QT数据库的操作

 • L7_759653
  了解作者
 • 7.2KB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-05-19 01:44
  上传日期
QT自带数据库的建立,连接,以及对数据库里的各种数据的存储,插入,删除等各种操作
src.zip
 • src
 • myquery
 • mainwindow.h
  366B
 • myquery.pro
  1KB
 • mainwindow.ui
  1.3KB
 • mainwindow.cpp
  1.9KB
 • main.cpp
  252B
 • connection.h
  952B
 • myquery2
 • mainwindow.h
  366B
 • myquery.pro
  1KB
 • mainwindow.ui
  1.5KB
 • mainwindow.cpp
  2.1KB
 • main.cpp
  252B
 • connection.h
  952B
内容介绍
#include "mainwindow.h" #include "ui_mainwindow.h" #include <QSqlQuery> #include <QDebug> #include <QSqlRecord> #include <QSqlError> MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow) { ui->setupUi(this); } MainWindow::~MainWindow() { delete ui; } void MainWindow::on_pushButton_clicked() { // QSqlQuery query; // int id = ui->spinBox->value(); // query.exec(QString("select name from student where id = %1") // .arg(id)); // query.next(); // QString name = query.value(0).toString(); // qDebug() << name; // QSqlQuery query; // query.prepare("insert into student (id, name) " // "values (:id, :name)"); // query.bindValue(0, 5); // query.bindValue(1, "sixth"); // query.exec(); // query.exec("select * from student"); // query.last(); // int id = query.value(0).toInt(); // QString name = query.value(1).toString(); // qDebug() << id << name; // QSqlQuery query; // query.prepare("select name from student where id = ?"); // int id = ui->spinBox->value(); // query.addBindValue(id); // query.exec(); // query.next(); // qDebug() << query.value(0).toString(); QSqlQuery q; q.prepare("insert into student values (?, ?)"); QVariantList ints; ints << 10 << 11 << 12 << 13; q.addBindValue(ints); QVariantList names; // 最后一个是空字符串,应与前面的格式相同 names << "xiaoming" << "xiaoliang" << "xiaogang" << QVariant(QVariant::String); q.addBindValue(names); if (!q.execBatch()) //进行批处理,如果出错就输出错误 qDebug() << q.lastError(); //下面输出整张表 QSqlQuery query; query.exec("select * from student"); while(query.next()) { int id = query.value(0).toInt(); QString name = query.value(1).toString(); qDebug() << id << name; } }
评论
  相关推荐