AODV在NS2环境下源文件

 • k4_461908
  了解作者
 • 295.2KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-05-30 06:06
  上传日期
AODV协议在NS2下的源文件 内含详细中文注释 包括(1) aodv.h (2) aodv.cc (3) aodv_mcast.cc (4) aodv_mtable.h (5) aodv_mtable.cc (6)aodv_mtable_aux.h (7)aodv_mtable_aux.cc (8)aodv_packet.h (9)aodv_rqueue.h (10)Aodv_rqueue.cc (11)aodv_rtable.cc (12)aodv_rtable.h (13)cmu-trace.cc (14)node.cc (15)node.h (16)ns-mcast.tcl (17)wireless-phy.h (18)wireless-phy.cc 等文件
aodv.rar
 • aodv
 • node.rar
  11.6KB
 • rtable.rar
  5.8KB
 • rqueue.rar
  5KB
 • ns-mcast.rar
  4KB
 • aodv_mcast.rar
  10.4KB
 • 源代码-implementing a new manet unicast routing protocol in ns2.rar
  184.5KB
 • aodv.rar
  19KB
 • packet.rar
  10.4KB
 • mtable.rar
  2.4KB
 • mtable_aux.rar
  3.4KB
 • 说明.txt
  634B
 • cmu-trace.rar
  7.8KB
 • aodv
 • aodv.cc
  48.6KB
 • aodv.h
  19.4KB
 • aodv_packet.rar
  4KB
 • wireless-phy.rar
  6.5KB
内容介绍
其中第一到第十二个文件都在ns-2.26aodv这个文件夹内, 第十七和第十八个文件在ns-2.26mac文件夹内, 第十四和第十五个文件夹内在ns-2.26common文件夹内,第十六个文件在ns-2.26tclmcast文件夹内。 代码注释请从附件中获得。 (1) aodv.h (2) aodv.cc (3) aodv_mcast.cc (4) aodv_mtable.h (5) aodv_mtable.cc (6)aodv_mtable_aux.h (7)aodv_mtable_aux.cc (8)aodv_packet.h (9)aodv_rqueue.h (10)Aodv_rqueue.cc (11)aodv_rtable.cc (12)aodv_rtable.h (13)cmu-trace.cc (14)node.cc (15)node.h (16)ns-mcast.tcl (17)wireless-phy.h (18)wireless-phy.cc 这些文件修改或者添加到指定目录。
评论
  相关推荐