Cloud Computing 云计算 讲义课件 中山大学

 • s1_238429
  了解作者
 • 40.5MB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-04-13 03:00
  上传日期
Cloud Computing 云计算 讲义课件 中山大学 中国人民大学
Cloud Computing.zip
 • 虚拟化和云计算
 • cloud computing.pptx
  3.2MB
 • Ch07.ppt
  914KB
 • Ch05.ppt
  3.7MB
 • Ch08.ppt
  2MB
 • Ch09.ppt
  500.5KB
 • Ch04.ppt
  5.2MB
 • Ch01.ppt
  4.1MB
 • Ch10.ppt
  1.5MB
 • Ch06.ppt
  4.7MB
 • Ch03.ppt
  1.8MB
 • Ch02.ppt
  3.3MB
 • SYSU
 • CourseIntro.pdf
  831.1KB
 • cloud_app_dev_lecture_notes.pdf
  5.5MB
 • CloudWorkshop֮CloudSecurity.pdf
  7.6MB
内容介绍
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="generator" content="pdf2htmlEX"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/base.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/fancy.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/62782ec1517cd20ea4a0492d/raw.css"> <script src="https://static.pudn.com/base/js/compatibility.min.js"></script> <script src="https://static.pudn.com/base/js/pdf2htmlEX.min.js"></script> <script> try{ pdf2htmlEX.defaultViewer = new pdf2htmlEX.Viewer({}); }catch(e){} </script> <title></title> </head> <body> <div id="sidebar" style="display: none"> <div id="outline"> </div> </div> <div id="pf1" class="pf w0 h0" data-page-no="1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img class="bi x0 y0 w1 h1" alt="" src="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/62782ec1517cd20ea4a0492d/bg1.jpg"><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">&#20113;&#23433;&#20840;</div><div class="t m0 x2 h3 y2 ff1 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">&#36213;&#28134;&#26862;<span class="_ _0"> </span>&#21338;&#22763;<span class="_ _0"> </span>&#25945;&#25480;</div><div class="t m0 x3 h3 y3 ff1 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">&#21326;&#21335;&#24072;&#33539;&#22823;&#23398;<span class="_ _1"> </span>&#35745;&#31639;&#26426;&#23398;&#38498;</div><div class="t m0 x4 h3 y4 ff1 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">&#20013;&#22269;&#20113;&#35745;&#31639;&#19987;&#22996;&#20250;&#22996;&#21592;</div><div class="t m0 x5 h3 y5 ff1 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">&#30005;&#35805;&#65306;<span class="ff2 ls1 ws1">13501502008</span></div><div class="t m0 x6 h3 y6 ff1 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">&#32593;&#22336;&#65306;<span class="ff2">www<span class="_ _2"></span>.scholat.com/~zhaogansen</span></div><div class="t m0 x7 h3 y7 ff1 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">&#37038;&#31665;&#65306;<span class="ff2">zhaogansen@gmail.<span class="_ _3"></span>com</span></div><div class="t m0 x8 h4 y8 ff3 fs2 fc1 sc0 ls0 ws0">&#20013;&#22269;&#24191;&#24030;</div><div class="t m0 x9 h5 y9 ff4 fs2 fc1 sc0 ls0 ws0">2011-12-28</div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.333333,0.000000,0.000000,1.333333,0.000000,0.000000]}'></div></div> </body> </html>
评论
  相关推荐
  • 云计算
   云计算
  • 云计算报告
   云计算课程的报告模板,报告的固定模式和结课资料。
  • 大话云计算
   大话云计算,通过轻松的插图,语言,生动形象的对云计算进行了描述。
  • 云计算
   Cloud_Computing gggggggggg
  • 大话云计算
   《大话云计算》是一本关于云计算的幽默科普读物,内容涉及云计算的方方面面。从云计算的产生背景、发展历史、基本概念、关键技术,到云计算的困境、未来、应用领域,再到国内外云计算的发展现状.
  • 云计算标准
   关于云计算的国家标准,GB/T 32399,学习标准是王道,是所有产品开发的依据
  • 云计算
   亚行文件 使用的云是IBM,Azure,AWS
  • 云计算
   [HiC2011]Urban computing(郑宇).pdf [HiC2011]TILERA Many-Core Processors for Cloud Applications(Ran Gu).pdf 博文链接:https://hansha2.iteye.com/blog/1717420
  • 云计算
   NULL 博文链接:https://wanglinxi.iteye.com/blog/403288
  • 云计算
   云计算