delphi UDp通信

 • a5_183930
  了解作者
 • 1.6MB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-05-18 05:47
  上传日期
UDP通信的优势 速度比TCP快。 UDP通信的缺点 一旦UDP包过大的话,也能正常工作。只是优势就丢失了。 idUpdServer (indy 版本为10.6.2) 即能用于发送udp数据包,也能用于接收udp数据包。 亲自测试过,传送掉包情况基本没有出现,通信状况良好
Udp通信.rar
 • 对讲机
 • __history
 • MainUnit.dfm.~31~
  1.9KB
 • MainUnit.dfm.~24~
  1.6KB
 • LogUnit.pas.~1~
  1.2KB
 • MainUnit.dfm.~22~
  1.6KB
 • MainUnit.pas.~127~
  6.8KB
 • UDPPro.dpr.~5~
  591B
 • MainUnit.dfm.~23~
  1.6KB
 • UDPPro.dpr.~4~
  409B
 • MainUnit.dfm.~30~
  1.9KB
 • MainUnit.pas.~125~
  6.7KB
 • MainUnit.pas.~124~
  6.7KB
 • MainUnit.pas.~121~
  6.4KB
 • UDPPro.dpr.~2~
  244B
 • UDPPro.dpr.~1~
  238B
 • MainUnit.dfm.~27~
  1.6KB
 • MainUnit.pas.~123~
  6.6KB
 • MainUnit.pas.~130~
  7KB
 • MainUnit.dfm.~25~
  1.6KB
 • MainUnit.dfm.~26~
  1.5KB
 • MainUnit.pas.~122~
  6.4KB
 • MainUnit.pas.~129~
  6.8KB
 • MainUnit.pas.~128~
  6.8KB
 • MainUnit.dfm.~28~
  1.6KB
 • MainUnit.dfm.~29~
  1.7KB
 • MainUnit.pas.~126~
  6.7KB
 • UDPPro.dpr.~3~
  344B
 • bin
 • log
 • 160913.log
  7.5KB
 • 160914.log
  619.3KB
 • UDPPro.exe
  4.5MB
 • Config.ini
  176B
 • __recovery
 • MainUnit.dfm
  1.8KB
 • MainUnit.pas
  7.2KB
 • __recovery.ini
  151B
 • dcu
 • LogUnit.dcu
  6.5KB
 • MainUnit.dcu
  21.8KB
 • TelSetUnit.dcu
  10.3KB
 • MsListObject.dcu
  10.1KB
 • DMUnit.dcu
  25.1KB
 • UDPPro.skincfg
  1018B
 • MainUnit.dfm
  1.8KB
 • UDPPro.stat
  176B
 • UDPPro.res
  57.1KB
 • MainUnit.pas
  7KB
 • UDPPro.dpr
  504B
 • UDPPro.dproj
  33KB
 • LogUnit.dfm
  688B
 • UDPPro.dproj.local
  1.4KB
 • UDPPro.identcache
  269B
 • LogUnit.pas
  1.2KB
评论
  相关推荐