C# UDP 网络聊天

 • k7_166511
  了解作者
 • 54.2KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-04-20 12:12
  上传日期
C# UDP 网络聊天 socket C# UDP 网络聊天 socket C# UDP 网络聊天 socket C# UDP 网络聊天 socket C# UDP 网络聊天 socket C# UDP 网络聊天 socket 测试的朋友,可以改成局域网IP进行测试。 如果测试外网,请注意映射端口8889(路由器)
UdpChatExample.rar
 • UdpChatExample
 • Properties
 • Settings.settings
  249B
 • Resources.Designer.cs
  2.8KB
 • AssemblyInfo.cs
  1.3KB
 • Settings.Designer.cs
  1.1KB
 • Resources.resx
  5.5KB
 • obj
 • Debug
 • Refactor
 • TempPE
 • UdpChatExample.FormMain.resources
  180B
 • UdpChatExample.exe
  12KB
 • UdpChatExample.csproj.FileListAbsolute.txt
  736B
 • UdpChatExample.csproj.GenerateResource.Cache
  850B
 • UdpChatExample.pdb
  27.5KB
 • UdpChatExample.Properties.Resources.resources
  180B
 • bin
 • Debug
 • UdpChatExample.exe
  12KB
 • UdpChatExample.vshost.exe
  14KB
 • UdpChatExample.pdb
  27.5KB
 • Debug.rar
  16.2KB
 • FormMain.cs
  4.6KB
 • Program.cs
  498B
 • FormMain.resx
  5.7KB
 • UdpChatExample.csproj
  3.7KB
 • FormMain.Designer.cs
  6.6KB
内容介绍
D:\软件开发项目\UdpChatExample\UdpChatExample\bin\Debug\UdpChatExample.exe D:\软件开发项目\UdpChatExample\UdpChatExample\bin\Debug\UdpChatExample.pdb D:\软件开发项目\UdpChatExample\UdpChatExample\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache D:\软件开发项目\UdpChatExample\UdpChatExample\obj\Debug\UdpChatExample.FormMain.resources D:\软件开发项目\UdpChatExample\UdpChatExample\obj\Debug\UdpChatExample.Properties.Resources.resources D:\软件开发项目\UdpChatExample\UdpChatExample\obj\Debug\UdpChatExample.csproj.GenerateResource.Cache D:\软件开发项目\UdpChatExample\UdpChatExample\obj\Debug\UdpChatExample.exe D:\软件开发项目\UdpChatExample\UdpChatExample\obj\Debug\UdpChatExample.pdb
评论
  相关推荐
  • C# UDP Socket 例子
   自己写的基于UDP协议的Socket通信程序(C#UDPServer.cs 是服务端 UDPClient.cs 是客户端 csc /target:exe UDPServer.cs 编译为EXE文件
  • C# udp 通讯
   udp协议和线程做的局域网通讯。。。带有部分注释。。。方便首次接触通讯。。。
  • C#UDP 外加图标
   UDP的设计,外加小图标,程序运行后只有右键单击小图标删除才可以删除,另外,程序加入了动态显示
  • c#udp文件传输
   c#udp文件传输,代码程序
  • C# UDP传输实例
   简单易懂,UDP传输实例,基本上所有的传输方式都差不多是这个样子的变种,其实变化都不大
  • C# UDP局域网聊天
   一个简单的C#聊天程序,通过UDP协议实现,填写对方IP后,即可发送即时消息。
  • c# UDP通信
   这是我初学c#时写的一个单向的UDP通信系统,发送的数据数据采用base64加密,接收端用到了委托,代码比较简单
  • c# udp通信
   c#中,通过socket,实现udp实时通信,可以同时收发多条信息
  • C# UDP广播
   C# UDP广播
  • GaussDB_100_1.0.1-DATABASE-REDHAT-64bit.tar.gz
   guassdb100在redhat上安装包,单机部署的包,安装步骤请看我的文中介绍,经过大量实验搭建总结出来的文档