h5 yc ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#24180;&#40836;</div><div class="t m0 x6 h6 yb ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#58900;<span class="_ _f"> </span>int<span class="_ _12"> </span>&#58900;<span class="_ _13"> </span>&#58900;<span class="_ _d"> </span>&#58900;</div><div class="t m0 x4 h5 yd ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">5<span class="_ _8"> </span>certclassno<span class="_ _14"> </span><span class="ff1">&#35777;&#20214;&#31181;&#31867;&#32534;&#21495;<span class="_ _15"> </span></span>&#58900;<span class="_ _f"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>2<span class="_ _c"> </span>&#58900;<span class="_ _d"> </span><span class="ff1">&#21442;&#29031;&#32534;&#30721;&#34920;</span></div><div class="t m0 x4 h6 ye ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">6<span class="_ _8"> </span>certificate</div><div class="t m0 x5 h5 yf ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#35777;&#20214;&#21495;</div><div class="t m0 x6 h6 ye ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#58900;<span class="_ _f"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>20<span class="_ _10"> </span>&#58900;<span class="_ _d"> </span>&#58900;</div><div class="t m0 x4 h5 y10 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">7<span class="_ _8"> </span>countryno<span class="_ _16"> </span><span class="ff1">&#22269;&#31821;&#32534;&#30721;<span class="_ _a"> </span></span>&#58900;<span class="_ _f"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>2<span class="_ _c"> </span>&#58900;<span class="_ _d"> </span><span class="ff1">&#21442;&#29031;&#22269;&#31821;&#34920;</span></div><div class="t m0 x4 h6 y11 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">8<span class="_ _8"> </span>arridate</div><div class="t m0 x5 h5 y12 ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#25269;&#36798;&#26085;&#26399;</div><div class="t m0 x6 h6 y11 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#58900;<span class="_ _f"> </span>date<span class="_ _17"> </span>&#58900;<span class="_ _13"> </span>&#58900;<span class="_ _d"> </span>&#58900;</div><div class="t m0 x4 h5 y13 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">9<span class="_ _8"> </span>leftdate<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">&#25311;&#36208;&#26085;&#26399;<span class="_ _a"> </span></span>&#58900;<span class="_ _f"> </span>date<span class="_ _17"> </span>&#58900;<span class="_ _13"> </span>&#58900;<span class="_ _d"> </span>leftdate&gt; arridate</div><div class="t m0 x4 h5 y14 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">10<span class="_ _18"> </span>remarks<span class="_ _5"> </span><span class="ff1">&#22791;&#27880;<span class="_ _3"> </span></span>&#58900;<span class="_ _f"> </span>v<span class="_ _19"></span>archar<span class="_ _4"> </span>20<span class="_ _10"> </span>&#58900;<span class="_ _d"> </span>&#58900;</div><div class="t m0 x3 h5 y15 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">2.<span class="ff1">&#34920;&#33521;&#25991;&#21517;&#65306;</span>roomstate <span class="ff1">&#34920;&#20013;&#25991;&#21517;&#65306;&#25151;&#38388;&#29366;&#24577;&#34920;</span></div><div class="t m0 x4 h5 y16 ff1 fs2 fc0 sc1 ls0 ws0">&#24207;&#21495;<span class="_ _1a"> </span>&#23646;&#24615;&#21517;<span class="_ _1b"> </span>&#21547;&#20041;<span class="_ _1c"> </span>&#20851;&#38190;&#23383;<span class="_ _4"> </span>&#31867;&#22411;<span class="_ _5"> </span>&#38271;&#24230;<span class="_ _1d"> </span>&#22495;&#20540;<span class="_ _1e"> </span>&#21462;&#20540;&#35828;&#26126;</div><div class="t m0 x4 h6 y17 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">1<span class="_ _1f"> </span>roomcode</div><div class="t m0 x7 h5 y18 ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#25151;&#38388;&#21495;&#30721;</div><div class="t m0 x6 h6 y17 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">PK<span class="_ _b"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>4</div><div class="t m0 x8 h5 y18 ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#21442;&#29031;<span class="_ _e"> </span><span class="ff3">room<span class="_ _e"> </span></span>&#34920;</div><div class="t m0 x9 h6 y17 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#58900;</div><div class="t m0 x4 h5 y19 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">2<span class="_ _1f"> </span>roomstate<span class="_ _1d"> </span><span class="ff1">&#25151;&#38388;&#29366;&#24577;<span class="_ _5"> </span></span>&#58900;<span class="_ _f"> </span>v<span class="_ _19"></span>archar<span class="_ _4"> </span>2<span class="_ _20"> </span>r:<span class="ff1">&#21487;&#31199;</span> z:<span class="ff1">&#25972;&#29702;</span></div><div class="t m0 x8 h5 y1a ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0"> o:<span class="ff1">&#25925;&#38556;</span> l:<span class="ff1">&#20303;&#20154;</span></div><div class="t m0 x9 h6 y19 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#58900;</div><div class="t m0 x3 h5 y1b ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">3.<span class="ff1">&#34920;&#33521;&#25991;&#21517;&#65306;</span>roomtype <span class="ff1">&#34920;&#20013;&#25991;&#21517;&#65306;&#25151;&#38388;&#31867;&#22411;&#34920;</span></div><div class="t m0 x4 h5 y1c ff1 fs2 fc0 sc1 ls0 ws0">&#24207;&#21495;<span class="_ _21"> </span>&#23646;&#24615;&#21517;<span class="_ _22"> </span>&#21547;&#20041;<span class="_ _3"> </span>&#20851;&#38190;&#23383;<span class="_ _4"> </span>&#31867;&#22411;<span class="_ _5"> </span>&#38271;&#24230;<span class="_ _6"> </span>&#22495;&#20540;<span class="_ _23"> </span>&#21462;&#20540;&#35828;&#26126;</div><div class="t m0 x4 h6 y1d ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">1<span class="_ _24"> </span><span class="ff4">typeno</span></div><div class="t m0 x5 h5 y1e ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#20998;&#31867;&#21495;</div><div class="t m0 x6 h6 y1d ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">PK<span class="_ _b"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>2<span class="_ _c"> </span>&#58900;<span class="_ _25"> </span>&#58900;</div><div class="t m0 x4 h5 y1f ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">2<span class="_ _24"> </span>typename<span class="_ _26"> </span><span class="ff1">&#20998;&#31867;&#21517;<span class="_ _27"> </span></span>&#58900;<span class="_ _f"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>10<span class="_ _10"> </span>1:<span class="ff1">&#35946;&#21326;&#22871;</span>,</div><div class="t m0 xa h5 y20 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">2:<span class="ff1">&#24635;&#32479;&#22871;</span>,</div><div class="t m0 xa h5 y21 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">3:<span class="ff1">&#26631;&#20934;&#38388;</span>,</div><div class="t m0 xa h5 y22 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">4:<span class="ff1">&#19977;&#20154;&#38388;</span>,</div><div class="t m0 xa h5 y23 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">5:<span class="ff1">&#21333;&#20154;&#38388;</span></div><div class="t m0 x9 h6 y1f ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#58900;</div><div class="t m0 x4 h6 y24 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">3<span class="_ _24"> </span>beds</div><div class="t m0 x5 h5 y25 ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#24202;&#20301;&#25968;</div><div class="t m0 x6 h6 y24 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#58900;<span class="_ _f"> </span>int<span class="_ _12"> </span>1<span class="_ _c"> </span>&#58900;<span class="_ _25"> </span>&#58900;</div><div class="t m0 x4 h5 y26 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">4<span class="_ _24"> </span>price<span class="_ _12"> </span><span class="ff1">&#23450;&#20215;<span class="_ _3"> </span></span>&#58900;<span class="_ _f"> </span>float<span class="_ _28"> </span>&#58900;<span class="_ _13"> </span>&#58900;<span class="_ _25"> </span>&#58900;</div><div class="t m0 x4 h6 y27 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">5<span class="_ _24"> </span>remarks</div><div class="t m0 x5 h5 y28 ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#22791;&#27880;</div><div class="t m0 x6 h6 y27 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#58900;<span class="_ _f"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>20<span class="_ _10"> </span>&#58900;<span class="_ _25"> </span>&#58900;</div><div class="t m0 x3 h5 y29 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">4.<span class="ff1">&#34920;&#33521;&#25991;&#21517;&#65306;</span>room <span class="ff1">&#34920;&#20013;&#25991;&#21517;&#65306;&#25151;&#38388;&#37197;&#32622;&#34920;</span></div><div class="t m0 x4 h5 y2a ff1 fs2 fc0 sc1 ls0 ws0">&#24207;&#21495;<span class="_ _29"> </span>&#23646;&#24615;&#21517;<span class="_ _10"> </span>&#21547;&#20041;<span class="_ _2a"> </span>&#20851;&#38190;&#23383;<span class="_ _4"> </span>&#31867;&#22411;<span class="_ _1f"> </span>&#38271;&#24230;<span class="_ _6"> </span>&#22495;&#20540;<span class="_ _13"> </span>&#21462;&#20540;&#35828;&#26126;</div><div class="t m0 x4 h5 y2b ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">1<span class="_ _2b"> </span>roomcode<span class="_ _16"> </span><span class="ff1">&#25151;&#38388;&#21495;&#30721;<span class="_ _a"> </span></span>PK<span class="_ _2c"> </span>varchar<span class="_ _2d"> </span>4<span class="_ _c"> </span>&#58900;<span class="_ _2a"> </span>&#58900;</div><div class="t m0 x4 h6 y2c ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">2<span class="_ _2b"> </span>typeno</div><div class="t m0 x5 h5 y2d ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#25151;&#38388;&#20998;&#31867;&#21495;</div><div class="t m0 x6 h6 y2c ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#58900;<span class="_ _f"> </span>varchar<span class="_ _2d"> </span>2<span class="_ _c"> </span>&#58900;</div><div class="t m0 xb h5 y2d ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#21442;&#29031;<span class="_ _e"> </span><span class="ff3">roomtype<span class="_ _e"> </span></span>&#34920;</div><div class="t m0 x3 h5 y2e ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">5.<span class="ff1">&#34920;&#33521;&#25991;&#21517;&#65306;</span>countrycodes <span class="ff1">&#34920;&#20013;&#25991;&#21517;&#65306;&#22269;&#31821;&#32534;&#30721;&#34920;</span></div><div class="t m0 x4 h5 y2f ff1 fs2 fc0 sc1 ls0 ws0">&#24207;&#21495;<span class="_ _2e"> </span>&#23646;&#24615;&#21517;<span class="_ _2f"> </span>&#21547;&#20041;<span class="_ _3"> </span>&#20851;&#38190;&#23383;<span class="_ _4"> </span>&#31867;&#22411;<span class="_ _5"> </span>&#38271;&#24230;<span class="_ _6"> </span>&#22495;&#20540;<span class="_ _30"> </span>&#21462;&#20540;&#35828;&#26126;</div><div class="t m0 x4 h5 y30 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">1<span class="_ _2f"> </span><span class="ff4">countryno<span class="_ _31"> </span><span class="ff1">&#22269;&#31821;&#32534;&#30721;<span class="_ _a"> </span></span></span>PK<span class="_ _b"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>2<span class="_ _c"> </span>2<span class="_ _e"> </span><span class="ff1">&#20301;&#22823;&#20889;&#23383;&#27597;<span class="_ _32"> </span></span>&#58900;</div><div class="t m0 x4 h6 y31 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">2<span class="_ _2f"> </span>country</div><div class="t m0 x5 h5 y32 ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#22269;&#31821;</div><div class="t m0 x6 h6 y31 ff3 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">&#58900;<span class="_ _f"> </span>varchar<span class="_ _4"> </span>20<span class="_ _10"> </span>&#58900;<span class="_ _33"> </span>&#58900;</div></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.611850,0.000000,0.000000,1.611850,0.000000,0.000000]}'></div></div> </body> </html>
评论
  相关推荐