C语言 实现

 • V5_419930
  了解作者
 • 3MB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-05-08 04:02
  上传日期
C语言 项目实现 《计算方法》课件 俄罗斯方块游戏 C语言实训 综合案例-学生成绩管理程序 C语言程序设计学习与实践指导(源代码)
C语言实现.rar
 • C语言项目设计
 • 《计算方法》课件
 • 第6章 数值积分.ppt
  367KB
 • 第3章 线性方程组直接求解.ppt
  456.5KB
 • 第2章 非线性方程求根.ppt
  423KB
 • 第5章 插值法.ppt
  345KB
 • 第8章 常微分方程初值问题的数值解法.ppt
  247.5KB
 • 第7章 矩阵特征值与特征向量的计算.ppt
  149KB
 • 第4章 线性方程组迭代求解.ppt
  162.5KB
 • 第1章 引言.ppt
  163.5KB
 • PING和TCP网络系统.doc
  2.1MB
 • 俄罗斯方块游戏.doc
  1.6MB
 • 综合案例-学生成绩管理程序.rar
  953.5KB
 • 实训.rar
  47.7KB
 • C语言程序设计学习与实践指导(源代码).doc
  365.5KB
内容介绍
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="generator" content="pdf2htmlEX"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/base.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/fancy.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/62789e3177d3727348143ad6/raw.css"> <script src="https://static.pudn.com/base/js/compatibility.min.js"></script> <script src="https://static.pudn.com/base/js/pdf2htmlEX.min.js"></script> <script> try{ pdf2htmlEX.defaultViewer = new pdf2htmlEX.Viewer({}); }catch(e){} </script> <title></title> </head> <body> <div id="sidebar" style="display: none"> <div id="outline"> </div> </div> <div id="pf1" class="pf w0 h0" data-page-no="1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img class="bi x0 y0 w1 h1" alt="" src="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/62789e3177d3727348143ad6/bg1.jpg"><div class="c x0 y1 w2 h2"><div class="t m0 x1 h3 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m1 x2 h4 y2 ff2 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">&#31532;<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">3<span class="_ _0"> </span></span>&#31456;</div><div class="t m2 x3 h5 y3 ff1 fs2 fc0 sc0 ls0 ws0">PING<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">&#21644;<span class="_ _1"> </span></span>T<span class="_ _2"></span>CP<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">&#32593;&#32476;&#31995;&#32479;</span></div><div class="t m2 x4 h6 y4 ff3 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">Ping<span class="_"> </span><span class="ff2">&#21629;<span class="_ _3"></span>&#20196;<span class="_ _3"></span>&#26159;<span class="_ _3"></span>&#20351;<span class="_ _4"></span>&#29992;<span class="_ _3"></span>&#26368;<span class="_ _3"></span>&#39057;<span class="_ _4"></span>&#32321;<span class="_ _3"></span>&#30340;<span class="_ _3"></span>&#19968;<span class="_ _4"></span>&#20010;<span class="_ _3"></span>&#32593;<span class="_ _3"></span>&#32476;<span class="_ _4"></span>&#27979;<span class="_ _3"></span>&#35797;<span class="_ _3"></span>&#21629;<span class="_ _4"></span>&#20196;<span class="_ _3"></span>&#65292;<span class="_ _3"></span>&#23427;<span class="_ _4"></span>&#33021;</span></div><div class="t m2 x5 h6 y5 ff2 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">&#22815;<span class="_ _3"></span>&#27979;<span class="_ _3"></span>&#35797;<span class="_ _3"></span>&#19968;<span class="_ _3"></span>&#20010;<span class="_ _3"></span>&#20027;<span class="_ _3"></span>&#26426;<span class="_ _3"></span>&#21040;<span class="_ _3"></span>&#21478;<span class="_ _3"></span>&#22806;<span class="_ _3"></span>&#19968;<span class="_ _3"></span>&#20010;<span class="_ _3"></span>&#20027;&#26426;<span class="_ _3"></span>&#38388;<span class="_ _3"></span>&#30340;<span class="_ _3"></span>&#32593;<span class="_ _3"></span>&#32476;<span class="_ _3"></span>&#36830;<span class="_ _3"></span>&#25509;<span class="_ _3"></span>&#26159;<span class="_ _3"></span>&#21542;<span class="_ _3"></span>&#36830;<span class="_ _3"></span>&#36890;<span class="_ _5"> </span>&#12290;</div><div class="t m2 x5 h6 y6 ff2 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">&#22312;&#24494;<span class="_ _3"></span>&#36719;<span class="_ _3"></span>&#30340;<span class="_ _6"> </span><span class="ff3">Windows<span class="_ _6"> </span></span>&#31995;<span class="_ _3"></span>&#32479;&#20869;<span class="_ _3"></span>&#33258;&#24102;<span class="_ _3"></span>&#20102;<span class="_ _3"></span>&#19968;&#20010;<span class="_ _6"> </span><span class="ff3">Ping<span class="_"> </span></span>&#21629;&#20196;<span class="_ _3"></span>&#24037;&#20855;<span class="_ _3"></span>&#65292;<span class="_ _3"></span>&#21487;</div><div class="t m2 x5 h6 y7 ff2 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">&#29992;<span class="_ _3"></span>&#20110;<span class="_ _3"></span>&#23454;<span class="_ _3"></span>&#29616;<span class="_ _3"></span>&#32593;<span class="_ _3"></span>&#32476;<span class="_ _4"></span>&#26041;<span class="_ _3"></span>&#38754;<span class="_ _3"></span>&#30340;<span class="_ _3"></span>&#22810;<span class="_ _3"></span>&#20010;<span class="_ _3"></span>&#36830;<span class="_ _3"></span>&#25509;<span class="_ _3"></span>&#12290;<span class="_ _4"></span><span class="ff3">TCP<span class="_"> </span></span>&#21363;<span class="_ _3"></span>&#25991;<span class="_ _3"></span>&#20214;<span class="_ _3"></span>&#20256;<span class="_ _4"></span>&#36755;<span class="_ _3"></span>&#21327;<span class="_ _3"></span>&#35758;<span class="_ _3"></span>&#65292;</div><div class="t m2 x5 h6 y8 ff2 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">&#26159;&#19968;&#31181;&#38754;&#21521;&#38142;&#25509;&#30340;&#20256;&#36755;&#23618;&#21327;&#35758;&#12290;</div><div class="t m2 x4 h6 y9 ff2 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">&#22312;<span class="_ _3"></span>&#26412;<span class="_ _3"></span>&#31456;<span class="_ _3"></span>&#30340;<span class="_ _3"></span>&#20869;<span class="_ _3"></span>&#23481;<span class="_ _4"></span>&#20013;<span class="_ _3"></span>&#65292;<span class="_ _3"></span>&#23558;<span class="_ _3"></span>&#20998;<span class="_ _3"></span>&#21035;<span class="_ _3"></span>&#20171;<span class="_ _3"></span>&#32461;<span class="_ _3"></span>&#20351;<span class="_ _4"></span>&#29992;<span class="_ _7"> </span><span class="ff3">C<span class="_"> </span></span>&#35821;<span class="_ _3"></span>&#35328;<span class="_ _3"></span>&#24320;<span class="_ _3"></span>&#21457;<span class="_ _3"></span>&#19968;<span class="_ _3"></span>&#20010;</div><div class="t m2 x5 h6 ya ff2 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">&#31867;&#20284;<span class="_ _6"> </span><span class="ff3">Windows<span class="_ _6"> </span></span>&#31995;&#32479;&#20013;<span class="_ _6"> </span><span class="ff3">Ping<span class="_ _6"> </span></span>&#24037;&#20855;&#21644;<span class="_ _6"> </span><span class="ff3">TCP<span class="_ _6"> </span></span>&#24037;&#20855;&#30340;&#26041;&#27861;<span class="_ _3"></span>&#65292;&#24182;&#35814;</div><div class="t m2 x5 h6 yb ff2 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">&#32454;<span class="_ _3"></span>&#20171;<span class="_ _3"></span>&#32461;<span class="_ _3"></span>&#20854;<span class="_ _3"></span>&#20855;<span class="_ _3"></span>&#20307;<span class="_ _3"></span>&#30340;<span class="_ _3"></span>&#23454;<span class="_ _3"></span>&#29616;<span class="_ _3"></span>&#27969;<span class="_ _3"></span>&#31243;<span class="_ _3"></span>&#65292;<span class="_ _3"></span>&#35753;&#35835;<span class="_ _3"></span>&#32773;<span class="_ _3"></span>&#20307;<span class="_ _3"></span>&#20250;<span class="_"> </span><span class="ff3">C<span class="_"> </span></span>&#35821;&#35328;<span class="_ _3"></span>&#22312;<span class="_ _3"></span>&#32593;<span class="_ _3"></span>&#32476;<span class="_ _3"></span>&#32534;</div><div class="t m2 x5 h6 yc ff2 fs3 fc0 sc0 ls0 ws0">&#31243;&#39046;&#22495;&#20013;&#30340;&#24212;&#29992;&#12290;</div></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.772845,0.000000,0.000000,1.772845,0.000000,0.000000]}'></div></div> </body> </html>
评论
  相关推荐
  • 谭浩强C语言
   这是谭浩强C语言的新版,有兴趣想学C语言的童鞋们可以下载来看看啊!
  • 谭浩强c语言
   谭浩强c语言,国内最权威的c语言学习宝典,从零基础开始,成为c语言高手。
  • Makefile c语言
   Makefile c语言Makefile c语言Makefile c语言Makefile c语言 四本资料!自己学习的时候整理的!
  • c语言教程
   c语言教程,优秀的c语言教程,简单基础,是学习c语言的好教程
  • c语言
   c语言
  • C语言库函数
   C语言函数库,里面包括C语言的函数库,方便直接调用,还可以了解很多C语言一些函数模板
  • C语言
   C语言
  • 谭浩强C语言
   谭浩强C语言word版,学习C语言的,经典教材。 使用的编译工具有些老旧,建议是使用visual stdio 2008。
  • 水滴石穿C语言
   学习C语言的有用文档 水滴石穿C语言C语言的底层操作 水滴石穿C语言之extern声明辨析 水滴石穿C语言之static辨析 水滴石穿C语言之typedef的问题 水滴石穿C语言之编译器引出的问题 水滴石穿C语言之代码检查工具 ...
  • SIM800C_MQTT.rar
   使用SIM800C模块,使用MQTT协议,连接中国移动onenet平台,能实现数据的订阅、发布、存储等