C#图像处理

 • q8_745354
  了解作者
 • 2.6MB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-04-28 21:34
  上传日期
打开图片,边缘检测算法齐全,滤波算法齐全
581556765iplabsrcCSharp.rar
内容介绍
D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\bin\Debug\iplab.exe D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\bin\Debug\iplab.pdb D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\bin\Debug\AForge.Imaging.dll D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\bin\Debug\AForge.Math.dll D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\bin\Debug\DockingToolbar.dll D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\bin\Debug\SourceGrid2.dll D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\bin\Debug\SourceLibrary.dll D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\bin\Debug\WeifenLuo.WinFormsUI.dll D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\bin\Debug\AForge.Math.pdb D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\bin\Debug\AForge.Imaging.pdb D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.AboutForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ColorSlider.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.FilterPreview.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.GridArray.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.GridEventArgs.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.HistogramEventArgs.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.HuePicker.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.AdaptiveSmoothForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.BrightnessForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.CannyDetectorForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ChannelFilteringForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ColorFilteringForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ContrastForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ConvolutionForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.EuclideanColorFilteringForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.FrequencyFilter.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.GammaForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.GaussianForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.HSLFilteringForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.HSLLinearForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.HueModifierForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.LevelsLinearForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.MathMorphologyForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.MorphForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.OilPaintingForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.PerlinNoiseForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.PixelateForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ResizeForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.RotateForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.SaturationForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.SharpenExForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ShrinkForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ThresholdForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.YCbCrFilteringForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.YCbCrLinearForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.FourierDoc.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.HistogramWindow.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ImageDoc.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ImageStatisticsWindow.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.MainForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.SelectImageForm.resources D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\iplab.csproj.GenerateResource.Cache D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\iplab.exe D:\All Book\d75074e31501\iplab_src\iplab\obj\Debug\iplab.pdb D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\iplab.exe D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\iplab.pdb D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\bin\Debug\iplab.exe D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\bin\Debug\iplab.pdb D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\bin\Debug\AForge.Imaging.dll D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\bin\Debug\AForge.Math.dll D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\bin\Debug\DockingToolbar.dll D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\bin\Debug\SourceGrid2.dll D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\bin\Debug\SourceLibrary.dll D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\bin\Debug\WeifenLuo.WinFormsUI.dll D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\bin\Debug\AForge.Math.pdb D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\bin\Debug\AForge.Imaging.pdb D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\ResolveAssemblyReference.cache D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.AboutForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ColorSlider.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.FilterPreview.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.GridArray.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.GridEventArgs.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.HistogramEventArgs.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.HuePicker.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.AdaptiveSmoothForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.BrightnessForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.CannyDetectorForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ChannelFilteringForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ColorFilteringForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ContrastForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ConvolutionForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.EuclideanColorFilteringForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.FrequencyFilter.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.GammaForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.GaussianForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.HSLFilteringForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.HSLLinearForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.HueModifierForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.LevelsLinearForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.MathMorphologyForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.MorphForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.OilPaintingForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.PerlinNoiseForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.PixelateForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ResizeForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.RotateForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.SaturationForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.SharpenExForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ShrinkForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.ThresholdForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Debug\IPLab.YCbCrFilteringForm.resources D:\All Book\GoodStuff\iplab_src\iplab\obj\Deb
评论
  相关推荐
  • C#算法大全
   C#算法大全,全的呢,里面的只是绝对的有用,偏重于基础知识
  • AlgorithmsCSharp:基本的 C# 算法
   C# 算法仅用于教程目的
  • 快速排序 c# 算法
   快速排序 c# 算法的实现 附件是cs file
  • 模拟机器人智能行动的C#算法
   本程序是模拟机器人智能行动的C#算法.有兴趣研究的朋友可以参考。
  • C#算法结构实例
   该文档包含多种算法结构例子,让初学者很容易明白很多C#代码运行的实质是什么。
  • C#算法排序(各种算法结构)
   C#中的堆排序,快速排序,插入排序, 及归并排序等查找方法
  • 一些C#算法实例源文件
   内容索引:C#源码,算法相关,算法 一些C#算法实例源文件,主要是求线性方程组的解以及求一元非线性方程实根,每类下都有一些常用的算法源文件,含有代码注释,学习C#的朋友可以参考一下,有些算法还是很不错的。
  • C#算法程序
   里面集合了C#的50个简单的算法文档,详细的介绍了程序的解法。
  • Des加密解密的C#算法
   C#实现des算法的加密解密算法(非直接引用库)
  • C#算法总汇
   C#考试,面试常用到的一些算法问题,如:递归算法,倒序,括号匹配,素数列表,裴波那契数列,冒泡排序,判断瑞年。。。只有你想不到,没有你找不到